Skip to the content

ตู้สินค้าขนส่ง หรือ ตู้คอนเทนเนอร์ คือ ตู้ที่ผลิตจากโลหะแข็งอย่าง corten steel ซึ่งเป็นเหล็กที่ทนทานต่อสภาพอากาศได้ดีมาก และน ามาใช้ซ ้าได้ส าหรับขนส่งผลิตภัณฑ์และสินค้าจากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง บริษัท Seven Seas Worldwide มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ในการขนส่งสินค้าที่บรรจุในคอนเทนเนอร์ไป ยังทั่วโล ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ โทรทัศน์ จนถึงไมโครเวฟ

ก่อนปี 1956 กล่องพัสดุแต่ละกล่องทั้งหมดจะถูกขนย้ายและน าขึ้น วางบนเรือโดยใช้แรงงานคน ท าให้เสียเวลาและแรงงานเป็นอย่างงมาก จากนั้น Malcom Mclean เป็นผู้บุกเบิกแนวความคิด การขนส่งระบบตู้สินค้า (containerisation) โดยการน าลังสินค้าทั้งหมดมาไว้ในตู้สินค้าเดียวกัน เป็นการลดความแออัดที่ ท่าเรือ ลดเวลาในการจัดส่ง รวมทั้งความเสียหายและปัญหาการโจรกรรม จากนั้นไม่นาน Keith Tentlinger วิศวกรเครื่องกล และนักประดิษฐ์ ได้ท าการพัฒนาและออกแบบหัวลูกเต๋าตู้คอนเทนเนอร์ (corner casting) และระบบตัวล็อกหัวเกลียว (twist-lock system) ท าให้สามารถสามารถทับซ้อนตู้คอนเทอเนอร์ไว้ด้วยกันอย่างมั่นคง และน าระบบตัวล็อกหัวเกลียวมา ใช้ได้กับการขนส่งในแบบต่างๆ เช่น รถไฟ และ รถบรรทุก

ด้วยแนวความคิดเหล่านี้ที่ปฏิวัติวงการ ส่งผลให้การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้รับความนิยมในระดับระหว่างประเทศมากขึ้น เป็นการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจไป ทั่วโลก

คุณทราบหรือไม่

ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ของจีน เป็นท่าเรือที่มีการใช้งานมากที่สุดในโลก โดยในปี 2018 รองรับตู้สินค้ามากกว่า 42 ล้าน TEU (ตู้ขนาดความยาว 20 ฟุต)

 

ตู้คอนเทนเนอร์ขนาดมาตรฐานมีขนาดไหนบ้าง

ตู้คอนเทอเนอร์ขนาดมาตรฐานมีแบบความยาว 20 ฟุตและ 40 ฟุต โดยมีความกว้าง 8 ฟุตและความสูง 8.5 ฟุต โดยตู้ขนาดเล็กกว่านั้นมีความยาว 10 ฟุต แต่ไม่ได้ถูกน ามาใช้บ่อยส าหรับการ ขนส่งทางทะเล เนื่องจากน าไปวางซ้อนกับตู้ขนาด 20 ฟุตและ 40 ฟุตได้ยาก ทั้งนี้ ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 10 ฟุตส่วนใหญ่นิยม ใช้ในการขนส่งทางบกเพราะจัดการได้ง่ายกว่า

ส าหรับการขนส่งที่ต้องใช้ตู้ที่มีความสูงกว่านี้ (ตู้คอนเทนเนอร์ HC) คื อต็ขนาด 9.5 ฟุต.

10 ฟุ ตู้สินค้าขนส่ง
20 ฟุ ตู้สินค้าขนส่ง
40 ฟุ ตู้สินค้าขนส่ง

 

ตู้คอนเทนเนอร์ช่วยให้พัสดุของคุณปลอดภัยระหว่างการ ขนส่งได้อย่างไร

ตู้สินค้าที่ใช้ขนส่งมักจะสัมผัสกับสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นน ้าเค็มจาก ทะเล และสภาพอากาศที่แตกต่างกันทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ จึงผลิตจากเหล็ก corten ซึ่งมีโครงสร้างที่ดีและทนทานต่อการกัด กร่อน นอกจากนี้ ยังทาทับด้วยสีแบบพิเศษที่ติดทนนาน เกรดส าหรับเดินเรือ ยิ่งไปกว่านั้น ยังออกแบบผนังตู้ให้เป็นร่องเพื่อ ความมั่นคงและแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานหนักระหว่างการขนส่ง

ข้อมูลที่น่าสนใจ: หากบ ารุงรักษา อย่างถูกต้อง ตู้คอนเทนเนอร์จะสามารถใช้งานได้ยาวนานมากกว่า 25 ปี

 

 

ตู้สินค้าขนส่ง
ตู้สินค้าขนส่ง

การขนส่งระบบตู้สินค้ามีการท างานอย่างไร

เมื่อน าของใส่ตู้คอนเทนเนอร์ส าหรับส่งออก จะมีการน าขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้มาใช้เพื่อให้การท างานมีความราบรื่นมากที่สุด:

  • เมื่อเราไปรับพัสดุจัดส่งของคุณ เราจะน าไปยังคลังสินค้าในพื้นที่ของเราเพื่อเตรียมน าเข้าตู้คอนเทน เนอร์
  • จากนั้น พัสดุของคุณจะถูกจัดส่งไป ยังพื้นที่ส่วนกลางของเราเพื่อน าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ โดยจะลงกลอนและปิดผนึกอย่างดี ไม่มีการเปิดออกจนกว่าจะถึงที่หมาย
  • จากนั้นตู้คอนเทนเนอร์จะถูกขนส่งไปยังท่าเรือเพื่อน าขึ้นเรือ และออกเดินทางสู่จุดหมายปลายทาง
  • ในขั้นนี้ คุณจะ สามารถติดตามตู้คอนเนอร์ของคุณได้แบบสดๆจากกระดานกิจกรรมออนไลน์

ในหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์ สามารถบรรจุ MoveCubes® ได้กี่ตู้

จ านวน ตู้ MoveCubes® ที่สามารถบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์ได้จะขึ้นอยู่กับขนาดตู้ดังกล่าว อาทิเช่น หากเราใช้ตู้ขนาดใหญ่สุดที่ ความยาว 40 ฟุต เราสามารถบรรจุตู้ MoveCubes® ได้ดังนี้:

  • ตู้ MoveCubes® ตัวเลือกที่ 1: ตู้ขนาดใหญ่ 7 ตู้ ขนาด กลาง 1 ตู้ และขนาดเล็ก 1 ตู้
  • ตู้ MoveCubes® ตัวเลือกที่ 2: ตู้ขนาดกลาง 15 ตู้และขนาดเล็ก 1 ตู้
  • ตู้ MoveCubes® ตัวเลือกที่ 2: ตู้ขนาดเล็ก 22 ตู้

ดูหน้า MoveCube®ของเราเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด ของตู้ขนาดต่างๆ