Skip to the content

บล็อก

Ever Given stranded in Suez Canal

Ever Given Suez Incident

Fallout from the 5 day blockage of the Suez Canal is still ongoing. Here's the latest information on how the Ever Given incident is effecting customer shipments.

EU Shipments

UK and EU Shipments

Read our Customer Awareness Statement on the current situation with UK and EU imports and export. 

November COVID Update

ในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้ เราได้รับคำถามมากมายเกี่ยวกับสถานการณ์การส่งสัมภาระในขณะนี้ สืบเนื่องมาจากปัญหาการขนส่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อบริการของเซเว่น ซีส์ เวิร์ลไวด์และลูกค้าของเราอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ผลกระทบนี้อาจมีผลต่อเนื่องถึง 3 เดือนจนกว่าอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือจะสามารถกลับมาให้บริการได้เต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง อย่างไรก็ดี เราจะดูแลให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าของเราน้อยที่สุด และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการรับและส่งสัมภาระของคุณไปยังที่หมายปลายทางให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ในรายการคำถามและคำตอบนี้ เราได้ตอบประเด็นข้อสงสัยหลัก ๆ ที่มีการสอบถามจากลูกค้าในขณะนี้