Skip to the content

บล็อก

บริการขนย้ายระหว่างประเทศไปแอฟริกาใต้

Transnet strikes continue to cause congestion at South African ports

มาตรการทางอุตสาหกรรมของสหภาพแรงงานเป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่ท่าเรือทรานส์เน็ตส่งผลให้เกิดปัญหาความคับคั่งที่ท่าเรือในแอฟริกาใต้ อ่านบทความนี้เพื่อศึกษาเพิ่มเติม

Queen Elizabeth

SSW
ตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งระหว่างประเทศ

Workers strike at the UK's biggest container port

บทความนี้อธิบายการหยุดงานประท้วงของพนักงานท่าเรือ Felixstowe ที่อาจส่งผลต่อการขนส่งระหว่างประเทศของอังกฤษ อ่านเพิ่มเติมได้จากที่นี่

การขนส่งพัสดุส่วนบุคคลเข้าประเทศจีน

Can you ship personal belongings into China without being present?

ในบทความนี้ เราจะตอบคำถาม “เมื่อจัดส่ง “พัสดุส่วนบุคคล” ไปยังจีน ฉันต้องอยู่ในประเทศเมื่อพัสดุมาถึงหรือไม่