Skip to the content

เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการน าตู้ MoveCube® ขึ้นหรือลงจากรถโดยราบรื่นและสะดวกมากที่สุด เราต้องมีที่ส าหรับจอดรถของเราในระยะที่ไม่เกิน 20 เมตร จากทางเข้าที่อยู่ของคุณที่เราจะไปรับและส่งตู้สัมภาระ อย่างไรก็ตาม มักมีการเรียกเก็บค่าจอดรถ เช่น เช่น น าบัตรจอดรถไป จ่ายที่เครื่อง หรือ ต้องมีทะเบียนพิเศษที่ออกโดยหน่วยงานท้องถิ่นหรือเมือง เนื่องจากสถานที่ที่เราไปให้บริการอาจมีความ แตกต่างกันมาก เราจึงไม่สามารถก าหนดค่าบริการในส่วนนี้ได้ จึงเป็นหน้าที่ของคุณในการเตรียมเอกสารอนุญาตและช าระ ค่าใช้จ่าย

โปรด ทราบว่า คุณต้องเตรียมพื้นที่ให้รถบรรทุกของเราเข้าไปถึงตัวอาคารหากคุณอาศัยในพื้นที่ชุมชนปิด และใช้พื้นที่รวมทั้งลิฟต์ส่ง ของเพื่อน าไปส่งยังอพาร์ทเมนต์ของคุณ

ตู้ MoveCube® คือ คอนเทนเนอร์ขนาดย่อมของคุณเองที่ออกแบบขึ้นมาให้ใส่สัมภาระ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการขนส่ง อย่างไรก็ตาม ต้องทำการโหลดอย่างถูกต้อง

อันดับแรก อย่าโหลดสิ่งของที่ไม่เป็นชิ้นเดียวกันลงในตู้ MoveCube® แต่แพ็ครวมกันในกล่องเพื่อใช้พื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัท Seven Seas Worldwide มีกล่องลังหนาสองชั้น อาบน้ำยาเคมี หลายขนาดให้คุณเลือก แน่นอนว่าคุณใช้กล่องของคุณเองได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงสิ่งต่อไปนี้:

  • กล่องพลาสติก: แตกหักได้ง่าย และอาจเกิดเหลี่ยมคมสร้างความเสียหายให้พัสดุของคุณ
  • ถุงขยะ: มีความเปราะบางมากและไม่ปลอดภัยในการขนส่ง
  • กล่องที่ใช้แล้ว: กล่องลังที่ใช้แล้วมีโอกาสขาดได้ง่าย และไม่แข็งแรงพอในการรองรับของใช้ในบ้าน อีกทั้งยังเคยถูกใส่อาหารมาก่อน อาจก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
  • กล่องเก็บของ: ป้องกันได้น้อยระหว่างการเดินทาง
  • ถุงซักผ้า: ถุงไม่มีความแข็งแรงและฉีกขาดได้ง่าย

ประการที่สอง บางประเทศ เช่น ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์กำหนดให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบพัสดุทุกชนิดก่อนนำเข้าประเทศ ดังนั้น อย่าใช้บรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุห่อที่สัมผัสสารอินทรีย์มาก่อน เช่น กล่องใส่กล้วย เพราะอาจเสี่ยงต่อการปนเปื้อน เจ้าหน้าที่จะให้บรรจุสิ่งของใหม่และทิ้งกล่อง ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และความล่าช้า