Skip to the content

บล็อก

Shipping Vessel

November COVID Update

ในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้ เราได้รับคำถามมากมายเกี่ยวกับสถานการณ์การส่งสัมภาระในขณะนี้ สืบเนื่องมาจากปัญหาการขนส่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อบริการของเซเว่น ซีส์ เวิร์ลไวด์และลูกค้าของเราอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ผลกระทบนี้อาจมีผลต่อเนื่องถึง 3 เดือนจนกว่าอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือจะสามารถกลับมาให้บริการได้เต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง อย่างไรก็ดี เราจะดูแลให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าของเราน้อยที่สุด และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการรับและส่งสัมภาระของคุณไปยังที่หมายปลายทางให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ในรายการคำถามและคำตอบนี้ เราได้ตอบประเด็นข้อสงสัยหลัก ๆ ที่มีการสอบถามจากลูกค้าในขณะนี้