Skip to the content
การถือสองสัญชาติ หรือการถือหลายสัญชาติ คือ สถานะที่ชอบด้วยกฎหมายที่บุคคลทั่วไปเป็นพลเมืองของสองประเทศขึ้นไปพร้อมกัน ทำ

การถือสองสัญชาติคืออะไร

การถือสองสัญชาติ หรือการถือหลายสัญชาติ คือ สถานะที่ชอบด้วยกฎหมายที่บุคคลทั่วไปเป็นพลเมืองของสองประเทศขึ้นไปพร้อมกัน ทำให้มีสิทธิ์ในทั้งสองประเทศ อาทิเช่น การอยู่อาศัย หนังสือเดินทาง ทำงานได้ อิสรภาพในการย้ายถิ่นฐาน และการออกเสียงเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม ไม่มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ควบคุมสถานะดังกล่าว และแต่ละประเทศอาจมีกฎหมายที่ขัดแย้งกัน

กฎในการถือหลายสัญชาติแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ บางประเทศห้ามถือหลายสัญชาติ หรือตัวอย่าง เด็กอาจถือสองสัญชาติอัตโนมัติเมื่อเกิด ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะมีสัญชาติที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างอื่นๆ:

 • การได้สัญชาติจากการอยู่อาศัยตามกำหนด: คุณสามารถเป็นพลเมืองของ ประเทศที่คุณอยู่อาศัยได้ เมื่ออยู่ครบตามเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปอยู่ที่ห้าปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม คุณต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เฉพาะ อาทิเช่น สื่อสารภาษาของประเทศได้ และไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • การได้สัญชาติจากการสมรส: การสมรสกับพลเมืองของประเทศนั้นอาจนำไปสู่การขอสัญชาติได้ ขั้นตอนประกอบด้วยข้อกำหนดที่เคร่งครัด อาทิเช่น การตรวจสอบประวัติเป็นประจำ และพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่การแต่งงานเพื่อผลประโยชน์
 • การได้สัญชาติจากการสืบเชื้อสาย: ผู้ที่เกิดในต่างประเทศอาจได้รับสัญชาติหากบิดาหรือมารดาหรือปู่ย่าตายายเป็นพลเมืองของประเทศนั้น

Question mark icon pin

สิทธิ์การถือสองสัญชาติขึ้นไปในทั่วโลก

 

Graphic showing dual citizenship by country in Thai

ที่มา: immigrantinvest.com

Question mark icon pin

วิธีการได้รับสองสัญชาติ

การได้มาซึ่งสองสัญชาติจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ การทำความเข้าใจขั้นตอนทางกฎหมายก่อนทำการยื่นของสัญชาติและ ย้ายไปต่างประเทศ เป็นสิ่งสำคัญ ในกรณีส่วนใหญ่ การได้สัญชาติผ่านการเกิด การสืบเชื้อสาย การแต่งงาน การอาศัยตามเวลาที่กำหนด หรือการลงทุนจะเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติ

เมื่อคุณทราบแล้วว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้าง รวมทั้งกฎหมายในประเทศปัจจุบันของคุณเกี่ยวกับการถือหลายสัญชาติ ขั้นตอนการดำเนินการจะมีดังนี้:

1. รวบรวมเอกสาร: 

เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ทั้งหมดและเก็บไว้ที่เดียวกัน อาทิเช่น บัตรประจำตัว สูติบัตร ทะเบียนสมรส หลักฐานถิ่นที่อยู่ และเอกสารประกอบอื่นๆ

2. เตรียมเอกสารให้สมบูรณ์และส่งคำขอ: 

กรอกแบบฟอร์มขอสัญชาติของคุณให้ถูกต้องและสมบูรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาด จากนั้น ส่งคำขอพร้อมเอกสารที่ต้องใช้ทั้งหมด รวมทั้งชำระค่าธรรมเนียม

3. เข้ารับสัมภาษณ์หรือสอบ: 

คุณอาจต้องเข้ารับสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ทดสอบความสามารถทางภาษา หรือแบบทดสอบพลเมือง

4. รับการอนุมัติ: 

เมื่อได้รับการอนุมัติ คุณอาจต้องเข้าร่วมพิธีสาบานตน หรือดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายให้สมบูรณ์ก่อนรับเอกสารรับรองสัญชาติ

5. ปรับตัวกับสัญชาติใหม่: 

สร้างความคุ้นเคยกับสิทธิ์และหน้าที่ในฐานะพลเมืองใหม่ อาทิเช่น การออกเสียงเลือกตั้ง การเกณฑ์ทหาร การชำระภาษีรายได้ และหน้าที่พลเมืองอื่นๆ

Couple completing a form on a computer

 

สิทธิประโยชน์จากการถือสองสัญชาติ

การถือสัญชาติมีข้อดีและประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ความยืดหยุ่นในการย้ายถิ่นฐาน โอกาสทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังขึ้นกับประเทศที่คุณเป็นพลเมือง คุณยังจะสามารถการเดินทางไปประเทศอื่นๆโดยไม่ต้องขอวีซ่า ในปี 2024 ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสเปน สามารถเดินทางไปได้กว่า 194 ประเทศโดยไม่ต้องใช้วีซ่า

ต่อไปนี้เป็นข้อดีบางข้อที่คุณจะได้รับในการถือหลายสัญชาติ:

 • อิสรภาพในการย้ายถิ่นฐาน: คุณสามารถอาศัย ทำงาน ศึกษาต่อ และเกษียณได้ในประเทศอื่นโดยไม่ต้องใช้วีซ่า ใบอนุญาต หรือมีข้อจำกัดเวลา
 • การเข้าถึงบริการต่างๆ: เลือก ประเทศที่มีระบบสาธารณสุข ขนส่งสาธารณะ การศึกษา และบริการอื่นๆที่ดีที่สุดที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณและครอบครัว อาทิเช่น การรักษาพยาบาลในบางประเทศมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าในอีกประเทศ
 • การเชื่อมต่อทางวัฒนธรรม: การถือหลายสัญชาติเป็นการเชื่อมต่อกับมรดก วัฒนธรรม ประเพณีและครอบครัวที่มีค่าอย่างยิ่ง
 • โอกาสทางธุรกิจ: ขยายเครือข่ายธุรกิจ รับสิทธิประโยชน์จาก ภาษีรายได้ที่ต่ำ และลงทุนในประเทศอื่น
 • สิทธิ์ทางการเมือง: รับสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้ง และเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในประเทศต่างๆ
 • ความปลอดภัย: การเป็นพลเมืองในปลายประเทศเป็นตัวเลือกที่ดีหากเกิดความไม่มั่นคงทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ

คุณสามารถถือหนังสือเดินทางได้กี่เล่ม

ไม่มีข้อจำกัดระหว่างประเทศต่อจำนวนหนังสือเดินทางที่แต่ละบุคคลถือได้ แต่เป็นการกำหนดตามนโยบายของแต่ละประเทศว่าด้วยการถือหลายสัญชาติ ประเทศส่วนใหญ่ยอมรับการถือหนังสือเดินทางมากกว่าสองเล่ม อย่างไรก็ตาม บางประเทศห้ามพลเมืองถือหนังสือเดินทางของชาติอื่น ในกรณีดังกล่าว คุณต้องสละสัญชาติเดิมเพื่อถือสัญชาติใหม่

 

คุณสามารถถือได้กี่สัญชาติ

จำนวนสัญชาติที่คุณสามารถถือได้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ บางชาติอนุญาตให้ถือได้มากกว่าสองสัญชาติ แต่บางประเทศห้ามหรือกำหนดเงื่อนไขเฉพาะ

เงื่อนไขต่างๆ:

 • การสละสัญชาติเดิมเพื่อรับสัญชาติใหม่
 • การรับใช้ชาติโดยการเข้าร่วมกองทัพหรืองานอื่นๆ ซึ่งสัญชาติอื่นไม่ได้ยกเว้นให้คุณ
 • คุณอาจต้องชำระภาษีรายได้ของทั้งสองประเทศ
 • บางประเทศห้ามบุคคลทั่วไปถือหลายสัญชาติดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือทำงานในตำแหน่งของหน่วยงานรัฐ
 • คุณอาจถูกจำกัดจากการเดินทางไปยังบางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีปัญหาด้านความสัมพันธ์ทางการทูต

ประเทศที่มีข้อจำกัดในการถือหลายสัญชาติ ประกอบด้วยซ:

ประเทศที่ห้ามการถือหลายสัญชาติ ประกอบด้วย ญี่ปุ่น ออสเตรีย จีน ซาอุดิอาระเบีย (ยกเว้นหญิงซาอุที่สมรสกับชาวต่างชาติ) สิงคโปร์ มาเลเซีย และกาตาร์

จำนวนสัญชาติที่คุณสามารถถือได้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ บางชาติอนุญาตให้ถือได้มากกว่าสองสัญชาติ แต่บางประเทศห้ามหรือกำหนดเงื่อนไขเฉพาะ
Couple getting a visa

ฉันสามารถือ 3 สัญชาติได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถถือได้สามสัญชาติหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับกฎหมายของทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง บางประเทศ อาทิเช่น สหราชอาณาจักรและแคนดา อนุญาตให้ถือได้หลายสัญชาติโดยไม่มีข้อจำกัดสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้ง อิสรภาพในการย้ายถิ่นฐาน และการดำรงตำแหน่งทางการเมือ แต่ประเทศอื่นอาจอนุญาตแค่หนึ่งสัญชาติ หรือมีข้อจำกัดเพิ่มเติม อาทิเช่น กาตาร์และซาอุดิอาระเบีย หากยื่นขอสัญชาติที่สองจะส่งผลให้สูญเสียสัญชาติเดิม

 

Collage of travel images

มีประเทศไหนบ้างที่อนุญาตการถือสองสัญชาติ

จากข้อมูลการวิจัยของ มหาวิทยาลัย Maastricht ในปี 2020 ประมาณ 76% ของประเทศทั่วโลกอนุญาตการถือสองสัญชาติ

บางประเทศส่งเสริมให้พลเมืองถือได้หลายสัญชาติเพื่อความหลากหลายของชุมชน กระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แข็งแกร่ง

ประเทศที่อนุญาตให้ถือได้หลายสัญชาติโดยไม่มีข้อจำกัด ประกอบด้วย:

 • สหรัฐอเมริกา
 • แคนาดา
 • สหราชอาณาจักร
 • ออสเตรเลีย
 • ฝรั่งเศส
 • อิตาลี
 • เยอรมนี
 • สวีเดน
 • อาร์เจนตินา
 • นิวซีแลนด์
 • ฟิลิปปินส์
 • แอฟริกาใต้ (คุณต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลแอฟริกาใต้ก่อนยื่นขอสัญชาติ)
 • ไอร์แลนด์
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • เม็กซิโก
 • นอร์เวย์

อาจมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดบางประการภายในประเทศที่อนุญาตหรือส่งเสริมการถือหลายสัญชาติ อาทิเช่น คุณอาจดำรงตำแหน่งทางการเมือได้แต่เป็นหัวหน้ารัฐบาลไม่ได้ ตัวอย่างของ Arnold Schwarzenegger เป็นเทศมนตรีของมลรัฐแคลิฟอร์เนียในปี 2003 แต่ไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีได้เนื่องจากมีสัญชาติออสเตรเลียด้วย