Skip to the content

คำนำ

ข้อกำหนดเหล่านี้อธิบายถึงสิทธิ์ ข้อผูกมัด และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่มีต่อข้อตกลงฉบับนี้ “ข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยทั่วไป” คือพื้นฐานของ “ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการชิปปิ้ง” และในกรณีที่มีการละเว้นหรือความคลุมเครือให้ถือเอา “ข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยทั่วไป” เป็นหลัก

เมื่อเราใช้คำว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ” นั่นหมายถึง ลูกค้า: “เรา” หรือ “ของเรา” หมายถึงผู้ขนย้าย. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจมีความแตกต่างหรือมีการแก้ไข ขึ้นอยู่กับข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหน้า. ในวรรคที่ 8, 9 , 10 และ 11 เราได้จำกัดหรือแยกความรับผิดสำหรับการสูญหายหรือความเสียหายออกไป.

 

เราแนะนำให้คุณทำประกันภัยเพื่อครอบคลุมสินค้าหรือสถานที่ของคุณ. เราสามารถจัดหาประกันภัยเพื่อประโยชน์ของคุณ หากมีการร้องขอ. การประกันภัยนี้จะแยกออกจากสัญญาฉบับนี้ และจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์.

Student relocating overseas

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการชิปปิ้ง

1. ใบเสนอราคาของเรา

 • 1.1 ใบเสนอราคาของเรา นอกจากจะระบุไว้เป็นอื่น ไม่ได้รวมค่าประกันภัย ค่ายกเลิก ภาษีอากร ค่าภาระใช้ท่า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ค่าธรรมเนียมสำหรับการจอดเกินเวลา การตรวจดู การทำความสะอาด หรือการทิ้งขนะ ค่าธรรมเนียมใดๆ ภาษีที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานหรือตัวแทนของรัฐ หรือเพื่อโอนย้ายความเป็นเจ้าของ MoveCube® รวมถึงส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งหมด;
 • 1.2ใบเสนอราคาของเรามีอายุเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ออก เว้นแต่จะมีรวมอยู่ในใบเสนอราคา อาจมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามความเหมาะสมในกรณีต่อไปนี้ :
  • (a) หากไม่ได้กรอกเอกสารที่ระบุให้เรียบร้อยภายใน 24 ชั่วโมง ของวันที่ไปรับสิ่งของ;
  • (b) ในกรณีที่คุณต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาเดิม ซึ่งจำเป็นต้องมีการเสนอราคาใหม่ เช่น ที่อยู่คลาดเคลื่อนหรือมีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนขนาดของชิปเมนต์ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนจำนวน กระเป๋า และกระเป๋าเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือขนาดของ MoveCube®;
  • (c) ต้นทุนของเราเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความผันผวนของค่าเงิน การเปลี่ยนแปลงในการคำนวณภาษี เที่ยวบิน น้ำมันเชื้อเพลิง เรือขนส่ง หรือค่าผ่านทางที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา;
  • (d) งานที่เกิดขึ้นนอกวันและเวลาทำการปกติของเราสำหรับประเทศนั้นๆ โปรดดูเวลาทำการของเราจากเว็บไซต์;
  • (e) เราต้องไปรับหรือนำส่งสิ่งของตามที่คุณขอซึ่งอยู่สูงกว่าชั้นหนึ่งและชั้นสอง;
  • (f) หากคุณหรือตัวแทนของคุณขอให้ไปรับหรือเข้าถึงสิ่งของของคุณ ในขณะที่ของดังกล่าวอยู่ในคลังเก็บสินค้าของเรา;
  • (g) เรามอบบริการเพิ่มเติมอื่นใด รวมถึงการย้ายหรือจัดเก็บสิ่งของเพิ่มเติม (เงื่อนไขต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับงานดังกล่าว);
  • (h) ทางเข้าหรือทางออกอาคาร บันได ลิฟต์ หรือทางไปประตูทำให้การเคลื่อนย้ายพัสดุอย่างอิสระทำได้อย่างจำกัดหากไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องมือ การปรับโครงสร้าง หรือบริษัทขนย้ายมือที่เชี่ยวชาญ หรือวิธีการ ถนน หรือการขับขี่ไม่เหมาะสมสำหรับยานพาหนะของเรา และ/หรือการจัดของหรือนำของออกจากตู้ MoveCube® ภายในระยะ 20 เมตร;
  • (i) เราต้องจ่ายเงินค่าจอดรถ ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นๆ (รวมถึงค่าปรับ หากคุณไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตยกเว้นการห้ามจอดตามที่กำหนดเอาไว้) เพื่อดำเนินการบริการในนามของคุณ. ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ ค่าปรับสำหรับการจอดรถที่ผิดกฎหมายซึ่งเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรานั้นไม่ถือเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ และคุณไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินดังกล่าว;
  • (j) เกิดความล่าช้าหรือเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลของเราซึ่งเพิ่มหรือลดทรัพยากรหรือเวลาที่มีในการดำเนินงานที่ตกลงให้เสร็จสิ้นโดยผู้รับจ้างที่ตกลงเอาไว้หรือพนักงานของเรา;
  • (k) เรายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้เพิ่มข้อจำกัดในการรับผิดดังที่ระบุไว้ในวรรคที่ 8.1 ก่อนหน้าที่จะเริ่มดำเนินงาน.
 • 1.3 คุณตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมตามสมควรซึ่งเกิดจากกรณีดังกล่าวข้างต้น.

 

2. งานซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในใบเสนอราคา

 • 2.1 นอกจากจะได้ตกลงกับเราเป็นลายลักษณ์อักษร เราจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  • (a) ถอดหรือประกอบเฟอร์นิเจอร์ทุกประเภท;
  • (b) ถอดสาย ระบายน้ำ เชื่อมต่อใหม่ ถอดชิ้นส่วน หรือต่อประกอบใหม่อุปกรณ์ สิ่งที่ยึดติด ชิ้นส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์;
  • (c) แกะหรือวางที่คลุมพื้นแบบติดแน่น;
  • (d) เคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากห้องใต้หลังคา;
  • (e) เคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บสิ่งของใดๆ ที่ไม่ได้อยู่ในวรรคที่ 4;.
  • (f) ถอดหรือประกอบเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ในสวน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพิงเก็บของ เรือนกระจก เพิงในสวน อุปกรณ์เด็กเล่นกลางแจ้ง และจานดาวเทียม หรือเคลื่อนย้ายหินปูพื้น กระถาง หรือสิ่งอื่นๆ ประเภทเดียวกันนี้.
 • 2.2 ทั้งนี้ พนักงานของเราไม่ได้รับอนุญาตหรือมีใบรับรองให้ดำเนินการดังกล่าว. เราแนะนำให้คุณว่าจ้างบุคคลที่มีคุณวุฒิที่เหมาะสมสำหรับบริการดังกล่าวแยกต่างหาก.

 

3. ความรับผิดชอบของคุณ

 • 3.1 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบของคุณในการอ่านข้อมูลทั้งหมด เราจะมอบใบเสนอราคาสำหรับการขนย้ายของคุณ นอกจากนั้น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้:
  • (a) จัดการทำประกันภัยที่เหมาะสมเพื่อครอบคลุมสิ่งของที่ต้องการให้ขนส่ง ถ่ายลำ และ/หรือ จัดเก็บสำหรับทุกความเสี่ยงที่สามารถเอาประกันได้ เนื่องจากความรับผิดของเรานั้นมีข้อจำกัดตามวรรคที่ 8.1 และ 8.2;
  • (b) ดำเนินการขอใบอนุญาต ความยินยอม สิทธิ์ใช้งาน การประเมินมูลค่า วีซ่า และ/หรือ เอกสารศุลกากรที่จำเป็นต้องใช้ในการขนย้ายให้เรียบร้อยด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง;
  • (c) จ่ายค่าจอดรถหรือค่างดเว้นมิเตอร์ที่เกิดขึ้นโดยเราในการดำเนินงาน;
  • (d) อยู่ในสถานที่ไม่ว่าจะด้วยตัวเองหรือมีตัวแทน ตลอดช่วงระยะเวลาการไปรับหรือนำส่งของบริษัทขนย้ายและการไปหาที่สถานที่ของคุณตามที่เราเห็นสมควร;
  • (e) หากเรามีการมอบรายการสิ่งของ ใบเสร็จ ใบตราส่ง เอกสารงาน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใด คุณจะต้องดำเนินการลงนามโดยตัวคุณเองหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากคุณเพื่อเป็นเครื่องยืนยันการไปรับหรือนำส่งสิ่งของ;
  • (f) ดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งของทุกชิ้นที่ควรถูกขนย้ายนั้นถูกนำไปอย่างครบถ้วน และไม่มีสิ่งอื่นใดถูกนำติดไปโดยบังเอิญ;
  • (g) จัดการปกป้องสิ่งของที่ถูกทิ้งไว้ในสถานที่ซึ่งไม่มีผู้อยู่อาศัยหรือคอยดูแล หรือในพื้นที่ซึ่งมีบุคคลอื่น อาทิ (แต่ไม่จำกัดเพียง) ผู้พักอาศัยหรือคนงาน ใช้ผ่านเข้าออก;
  • (h) จัดเตรียมการตามความเหมาะสมกับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น ปิดเครื่อง ถอดสาย ปล่อยน้ำออก และ/หรือ ปล่อยให้เย็นลง ก่อนเวลานัดหมายที่เราจะไปถึง;
  • (i) เททิ้ง ละลายน้ำแข็ง และทำความสะอาดตู้เย็นและตู้แช่แข็ง. โดยเราจะไม่รับผิดชอบสิ่งที่จัดเก็บไว้ภายในใดๆ;
  • (j) ตรวจสอบว่าอุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องใช้ในสวน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รถจักรยาน ไม้กอล์ฟ อุปกรณ์ตั้งแคมป์ เครื่องซักผ้า เครื่องล้างจาน เครื่องดูดฝุ่น เครื่องมือ สายยาง เครื่องตัดหญ้าทั้งหมดนั้นสะอาดและแห้งสนิท และไม่มีของเหลวตกค้างอยู่;
  • (k) กรอกเอกสารทั้งหมดให้ถูกต้องตามความเป็นจริงที่สุดเท่าที่คุณทราบ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารออนไลน์หรือเอกสารกระดาษ พร้อมอัปโหลดเอกสารที่ขอไป รวมถึงระบุที่อยู่ทั้งต้นทางและปลายทาง อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนถูกต้องสำหรับการขนย้าย การถ่ายลำ และการนำส่งสิ่งของของคุณ;
  • (l) จัดเตรียมการขนส่ง จัดเก็บ และกำจัดสิ่งของที่ระบุไว้ในวรรคที่ 4 ตามความเหมาะสม;
  • (m) ป้องกันความเสียหายหรือการสูญหายที่เกิดกับทั้งหมดหรือบางส่วนของ MoveCube® ที่มาจากการกระทำหรือการไม่ได้กระทำของคุณหรือผู้เกี่ยวข้องของคุณ ในระหว่างอยู่ ณ ที่อยู่ดั้งเดิมหรือที่อยู่ใดๆ ที่คุณระบุให้เรานำส่ง MoveCube® ในการเคลื่อนย้ายของคุณ. ค่าใช้จ่ายในการทดแทนสิ่งที่ได้รับผลกระทบจากความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากคุณหรือผู้เกี่ยวข้องของคุณจะถูกเพิ่มเข้าไปในเงินที่เรียกเก็บ.
 • 3.2 นอกเหนือจากเหตุผลที่มาจากความประมาทเลินเล่อหรือการละเมิดสัญญาของเรา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆ ที่อาจเกิดจากการที่คุณไม่สามารถจัดการความรับผิดชอบเหล่านี้.

 

4. สิ่งของห้ามส่งสำหรับบริการขนย้ายหรือรับฝากสัมภาระ

 • 4.1 ยกเว้นในกรณีที่ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้อำนวยการ หรือตัวแทนบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจ สิ่งของที่จัดว่าเป็น สิ่งของต้องห้าม บนเว็บไซต์ของเรา จะต้องไม่ส่งไปกับบริการขนย้ายหรือรับฝากสัมภาระ และเราจะนำออกหรือนำไปเก็บไว้โดยไม่มีข้อยกเว้น คุณมีหน้าที่ดำเนินการขนส่งและจัดเก็บด้วตัวเอง
 • 4.2 หากคุณส่งสิ่งของดังกล่าวโดยที่เราไม่ทราบ เราจะให้คุณมารับ และหากคุณไม่มารับภายในเวลาที่เหมาะสม เราจะกำจัดทิ้งภายใน 60 วัน คุณยินยอมชำระค่าปรับ ค่าใช้จ่าย ค่าความเสียหาย และค่าใช้จ่ายตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจาการที่เรากำจัดสิ่งของดังกล่าว
 • 4.3 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดพัสดุ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการขนส่ง เพื่อทำการ:
  • (a) ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงศุลกากร หน่วยงานด้านความมั่นคง ตำรวจ MPI, DAFF หรือ
  • (b) มีหลักฐานว่ามีสิ่งของต้องห้ามในพัสดุ หรือ
  • (c) เป็นการป้องกันพัสดุจากการรั่วไหลระหว่างการขนส่ง

 

5. ความเป็นเจ้าของสิ่งของ

 • 5.1 เมื่อทำข้อตกลงฉบับนี้ คุณรับรองดังต่อไปนี้:
  • (a) สิ่งของที่จะขนย้าย และ/หรือ จัดเก็บ เป็นทรัพย์สินของคุณเอง หรือสิ่งของดังกล่าวเป็นของคุณโดยปราศจากค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย หรือ
  • (b) คุณได้รับอนุญาตอย่างสมบูรณ์จากเจ้าของหรือผู้ใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางกฎหมายให้สามารถทำข้อตกลงนี้ได้ และคุณได้แจ้งให้เจ้าของทราบอย่างชัดเจนถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนที่จะตกลงยินยอมตามข้อตกลงนี้ และบุคคลดังกล่าวได้เห็นชอบแล้ว;
  • (c) หากเมื่อใดก็ตามหลังจากการดำเนินการตามข้อตกลงนี้จนสิ้นสุดหรือการยกเลิก มีบุคคลอื่นที่มีหรือได้รับผลประโยชน์จากสิ่งของดังกล่าว คุณจะต้องแจ้งชื่อและที่อยู่ให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที;
  • (d) คุณจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวน จ่ายเงินให้กับเราสำหรับการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายไป หากข้อความในวรรคที่ 5.1.1 หรือ 5.1.2 นั้นเป็นเท็จ และคุณไม่สามารถดำเนินการตามวรรคที่ 5.1.3 ได้;
  • (e) หากคุณต้องการโอนย้ายความรับผิดชอบในข้อตกลงนี้ไปยังบุคคลที่สาม คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแจ้งชื่อนามสกุล ที่อยู่อีเมล และที่อยู่ไปรษณีย์. เราจะส่งข้อตกลงใหม่ไปให้บุคคลดังกล่าว. ข้อตกลงระหว่างเราและคุณจะยังคงมีผลบังคับใช้ทุกประการ จนกว่าเราจะได้รับข้อตกลงที่ลงนามจากบุคคลที่สามแล้ว.
 • 5.2 ความเป็นเจ้าของ MoveCube® และส่วนประกอบอื่นใดจะยังเป็นสิทธิ์ของ Seven Seas Worldwide Group Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร (หมายเลขจดทะเบียนบริษัท 07885469). การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดกระบวนการโอนย้าย เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนโดย Seven Seas Worldwide Group Ltd. เป็นลายลักษณ์อักษร.

 

6. กรณีที่คุณยกเลิกบริการหรือต้องการเงินคืน

 • 6.1 สำหรับบริการขนส่ง Air Express, Baggage Worldwide, Mini Move, Metro Move และ Student Storage หรือที่เรียกรวมกันว่าบริการขนส่งกล่องพัสดุและกระเป๋าเดินทาง คุณจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวนหากยื่นความประสงค์ยกเลิกบริการภายใน 14 วันนับจากวันที่ชำระค่ามัดจำ และการบริการยังไม่ได้เริ่ม
  • (a) คุณจะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับบริการขนส่งกล่องพัสดุและกระเป๋าเดินทางในกรณีที่บริการเริ่มขึ้นแล้วหลังจากที่คุณได้แจ้งรายละเอียด รวมทั้งมีการกำหนดวันเวลานำส่งและไปรับในเบื้องต้นแล้ว
  • (b) คุณจะได้รับเงินคืนบางส่วนสำหรับบริการ Air Express เท่านั้น แม้จะได้เริ่มการบริการแล้ว (ตามที่กำหนดในข้อ 6.1 ก) โดยเราจะทำการหักค่าใช้จ่ายจำนวน 84 ปอนด์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าเงินมัดจำก่อนการคืนเงิน
 • 6.2 สำหรับบริการตู้ MoveCube® ภายในประเทศและระหว่างประเทศ คุณจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวนหากยื่นความประสงค์ยกเลิกบริการภายใน 14 วันนับจากวันที่ชำระค่ามัดจำ และการบริการยังไม่ได้เริ่ม
  • (a) คุณจะไม่ได้รับเงินคืนในกรณีที่บริการเริ่มขึ้นแล้วหลังจากที่คุณได้แจ้งรายละเอียด รวมทั้งมีการกำหนดวันเวลานำส่งตู้ MoveCube® แล้ว
  • (b) คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนตามราคาของกล่องและบรรจุภัณฑ์พัสดุที่คุณทำการซื้อ หากนำส่งคืนในสภาพเดิมภายใน 14 สัปดาห์ โดยบริษัทจะทำการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของ Seven Seas Worldwide หรือบริษัทคู่ค้าในการไปรับบรรจุภัณฑ์
 • 6.3 หากคุณยกเลิกหลังจากที่บริษัทไปรับพัสดุแล้ว คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งพัสดุคืนให้คุณ นอกจากนี้ คุณยังต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมรับฝากพัสดุจนถึงวันที่กำหนดส่งคืนพัสดุของคุณ
 • 6.4 คุณมีสิทธิได้รับเงินคืนตามจำนวนค่ากล่องและอุปกรณ์ที่ซื้อ ยกเว้นค่าบริการนำส่งพัสดุ ทั้งนี้ คุณต้องแจ้งให้เราทราบภายใน 14 วัน หลังจากที่ได้รับสิ่งของที่คุณต้องการยกเลิก จากนั้น คุณมีเวลาอีก 14 วัน ในการส่งของคืน โดยคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืน จากนั้น คุณจะได้รับเงินคืนภายใน 14 วัน หลังจากที่เราได้รับของ คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับกล่องและอุปกรณ์ที่ซื้อและยังไม่ได้ใช้ หากคุณส่งคืนในสภาพเดิม และหลังจากที่หักค่าบริการที่เกิดขึ้นกับบริษัท Seven Seas Worldwide หรือบริษัทคู่ค้าที่ไปรับคืนแล้ว

 

7. การชำระเงินและเอกสาร

  • 7.1 เว้นแต่จะมีการตกลงกับเราเป็นลายลักษณ์อักษร หรือคุณใช้บริการจัดเก็บสิ่งของสำหรับนักเรียน (Student Storage) ของเราเป็นระยะเวลาน้อยกว่าหกเดือน เราจะต้องได้รับชำระเงินเรียบร้อยภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ออกใบแจ้งหนี้.
  • 7.2 สำหรับการชำระเงินในกรณีดังต่อไปนี้:
   • (a) ใบแจ้งหนี้สำหรับค่าขนส่งและชิปปิ้ง เราสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมในการชำระเงินล่าช้าและใช้อัตราจัดเก็บตามที่แสดงในใบแจ้งหนี้ของคุณสำหรับประเทศต้นทาง;
   • (b) ใบแจ้งหนี้สำหรับค่าธรรมเนียมปลายทาง เราขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมในการชำระเงินล่าช้าและอัตราจัดเก็บตามที่แสดงในใบแจ้งหนี้ของคุณสำหรับประเทศปลายทาง.
  • 7.3 เว้นแต่จะมีการตกลงกับเราเป็นลายลักษณ์อักษร เอกสารที่เกี่ยวกับบริการของคุณควรกรอกและตรวจสอบยืนยันภายในเจ็ดวันนับจากวันที่ไปรับชิปเมนต์ของคุณ.
   • (a) ในการกรอกเอกสารที่เกี่ยวกับบริการของคุณตามปกติ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าจัดเก็บในอัตราจัดเก็บตามที่แสดงในใบแจ้งหนี้ของคุณสำหรับประเทศต้นทาง.
  • 7.4 หากใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมดไม่ได้รับการชำระภายในเจ็ดวันนับจากวันที่ยื่นเรื่องค่าธรรมเนียมในการชำระเงินล่าช้า และ/หรือ ค่าจัดเก็บ เราจะมีสิทธิ์ในการแจ้งให้คุณทราบถึงระยะเวลายี่สิบแปดวันสำหรับเจตจำนงในการขายหรือกำจัดหรือจัดการกับชิปเมนต์ของคุณในฐานะตัวแทนของคุณ โดยคิดค่าใช้จ่ายจากคุณ และจะนำรายได้ใดๆ ที่เกิดขึ้นไปหักจากการชำระเงินดั้งเดิม.

 

8. ความรับผิดของเราต่อการสูญหายหรือความเสียหาย

 • 8.1 เราไม่ทราบมูลค่าของสิ่งของของคุณ ดังนั้นเราจึงจำกัดความรับผิดของเราไว้เป็นจำนวนที่แน่นอนต่อสินค้าแต่ละรายการ. มูลค่าความรับผิดที่เรายอมรับภายใต้ข้อตกลงนี้จะระบุอยู่ในค่าธรรมเนียมของเราสำหรับงานดังกล่าว. หากคุณต้องการให้เราเพิ่มวงเงินสำหรับความรับผิดสำหรับสิ่งของแต่ละชิ้น คุณจะต้องตกลงจ่ายเงินที่สูงขึ้นสำหรับการทำงานดังที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อที่ 1.2.11 (ใบเสนอราคาของเรา).
 • 8.2 เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร หากเราละเลยหรือละเมิดสัญญา เราจะจ่ายเงินให้คุณสูงสุด £40 สำหรับสินค้าแต่ละรายการที่สูญหายหรือเสียหาย โดยเป็นผลโดยตรงมาจากการที่เราละเลยหรือละเมิดสัญญา.
 • 8.3 สำหรับสิ่งของที่จะสิ่งไปยังหรือได้รับมาจากสถานที่นอกสหราชอาณาจักร เราจะยอมรับผิดเฉพาะการสูญหายหรือความเสียหาย.
  • (a) ที่เกิดจากการละเลยหรือละเมิดสัญญาของเรา ในระหว่างที่สิ่งของดังกล่าวอยู่ในครอบครองทางกายภาพของเรา
  • (b) หรือในระหว่างที่สิ่งของอยู่ในครอบครองของผู้อื่น หากการสูญหายหรือความเสียหายนั้นพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจากการที่เราไม่สามารถแพ็กสิ่งของให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมตามที่เราได้รับจ้างมาให้แพ็กสิ่งของที่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ดังกล่าว.
 • 8.4 ในกรณที่เราว่าจ้างผู้ดำเนินการขนส่งต่างประเทศ บริษัทชิปปิ้ง หรือสายการบินให้นำส่งสินค้าของคุณไปยังสถานที่ ท่าเรือ หรือสนามบินปลายทาง ถือว่าเราดำเนินการดังกล่าวในฐานะตัวแทนของคุณ และจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขนส่งดังกล่าว.
  • (a) หากเรือเดินสมุทร/ยานพาหนะที่ขนส่งสินค้าไม่สามารถนำส่งสินค้าหรือส่งต่อไปยังสถานที่อยู่ซึ่งไม่ใช้ปลายทางแรกเริ่ม ด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขนส่ง คุณอาจขอความช่วยเหลือจากผู้ขนส่งได้อย่างจำกัด ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงของการขนส่งของผู้ขนส่งรายดังกล่าว และคุณอาจต้องรับผิดชอบจ่ายส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป (เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อคงรักษาเรือเดินสมุทร/ยานพาหนะ และสินค้าที่บรรทุก) และค่ากู้ภัย หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการส่งต่อไปยังสถานที่ ท่าเรือ หรือสนามบินปลายทาง. เหล่านี้เป็นความเสี่ยงที่สามารถทำประกันคุ้มครองได้ และถือเป็นหน้าที่ของคุณในการดำเนินการทำประกันคุ้มครองที่ครอบคลุมทางน้ำ/การผ่านแดน.
 • 8.5 เราไม่รับผิดสำหรับสิ่งของที่ถูกริบ ยึด นำออก หรือทำลายโดยหน่วยงานศุลกากรหรือตัวแทนของรัฐอื่นใด นอกเสียจากว่าการริบ ยึด นำออก หรือความเสียหายนั้นเป็นผลโดยตรงมาจากความประมาทเลินเล่อหรือการละเมิดสัญญาของเรา.
 • 8.6 เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี้ สินค้านั้นมีคำนิยามดังนี้:
  • (a) สิ่งของทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่อง พัสดุ บรรจุภัณฑ์ ลัง หรือหีบบรรจุในรูปแบบเดียวกัน และ
  • (b) วัตถุหรือสิ่งของใดๆ ที่ถูกเคลื่อนย้าย ดำเนินการ หรือจัดเก็บโดยเรา.

 

9. ความเสียหายต่อสถานที่หรือทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากสิ่งของ

 • 9.1 เนื่องจากมักจะมีผู้รับจ้างบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่นอยู่ด้วย ณ เวลาที่ไปรับหรือไปส่งสิ่งของ ทำให้บางครั้งไม่อาจบ่งชี้ได้ว่าใครคือผู้รับผิดชอบการสูญหายหรือความเสียหาย ดังนั้นความรับผิดของเราจึงจำกัดดังต่อไปนี้:
  • (a) หากเราเป็นผู้ก่อให้เกิดการสูญหายหรือความเสียหายกับสถานที่หรือทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากสิ่งของที่ขนย้าย อันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อหรือการละเมิดสัญญาของเรา ความรับผิดของเราจะจำกัดเฉพาะการทำให้พื้นที่ซึ่งเสียหายกลับคืนสภาพเดิมเท่านั้น.
  • (b) หากเราก่อให้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายสิ่งของภายใต้คำสั่งที่คุณระบุ ซึ่งขัดแย้งกับคำแนะนำของเรา และในกรณีที่การเคลื่อนย้ายสิ่งของตามแนวทางที่ชี้แนะนั้นมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดความเสียหาย เราจะไม่ต้องรับผิดในกรณีดังกล่าว.
  • (c) หากเราต้องรับผิดชอบในการก่อให้เกิดความเสียหายกับสถานที่ของคุณหรือกับทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากสิ่งของที่ให้ดำเนินการขนย้าย และ/หรือ จัดเก็บ คุณจะต้องติดต่อศูนย์บริการธุรกิจของเราให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามสมควร หลังเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือเมื่อค้นพบหรือในกรณีใดๆ ภายในวันเดียวกัน. สามารถดูที่อยู่ติดต่อทั้งหมดได้บนเว็บไซต์ของเรา.

 

10. การยกเว้นความรับผิด

 • 10.1 เราจะไม่รับผิดสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้หรือการระเบิด นอกจากว่าเราจะประมาทเลินเล่อหรือละเมิดสัญญา. ถือเป็นหน้าที่ของคุณที่จะทำประกันภัยสิ่งของของตนเอง. เราสามารถจัดหากรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองได้ โดยมีข้อแม้ว่าคุณจะต้องแจ้งมูลค่าชดเชยเต็มจำนวนของสิ่งของและจ่ายเบี้ยประกันภัยล่วงหน้า.
 • 10.2 เราจะไม่ต้องรับผิดสำหรับความล่าช้าหรือการที่ไม่สามารถให้บริการภายใต้ข้อตกลงนี้ อันเนื่องมาจากสงคราม การรุนราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ ความมุ่งร้าย (ไม่ว่าจะแถลงให้ทราบหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การก่อการร้าย กบฏ และ/หรือ การปฏิวัติรัฐประหาร เหตุสุดวิสัย โรคระบาด สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย การกระทำเพื่อผลทางเศรษฐกิจโดยบุคคลที่สาม การเปลี่ยนเวลาเดินเรือ เวลาออกเดินทางหรือเวลาที่มาถึง ความหนาแน่นของท่าเรือ หรือกรณีอื่นๆ ดังกล่าวที่อยู่นอกเหนือความควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา.
 • 10.3 นอกเหนือจากที่เป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อหรือการละเมิดสัญญาของเรา เราจะไม่รับผิดต่อการสูญเสีย ความเสียหาย หรือการที่ไม่สามารถผลิตสิ่งของอันเนื่องมาจาก:
  • (a) การสึกหรอตามปกติ การเสื่อมสภาพตามธรรมชาติหรืออย่างต่อเนื่อง การรั่วซึมหรือระเหยจากสิ่งของที่เน่าเสียได้หรือมีสภาพไม่แน่นอน. ซึ่งรวมถึงสิ่งของที่ถูกทิ้งไว้ภายในเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ด้วย.
  • (b) แมลง สัตว์ที่กัดแทะ หรือการทำลายที่คล้ายคลึงกัน.
  • (c) การทำความสะอาด การซ่อมแซม หรือการฟื้นฟู นอกจากเราจะได้เตรียมการให้ดำเนินการดังกล่าวเอาไว้.
  • (d) ความเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากสภาพภูมิอากาศ เช่น ความชื้น เชื้อรา สนิม ความมัวหมอง รอยขีดข่วน หรือการเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะสัมพันธ์กับการที่มีน้ำไหลเข้าไปโดยตรง. หรือ
  • (e) สำหรับสิ่งของใดๆ ในตู้เสื้อผ้า ลิ้นชัก หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ หรือในบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ลัง กล่อง หรือบรรจุภัณฑ์ใดๆ ทั้งที่แพ็กและไม่ได้แพ็กโดยเรา.
  • (f) สำหรับความผิดปกติทั้งทางระบบไฟฟ้าและทางกลไกที่เกิดกับเครื่องใช้ อุปกรณ์ นาฬิกา คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมืออื่นๆ นอกจากจะมีหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับความเสียหายภายนอก.
  • (g) สำหรับสิ่งของใดๆ ที่มีข้อบกพร่องเดิมอยู่แล้วหรือทำงานบกพร่องมาตั้งแต่แรกเริ่ม.
  • (h) สำหรับสิ่งของที่เน่าเสียได้ และ/หรือ สิ่งที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม.
  • (i) ความเสียหายด้านโครงสร้างของเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้อัดซึ่งเป็นผลมาจากกระดานไม้แตกเป็นชิ้น.
  • (j) สำหรับสิ่งของที่อ้างถึงในวรรคที่ 4.
 • 10.4 ไม่มีพนักงานของเราคนใดที่จะต้องรับผิดแยกออกมาโดยเฉพาะกับคุณสำหรับการสูญหาย ความเสียหาย การจัดส่งผิดพลาด ข้อผิดพลาด หรือการงดเว้นภายใต้เงื่อนไขในข้อตกลงนี้.
 • 10.5 ในกรณีที่สิ่งของถูกส่งมอบให้จากคลังเก็บสินค้าของเรา ความรับผิดของเราจะสิ้นสุดเมื่อส่งมอบสิ่งของให้คุณหรือตัวแทนที่คุณมอบหมาย (ดูวรรคที่ 11.1 ด้านล่าง).
 • 10.6 เราจะไม่ต้องรับผิดสำหรับการสูญหาย การบาดเจ็บ หรือความเสียหายที่เกิดจากเรา หรือพนักงานของเรา หรือตัวแทนของเราในกรณีดังต่อไปนี้:
  • (a) ไม่ได้มีการละเมิดข้อตกลงนี้โดยเรา หรือพนักงานของเรา หรือตัวแทนของเรา
  • (b) การสูญหายหรือความเสียหายดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามาจากการละเมิดดังกล่าว.

 

11. การจำกัดระยะเวลาในการเรียกร้องค่าเสียหาย

 • 11.1 หากคุณหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคุณมารับสิ่งของ เราจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากมีการสูญหายหรือความเสียหายในขณะที่สิ่งของถูกส่งมอบให้กับคุณหรือตัวแทนของคุณอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามสมควร.
 • 11.2 สำหรับสิ่งของที่เรานำไปจัดส่ง คุณจะต้องแจ้งรายละเอียดให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมภาพหลักฐานอ้างอิงแบบดิจิทัลที่แสดงให้เห็นถึงการสูญหายหรือความเสียหายภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่ที่เรานำสิ่งของไปส่งให้. เราอาจยอมยืดการจำกัดระยะเวลาออกไปหลังจากที่ได้รับคำขออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรของคุณ โดยมีข้อแม้ว่าเราต้องได้รับคำขอดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันจัดส่ง. โดยการยอมรับคำขอดังกล่าวจะไม่ถูกระงับโดยไม่มีเหตุผล.

 

12. ความล่าช้าระหว่างการถ่ายลำ

 • 12.1 นอกเหนือจากเหตุผลที่มาจากความประมาทเลินเล่อหรือการละเมิดสัญญาของเรา เราจะไม่รับผิดต่อความล่าช้าระหว่างการถ่ายลำ.
 • 12.2 ถึงแม้จะไม่ใช่ความผิดของเรา แต่หากเราไม่สามารถนำส่งสิ่งของของคุณได้ เราจะเก็บสิ่งของนั้นไว้ในคลังสินค้าของเรา. โดยข้อตกลงนี้จะถือเป็นอันเสร็จสมบูรณ์และบริการเพิ่มเติมใดๆ รวมถึงการจัดเก็บและการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จะเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณต้องรับผิดชอบ.
 • 12.3 ระยะเวลาการถ่ายลำที่เราแจ้งไปนั้นเป็นการประมาณการโดยคร่าวๆ และอ้างอิงจากข้อมูลที่เราทราบ ณ เวลานั้น. ระยะเวลาการถ่ายลำอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากหลายปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเปลี่ยนแปลงในการล่องเรือหรือวันที่ออกเดินทางโดยบริษัทขนส่ง/ชิปปิ้ง การเปลี่ยนแปลงเส้นทางที่บริษัทขนส่ง/ชิปปิ้งใช้ และความหนาแน่นของท่าเรือ. เราจะแจ้งให้คุณทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อระยะเวลาถ่ายลำทันทีที่เราทราบเรื่อง. เราจะไม่ต้องรับผิดสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากคุณ อันเนื่องมาจากระยะเวลาถ่ายลำที่ล่าช้า เว้นเสียว่าจะเชื่อมโยงกับความประมาทเลินเล่อหรือการละเมิดสัญญาของเราโดยตรง.

 

13. ข้อโต้แย้ง

 • 13.1 ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขในการชิปปิ้ง ตามที่แจ้งและปรับปรุงข้อมูลโดย BIFA (British International Freight Association).

 

14. สิทธิ์ในการทำสัญญารับช่วงงานของเรา

 • 14.1 เราสงวนสิทธิ์ในการทำสัญญารับช่วงงานของเราทั้งบางส่วนและทั้งหมด.
 • 14.2 หากเรามีการทำสัญญารับช่วง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ก็ยังคงมีผลบังคับใช้เช่นเดิม.

 

15. เส้นทางและวิธีการ

 • 15.1 เราสงวนสิทธิ์ในการเลือกวิธีการและเส้นทางในการดำเนินงานและสถานที่ในการจัดเก็บ.
 • 15.2 นอกจากจะมีการตกลงอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรในใบเสนอราคาของเรา พื้นที่/ปริมาตร/สมรรถนะในยานพาหนะของเรา และ/หรือ สิ่งจัดเก็บของเราอาจถูกนำไปใช้งานสำหรับสิ่งของของลูกค้ารายอื่น.

16. คำแนะนำและข้อมูลสำหรับการขนย้ายระหว่างประเทศ

 • 16.1 เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการมอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดเพื่อช่วยเหลือคุณในการนำเข้า/ส่งออกสิ่งของของคุณ. ข้อมูลในประเด็นต่างๆ เช่น กฎหมายและข้อบังคับระดับประเทศหรือภูมิภาคซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงและการตีความในเวลาใดก็ได้นั้น มอบให้ด้วยเจตนาดีและอ้างอิงจากสภาพการที่รับทราบที่เป็นอยู่แล้ว. ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของคุณที่จะขอรับคำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ที่มอบให้.

 

17. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • 17.1 ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขในการชิปปิ้ง ตามที่แจ้งโดย BIFA (British International Freight Association).

 

18. ที่อยู่ส่งต่อของคุณ

 • 18.1 หากคุณระบุให้เราจัดเก็บสิ่งของของคุณ คุณจะต้องให้ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และแจ้งให้เราทราบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง. การติดต่อสื่อสารและการแจ้งให้ทราบจะถือว่าคุณได้รับแล้วภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล หลังจากส่งทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลล่าสุดของคุณที่เราเก็บบันทึกไว้
 • 18.2 หากคุณไม่ได้แจ้งที่อยู่อีเมลหรือตอบกลับการสื่อสารหรือการแจ้งข้อมูลจากเรา เราอาจเผยแพร่การแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านหนังสือพิมพ์สาธารณะในพื้นที่ที่สิ่งของจะถูกนำไปส่งหรือนำออกไป. การแจ้งให้ทราบดังกล่าวจะถือว่าคุณได้รับภายในเจ็ดวันหลังจากวันที่ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าว. หมายเหตุ: หากเราไม่สามารถติดต่อคุณ เราจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นในการตามหาสถานที่อยู่ของคุณจากคุณ.

 

19. การแก้ไขค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บ

 • 19.1 เรามีการทบทวนค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บอยู่เป็นระยะ. คุณจะได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 10 วันทำการเป็นลายลักษณ์อักษร หากมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมใดๆ.

 

20. จุดหมายปลายทาง

 • 20.1 หากเราไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาได้ เนื่องจาก: 
  • (a) ก. มีข้อผิดพลาด หรือการละเลยจากคุณ ไม่ว่าจะเต็มใจ หรือไม่เต็มใจ หรือ
  • (b) ข. มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่มีนัยสำคัญ จนไม่สามารถให้บริการต่อเนื่องได้ เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลา 10 วันทำการเพื่อยุติสัญญา
 • 20.2 หากคุณต้องการที่จะสิ้นสุดสัญญากับเรา คุณต้องแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า 10 วันทำการ เพื่อการตอบกลับ เมื่อได้รับคำขอยุติสัญญาของคุณ (เฉพาะในเวลาทำการ ที่ระบุไว้ในข้อ 6)
 • 20.3 เมื่อได้รับการแจ้งยุติแล้ว เราจะคืนสินค้าของคุณภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่แจ้ง ตราบใดที่ไม่มียอดค้างชำระในบัญชีของคุณ


หน้าเพจนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 25/05/2023.