Skip to the content

วิธีการเตรียมตู้ MoveCube® ของคุณ
การรับและการจัดส่ง

 

ตั้งแต่การแพ็คและวางแผนน าของออกจากก ล่อ จนถึงการตัดสินใจว่าจะน าไปวางไว้ตรงไหนบ้าง การย้ายบ้าน โโดยเฉพาะไปต่างประเท !) อาจเป็นเรื่องที่สร้างความ หนักใจอย่างเหลือเชื่อ แม้แต่คนที่วางแผนเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการลดความเครียด ปฏิบัติตามสามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อ รับประกันว่าการรับและจัดส่งตู้ Seven Seas Worldwide MoveCube® ของคุณราบรื่นทุกอย่าง

1. จัดสัมภาระทั้งหมดของคุณก่อนวันขนย้าย

จัดสรรเวลาในการแพ็คสัมภาระให้ตรงตามก าหนดก่อนที่ตู้ MoveCube® จะถูกส่งไปรับพัสดุ ในวันที่คุณเลือกไว้ ทั้งนี้ ทุกค าสั่งซื้อ MoveCube® ส าหรับจัดส่งต่างประเท มาพร้อมกับอุปกรณ์การแพ็ค ไม่ว่าจะเป็น ปากกาเคมี ที่ตัด สายวัดและเทปกาว พร้อมปืนยิงเทปกาว ที่จะช่วยให้คุณได้ห่อสัมภาระอย่างแน่นหนาตลอดการขนส่ง ยิ่งไป กว่านั้น เรายังมีผ้ารองสามขนาดส าหรับตู้ MoveCube® แต่ละแบบ เพื่อที่คุณจะสามารถวางไว้ที่มุมห้องระหว่างการแพ็ค ทั้งนี้ ขนาดของตู้คอนเทนเนอร์และของที่บรรจุได้ มีรายละเอียด ดังนี้.

การใช้ลังกระดาษแบบหนาพิเ ษและแข็งแรงเป็นสิ่ง ที่ส าคัญมาก เราแนะน าอย่างยิ่งให้คุณใช้ลังที่เราเตรียมไว้ให้ ซึ่งเป็นแบบหนาสองชั้นและอาบน ้ายาเคมีให้แข็งแรงพิเ ษ เหมาะส าหรับการขนส่งทางไกลระหว่างประเท อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการใช้วัสดุในการแพ็คของตัวเอง โปรดเลี่ยงการใช้ ถุงขยะ ถุงซักผ้า ลังผลไม้และผัก รวมทั้งกล่องพลาสติก ซึ่งแข็งแรงไม่พอส าหรับป้องกันสัมภาระระหว่างการขนส่ง

ผู้หญิงแพ็คกล่องลัง

 

2. จัดเตรียมใบอนุญาตจอดรถให้เรา

เพื่อเป็นการรับประกันการน า ตู้ MoveCube® ของคุณขึ้นและลงจากรถอย่างราบรื่น พนักงานของเราต้องใช้พื้นที่ในการจอดรถที่เหมาะสม โดยเฉพาะ บริเวณที่มีรถเข้าออกพลุกพล่าน ปิดกั้นทางเข้าอาคารหรือถนนที่แคบ เราแนะน าให้คุณจัดเตรียมที่จอดไว้ล่วงหน้า และอยู่ห่าง จากทางเข้าที่อยู่ไม่เกิน 20 เมตร วิธีการที่เราจัดส่ง MoveCube® จะแตกต่างกันในแต่ละประเท ดังนั้น เราขอ ให้คุณโทร ตรวจสอบ ก่อนว่าพนักงานของเราจะน าของมาส่งโดยใช้รถประเภทไหน เช่น รถบรรทุก รถตู้ขนของ หรือเทรลเลอร์

โปรดทราบว่าคุณมีหน้าที่จัดเตรียมและช าระค่า ใบอนุญาตจอดรถ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อบัตรจอดรถจากเครื่อง ขอใบอนุญาตพิเ ษจากหน่วยงานท้องถิ่น จัดสรรทางเข้าประตู กลางของชุมชน หรือจองเวลาเพื่อใช้พื้นที่ส่งของและลิฟต์ของอาคารที่พัก เนื่องจากพื้นที่ที่เราให้บริการมีความหลากหลาย เรา จึงไม่สามารถประเมินค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ อย่างไรก็ตาม เราพร้อมอ านวยความสะดวกให้คุณยืมรถเข็นของเราในการขนย้าย สัมภาระ

เราแนะนำให้จัดเตรียมที่จอดรถให้ดีก่อนถึงวันสำคัญ และควรอยู่ห่างจากทางเข้าไม่เกิน 20 เมตรไปยังที่อยู่ที่เราจะรวบรวมและส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์

ดูยานพาหนะของเราระหว่างปฏิบัติงาน*:


 

*โปรดทราบว่าพนักงานขับรถของเราไม่สามารถน าตู้ MoveCube® ขึ้นหรือลงจากรถได้ เอง แต่พร้อมให้ค าแนะน าและชี้แนะแนวทาง

 

3. เลือกเวลาที่คุณสะดวกจากมือถือของคุณ

ในวันที่ไปรับและส่งมอบตู้ MoveCube® ของคุณ เราจะส่งข้อความเพื่อ แจ้งเวลาที่พนักงานของเราจะถึงให้คุณทราบ และจัดสรรเวลาในการน าสัมภาระขึ้นหรือลงจากรถ โดยขึ้นอยู่กับขนาดของตู้ คอนเทนเนอร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ตู้ MoveCube® ขนาดเล็ก: 60 นาทส าหรับ น าของขึ้นรถ และ 30 ส าหรับน าของลงจากรถ
  • ตู้ MoveCube® ขนาดกลาง: 90 นาท ส าหรับน าของขึ้นรถ และ 45 ส าหรับน าของลงจากรถ
  • ตู้ MoveCube® ขนาดใหญ่: 120 นาท ส าหรับน าของขึ้นรถ และ 60 ส าหรับน าของลงจากรถ

หากคุณสั่งซื้อตู้ MoveCube® หลายตู้ เราจะจัดสรรเวลาให้แก่คุณตามจ านวนและขนาดของตู้ คอนเทนเนอร์ อาทิเช่น ตู้ MoveCube® ขนาดใหญ่ 2 ใบ จะใช้เวลา 240 นาที โ2 X 120) และเวลาในการน าตู้ลงอยู่ที่ 12 นาที โ2 x 60) ขอแจ้งให้ทราบว่าจะมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทุกสิบห้านาทีที่เกินจากเวลาที่ก าหนด

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรับประกันว่าทุก อย่างราบรื่นและเป็นไปตามก าหนด เราแนะน าให้คุณน าสัมภาระทั้งหมดที่ต้องการน าลงตู้มาไว้ที่ล็อบบี้หรือด้านหน้าอาคารที่ พักก่อนที่เราจะเดินทางถึง รวมทั้งขอให้เพื่อนหรือสมาชิกในบ้านของคุณมาช่วย นอกจากนี้ หากคุณเลือกการส่งและรับสัมภาระจากคลังสินค้า จะมีขั้นตอนการด าเนินการที่เหมือนกัน แต่หากคุณมาสายกว่าเวลาที่ได้จัดสรรไว้ ทีมงานของเราอาจมี ภาระงานอื่นต้องท าและไม่สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่คุณได้

การเตรียมตู้ MoveCube® ของคุณ

 

ตู้ MoveCube® มีขนาดอะไรบ้าง และรวมอะไรบ้าง

ตู้ MoveCube® ขนาดใหญ่*

ขนาด

H - 1.871m

W - 1.464m

L - 2.264m

B - 61cm

มาพร้อมกับ

1 x สายวัด (3เมตร)

1 x แท่นวางเทปกาว

1 x ม้วนเทปกาว

1 x คัตเตอร์ตัดกระดาษลัง

1 x ปากกาเคมีสีดำ

3 x แผ่นรองพื้น

ตู้ MoveCube® ขนาดกลาง*

ขนาด

H - 1.871m

W - 1.464m

L - 1.114m

B - 61cm

มาพร้อมกับ

1 x สายวัด (3เมตร)

1 x แท่นวางเทปกาว

1 x ม้วนเทปกาว

1 x คัตเตอร์ตัดกระดาษลัง

1 x ปากกาเคมีสีดำ

3 x แผ่นรองพื้น

ตู้ MoveCube® ขนาดเล็ก*

ขนาด

H - 1.871m

W - 1.464m

L - 0.964m

B - 61cm

มาพร้อมกับ

1 x สายวัด (3เมตร)

1 x แท่นวางเทปกาว

1 x ม้วนเทปกาว

1 x คัตเตอร์ตัดกระดาษลัง

1 x ปากกาเคมีสีดำ

3 x แผ่นรองพื้น

 *ขอเรียนให้ทราบว่าเราจะโหลดตู้ MoveCube® จากด้านข้าง

บริการช่วยนำสัมภาระขึ้นรถหรือลงจากตู้ คืออะไร

ถึงแม้ว่าจะมีบางประเทศที่มีผู้ช่วยพนักงานขับรถของเรา อย่างไรก็ตาม บริการขนส่งและขนย้ายของบริษัท Seven Seas Worldwide สามารถดำเนินการโดยพนักงานหนึ่งคนต่อรถหนึ่งคัน ซึ่งในทั้งสองสถานการณ์นี้ ถึงแม้ว่าพนักงานของเราจะไม่สามารถช่วยคุณแพ็คกล่อง นำของขึ้นหรือลงจากตู้ MoveCube® หรืออำนวยความสะดวกในการนำสิ่งของรูปร่างพิเศษขึ้นหรือลง – หน้าที่นี้จะเป็นของคุณ

อย่างไรก็ตาม พนักงานขับรถของเราพรอมให้ความช่วยเหลือ และคำปรึกษาในการแพ็คสัมภาระของคุณอย่างปลอดภัย ซึ่งเราใช้ประสบการณ์ที่มีในการรับรองให้แน่ใจว่าน้ำหนักของสิ่งของในตู้ MoveCube® เฉลี่ยอย่างเท่ากัน โดยวางของที่หนักตรงกลางตู้เพื่อป้องกันอันตรายจากตู้ที่อาจลาดเอียง

 

สิ่งที่พนักงานขับรถสามารถและไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้เมื่อส่งมอบตู้ MoveCube®

 

cross  

tick

เข้าไปยังอาคารเพื่อรับหรือนำส่งของเนื่องจากข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ให้คำแนะนำในการนำของใส่และนำออกจากตู้ MoveCube®

นำของใส่หรือนำออกจากตู้ MoveCube® ด้วยตัวเอง (ปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่น เช่น ฮ่องกง)

ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ยกกล่องที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก./66 ปอนด์ เนื่องจากข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย

บริการรถเข็นเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายสัมภาระจากยานพาหนะและทางเข้าชั้นล่าง (ปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่น เช่น ฮ่องกง)

แพ็คกล่อง กระเป๋าและกระเป๋าเดินทางของคุณ

บริการช่วยเหลือย้ายสัมภาระจาก/ไปยังทางเข้าชั้นล่างของตำแหน่งตู้ MoveCube®

ให้ความช่วยเหลือนำเปียโนหรือของหนังและแตกง่ายอื่นๆขึ้น/ลง

แนะนำและจัดเตรียมกล่องขนาดใหญ่ ขนาดมาตรฐาน หรืออุปกรณ์การแพ็คอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้การโหลดสัมภาระลง MoveCube® ของคุณได้อย่างปลอดภัยและแข็งแรง

ให้คำปรึกษาในการกรอกเอกสารให้สมบูรณ์

คำแนะนำจากที่ปรึกษาของเราสำหรับบริการขนย้ายและการเตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง