Skip to the content

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การขนส่งสัมภาระทั่วโลก, การขนย้ายจำนวนไม่มาก และการเก็บของส่วนตัวของนักเรียน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับประกัน ประเภทพื้นฐานและประเภทพรีเมียร์

ไม่มีการรับประกัน

เซเว่น ซีส์ เวิลด์ไวด์ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าคุณควรซื้อประกันที่คุ้มครองอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นและเหตุการณ์ที่

ไม่คาดฝัน! ประกันของเรา ได้แก่ ประเภทพื้นฐานและประเภทพรีเมียร์สำหรับ "สัมภาระที่ไม่สามารถนำติดตัวไปได้ หรือของใช้ในบ้าน"

แผนประกันภัยแบบ Basic

แผนประกันภัยแบบ Basic จะคุ้มครองการสูญหายบางส่วนหรือทั้งหมดของ “ภาชนะรองรับ” ในการจัดส่งของคุณ โดย Basic จะไม่คุ้มครองความเสียหายหรือการสูญหายบางส่วนของสิ่งที่อยู่ในภาชนะรองรับของคุณ ทั้งนี้ ภาชนะรองรับในที่นี้หมายถึงสิ่งที่คุณบรรจุสิ่งของส่วนตัวหรือของใช้ในครัวเรือนเอาไว้ภายใน เช่น สำหรับการจัดส่งสัมภาระ ภาชนะรองรับหมายถึงกระเป๋าเดิมทาง เป้ หรือกล่อง และสำหรับการจัดส่ง MoveCube® ภาชนะรองรับนั้นก็จะหมายถึง MoveCube นั่นเอง

 • ค่าธรรมเนียมในการประกันการจัดส่งชิปเมนต์สัมภาระคือ 3.5% ของมูลค่าการซื้อคืนของสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในภาชนะรองรับนั้นๆ

 • ค่าธรรมเนียมในการประกันการจัดส่งชิปเมนต์ MoveCube คือ 2% ของมูลค่าการซื้อคืนของสิ่งที่บรรจุอยู่ภายใน MoveCube นั้นๆ

โดยควรระบุมูลค่าการซื้อคืนในสกุลเงินของประเทศปลายทางที่คุณจะไปรับภาชนะรองรับนั้นๆ

การประกันประเภทพรีเมียร์

พรีเมียร์คุ้มครองทุกอย่างเทียบเท่ากับประเภทพื้นฐาน ซึ่งหมายถึง คุ้มครองความเสียหายของบรรจุภัณฑ์

ที่ใช้ขนส่งสัมภาระของคุณ บางส่วนหรือทั้งหมด และยังมอบความคุ้มครองเพิ่มเติมไปถึงความเสียหายที่อาจ

เกิดขึ้นกับของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ในบ้าน ซึ่งถือเป็นสัมภาระในบรรจุภัณฑ์ นอกจากนั้น พรีเมียร์ยังคุ้มครอง

การสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือความเสียหายต่อสัมภาระภายในบรรจุภัณฑ์นั้นๆ กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง

 • ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่จะขนส่งไปในบรรจุภัณฑ์คือ 5% ของราคาซื้อคืนของสัมภาระชิ้นนั้นๆ
 • ค่าธรรมเนียมของสัมภาระชิ้นนั้นๆ ที่เป็น MoveCube® คือ 3% ของราคาซื้อคืน

ราคาซื้อคืนจะต้องระบุเป็นสกุลเงินของประเทศต้นทางที่เป็นผู้รับบรรจุภัณฑ์

การรับประกันทั้งหมดเริ่มต้น ณ

 • วันและเวลาที่เซเว่น ซีส์ เวิลด์ไวด์ (หรือตัวแทนของบริษัทฯ) เข้าไปรับของ หรือ วันและเวลาที่คุณนำของมาส่งมอบให้ที่คลังพัสดุของเซเว่น ซีส์ เวิลด์ไวด์ (หรือตัวแทนของบริษัทฯ) หรือ
 • วันและเวลาที่การทำเอกสารขนส่งสำเร็จเรียบร้อยและเป็นที่ยอมรับ (กล่าวคือได้รับชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากที่ออกใบแจ้งหนี้ หากไม่สามารถชำระเงินได้ภายในเวลาที่กำหนด การรับประกันจะยังไม่ เริ่มขึ้น)

การรับประกันทั้งหมดสิ้นสุด ณ

 • หลังจากที่ดำเนินการโหลดของออกและผ่านการควบคุมของเซเว่น ซีส์ เวิลด์ไวด์ (หรือตัวแทนของ บริษัทฯ) แล้วนำส่งสัมภาระถึงคุณเรียบร้อย หรือ
 • หรือนำส่งถึงที่อยู่ปลายทางของคุณเรียบร้อย หรือ
 • นำส่งถึงคลังพัสดุของเซเว่น ซีส์ เวิลด์ไวด์ (หรือตัวแทนของบริษัทฯ) เรียบร้อย ในกรณีที่คุณเลือกที่จะ มารับสัมภาระด้วยตนเองที่คลังพัสดุ หรือ
 • นำส่งถึงที่เก็บของภายนอกที่คุณเป็นผู้ดูแลอยู่เรียบร้อย

เซเว่น ซีส์ เวิลด์ไวด์ เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตโดยถูกต้องและปฏิบัติตามกฎของ FCA  หมายเลขจดทะเบียน FCA 314082

ขอบเขตของการประกันประเภทพรีเมียร์ต่อความเสี่ยงด้านการสูญหายและ/หรือเสียหายที่เป็นรูปธรรม

การประกันประเภทพรีเมียร์ครอบคลุมความเสี่ยงด้านการสูญหายหรือเสียหายแก่สินค้าที่รับประกันภายใต้สถาบัน Marine Cargo วรรค (A) และวรรคสงครามหรือการหยุดงานประท้วง การรับประกันนี้ไม่ครอบคุลม ดังนี้

ไม่คุ้มครองการสูญหาย หรือเสียหาย ได้แก่

• ผลิตภัณฑ์อาหารใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นประเภทแห้ง ผง กระป๋อง บรรจุสุญญากาศ
• ผลิตภัณฑ์อาวุธใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะปลดระวาง ของโบราณ หรือเพื่อใช้ในพิธีการ
• ผลิตภัณฑ์ปลอมแปลงใดๆ
• เครื่องเพชร, นาฬิกา, ยา, อัญมณี, วัตถุมีค่า, ขนสัตว์, เงิน, โฉนด, ตราสาร, หลักทรัพย์, ตราประทับประเภทต่างๆ, ต้นฉบับ หรือเอกสารต่างๆ, ปศุสัตว์, ใบยาสูบ, พืช, อาหารและเครื่องดื่มใดๆ ตามที่ระบุ ไว้ หรือสินค้าที่เน่าเปื่อยได้ทุกชนิด
• มีสาเหตุหรือเกิดขึ้นมาจากการใช้งานมานานจนเกิดการสึกหรอ, การค่อยๆ เสื่อมสภาพ, มอด, แมลง หรือพยาธิ, เชื้อรา และสนิมจากชั้นบรรยากาศ หรือสภาพอากาศ และอุณหภูมิสุดขั้ว, หรือการรั่วซึมของของเหลว หรือผงจาก บรรจุภัณฑ์หรือที่กักเก็บ
• ความสูญหายทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุใดๆ ก็ตาม
• สิ่งของชิ้นหนึ่งๆ ที่บรรจุหีบห่อโดยเจ้าของเอง นอกเสียจากว่าเป็นความเสียหายต่อบรรจุภัณฑ์ภายนอก หรือเหตุการณ์อันสามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งทางเรือ/พาหนะที่ใช้
• มีสาเหตุมาจากการขีดข่วน, เป็นหลุม, บิ่นและแตกของสินค้าที่แตกหักง่าย หรือมีลักษณะเปราะตามธรรมชาติ ที่เจ้าของเป็นผู้บรรจุหีบห่อเอง
• มีสาเหตุมาจากการขีดข่วน, เป็นหลุม, บิ่นและแตกของสินค้าที่แตกหักง่าย หรือมีลักษณะเปราะตามธรรมชาติ นอกเสียจากว่าเป็นความเสียหายต่อบรรจุภัณฑ์ภายนอก หรือเหตุการณ์อันสามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องกับการนำส่ง ทางเรือ/พาหนะที่ใช้
• เป็นผลมาจากเหตุนอกเหนือความควบคุมด้านเครื่องกล,ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือผลมาจากการเสื่อมสภาพ จากการซ่อมแซม
• หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากความล่าช้า
• หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการยึดทรัพย์ หรือการกักกันโดยศุลกากร หรือเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีอำนาจอื่นๆ
• หรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นมาจากการจงใจปฏิบัติไม่ชอบต่อสินค้าที่เอาประกัน
• เฟอร์นิเจอร์, หีบ และกระเป๋าเดินทาง ที่ไม่ได้อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่กำหนด
• ของโบราณ นอกเสียจากว่าได้รับการระบุอย่างถูกต้องในแบบฟอร์ม และเป็นไปตามเงื่อนไขการดูแลของโบราณ ของเรา
• ชิ้นงานศิลปะ นอกเสียจากว่าสามารถระบุมูลค่าได้โดยผู้เชี่ยวชาญในเหตุที่ต้องมีการเรียกร้องค่าเสียหาย

การประกันประเภทพรีเมียร์ สำหรับบริการ "MoveCube®" อยู่ภายใต้ข้อจำกัดว่าเป็นเหตุการณ์อันสามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งทางเรือ/พาหนะที่ใช้ในบริการ MoveCube® หรือระหว่างการเคลื่อนย้ายด้วยบริการ MoveCube® ไปยังการขนส่งอื่นๆ

สินไหมทดแทนดังต่อไปนี้มีผล และจะบังคับใช้เหนือเหตุใดๆ ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่สถาบันฯ ระบุไว้ด้านบน ได้แก่

สินไหมทดแทน: การประกันประเภทพรีเมียร์อยู่ในเงื่อนไขของสินไหมทดแทน กล่าวคือหากสินค้านั้นๆ ได้รับการประกัน หากเกิดเหตุสูญหายขึ้น จะได้รับค่าสินไหมทดแทน โดยใช้มูลค่าสินค้าหารด้วยมูลค่าที่ ทำประกันภัย สินค้าที่ทำประกันจะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามส่วนของเหตุสูญหายที่เกิดขึ้นตามกรมธรรม์ที่ระบุ มูลค่ารวมของ สินค้านั้นๆ ตัวอย่างเช่น เงินประกัน 50 แต่มูลค่าของสินค้าตามจริงคือ 100 การจ่ายค่าสินไหม ทดแทนตามส่วนของความเสียหายนั้นๆ จะเป็น (50 x 50/100) = 25

หากข้อเรียกร้องมีลักษณะฉ้อฉล หรือผู้เอาประกันหรือบุคคลอื่นวางแผนทำประกันเพื่อใช้ในลักษณะฉ้อฉลในนาม ของผู้เอาประกันเพื่อรับผลประโยชน์ ผลประโยชน์ใดๆ ก็ตามที่ได้รับจากการประกันถือเป็นการฉ้อโกง

ข้อกำหนดคู่และชุด: ในกรณีที่เกิดการสูญหายและ/หรือเสียหายต่อสินค้าทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือข้างหนึ่ง หรือชุดหนึ่งของสินค้า ความรับผิดของเราจำกัดที่มูลค่าของชิ้นส่วนนั้น ซึ่งอาจสูญหายหรือเสียหาย โดยไม่อ้างอิงถึงมูลค่าพิเศษที่สินค้านั้นมีในฐานะที่เป็นคู่ หรือเป็นชุด โดยไม่เกินสัดส่วนที่เหมาะสมของมูลค่าที่ ทำประกันของคู่หรือชุดนั้น ตัวอย่างเช่น แจกัน 2 ใบ มีมูลค่าเอาประกัน 100 แล้วเสียหายหรือแตกหัก 1 ใบ มูลค่าที่เอาประกันจะเป็น (100 x 1/2) = 50

ข้อกำหนดการประกันของโบราณ: ความรับผิดของเราจะยึดจากราคาที่สมเหตุสมผลในการซ่อมแซม และไม่สามารถเรียกร้องสินไหมเพิ่มเติมสำหรับค่าเสื่อมราคาที่อาจเกิดขึ้นต่อไป

หากมีการเรียกร้องให้ซ่อมแซมสินค้านั้นโดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันที่จะต้องสืบหาราคาการ ซ่อมแซมโดยผู้ให้บริการในพื้นที่

การปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี, เคมี, ชีวภาพ, ชีวเคมี, อาวุธแม่เหล็กไฟฟ้า มีเงื่อนไขยกเว้นการรับประกัน ดังนี้ ในทุกกรณี การประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงการรับผิดหรือค่าใช้จ่ายของการสูญหาย หรือเสียหาย โดยตรงหรือ โดยอ้อมที่มีสาเหตุจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับ หรือเกิดขึ้นจาก ดังนี้ 

 • รังสีชนิดก่อไอออนที่ได้จาก หรือปนเปื้อนเพราะภาวะกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงพลังงานนิวเคลียร์ หรือจากของเสียใดๆ จากพลังงานนิวเคลียร์ หรือจากกระบวนการเผาไหม้จากพลังงานนิวเคลียร์
 • ภาวะกัมมันตภาพรังสี, ความเป็นพิษ, การระเบิด หรือสารอันตราย หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนจาก การติดตั้ง, จากเครื่องปฏิกรณ์ หรือความเกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ใดๆ หรือส่วนประกอบของ พลังงานนิวเคลียร์ใดๆ
 • อาวุธหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอม หรือการแตกตัวของนิวเคลียส ของนิวเคลียร์ และ/หรือการหลอมเหลว หรือปฏิกิริยาที่ใกล้เคียงกัน หรือพลังจากกัมมันตภาพรังสี หรือสารอื่นๆ
 • ภาวะกัมมันตภาพรังสี, ความเป็นพิษ, การระเบิด หรือสารอันตราย หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของ สารกัมมันตภาพรังสีใดๆ

เงื่อนไขการยกเว้นในหัวข้อย่อยนี้ไม่ขยายไปถึงไอโซโทปของกัมมันตภาพรังสี ที่นอกเหนือไปจากพลังงาน จากนิวเคลียร์ เมื่อไอโซโทปได้รับการเตรียม, ขนย้าย, จัดเก็บ, หรือใช้เพื่อการพาณิชย์, เกษตรกรรม, การแพทย์, วิทยาศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เพื่อสันติที่คล้ายคลึงกัน เงื่อนไขการยกเว้นนี้ใช้กับเฉพาะหัวข้อย่อยนี้เท่านั้น 

 • อาวุธเคมี, ชีวภาพ, ชีวเคมี หรือแม่เหล็กไฟฟ้าใดๆ

เมื่อใดก็ตามหลังจากความสูญหายหรือเสียหาย ผู้รับประกันสามารถรับเอามาและเก็บรักษาสินค้าที่เอาประกันนั้น เพื่อเป็นเจ้าของ และจัดการกู้ภัยสินค้านั้นได้ และหากผู้เอาประกันหรือผู้ปฏิบัติงานในนามของผู้เอาประกันขัดขวาง หรือป้องกันมิให้ผู้รับประกันสามารถกระทำการดังกล่าวได้ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันนั้นจะถูกริบ ไม่มี สินค้าใดๆ ที่บริษัทประกันจะยกเว้นให้

หมายเหตุ:
กรมธรรม์นี้มีผลบังคับใช้ถึงจำนวนส่วนเกินที่ทางคุณในฐานะผู้เอาประกันเรียกร้อง ความรับผิดที่ขั้นแรกอยู่ที่ 50.00 ปอนด์สเตอร์ลิง (ห้าสิบปอนด์ สเตอร์ลิงของสหราชอาณาจักร) หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น หรือข้อเรียกร้อง ที่เกิดขึ้น

การรับประกันนี้อยู่ภายใต้อำนาจการตัดสินของศาลประจำประเทศอังกฤษ

การยกเลิก
หากคุณในฐานะบุคคลธรรมดา/ผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (รวมถึงพันธมิตรในประเทศอังกฤษและเวลส์) ซื้อกรมธรรม์ที่มอบความคุ้มครองให้คุณในฐานะส่วนตัวและในด้านธุรกิจ คุณมีสิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์นี้ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ชำระเงินตามสัญญาขนส่ง  หากคุณต้องการขอยกเลิกและการประกันยังไม่เริ่มต้นขึ้น คุณจะได้รับเบี้ยประกันคืนเต็มจำนวน  โปรดทราบว่าเมื่อเราเริ่มดำเนินการรับของและโหลดของ ณ ที่อยู่นัดรับ สินค้า จะไม่สามารถยกเลิกการประกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้

ข้อร้องเรียน
เป้าหมายของเราคือการมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า  อย่างไรก็ดี เราทราบดีว่าบางครั้งก็เกิดความผิดพลาด ได้  ในกรณีดังกล่าว หากบริการรับประกันของเราไม่ตอบสนองความคาดหวังของคุณ กรุณาติดต่อเราผ่านอีเมล หรือโทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร  เราสัญญาว่าจะตอบกลับข้อร้องเรียนของคุณภายใน 5 วันทำการ

โดยจะชี้แจงว่าเราจะดูแลข้อร้องเรียนของคุณอย่างไร และแจ้งให้คุณทราบถึงความคืบหน้าเสมอ กรุณาส่งข้อร้องเรียนมายัง

ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
บริษัทเซเว่น ซีส์ เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป จำกัด
ถนนไฮต์
สมีธ
แอชฟอร์ด
เคนต์ TN25 6SP
อีเมล: [email protected]
โทรสาร: 01303 814 096

หากคุณไม่พอใจกับผลการตัดสินของเรา กรุณาส่งเรื่องต่อไปยัง Financial Ombudsman Service (FOS) ได้

หมายเหตุ FOS จะพิจารณาข้อร้องเรียนของคุณต่อเมื่อคุณได้ให้โอกาสเราแก้ไขปัญหานั้นๆ แล้ว และคุณจะต้อง เป็นผู้ถือกรมธรรม์แบบบุคคลธรรดา หรือธุรกิจที่มีการนำส่งรายการประจำปีที่มีมูลค่าน้อยกว่า 1 ล้านปอนด์ หน่วยงานเพื่อการกุศลที่มีรายได้ประจำปีน้อยกว่า 1 ล้านปอนด์ หรือกองทุนที่มีมูลค่าน้อยกว่า 1 ล้านปอนด์ 

หากเราไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของคุณได้ภายใน 40 วัน FOS จะรับการร้องเรียนโดยตรง

บริษัทฯ ของเราเคารพการตัดสินของ FOS ในขณะที่คุณไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม การดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน นั้นไม่มีผลต่อสิทธิในการร้องเรียนตามกฎหมายของคุณ

การดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน
ในกรณีที่เหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น ทำให้คุณจำเป็นต้องร้องเรียน กรุณาแจ้งให้บริษัท เซเว่น ซีส์ เวิลด์ไวด์ จำกัดทราบทันทีตามที่อยู่ที่แสดงไว้ในหน้า "ติดต่อเรา” ณ ประเทศใดก็ตามที่เป็นจุดขนส่งขั้นสุดท้าย

 • คุณจำเป็นจะต้องร้องเรียนให้ครบทุกประการภายใน 30 วันนับจากการขนส่งขั้นสุดท้าย
 • โปรดอย่าซ่อมแซมสินค้าที่เสียหาย กรุณาเก็บสินค้าไว้ในสภาพเดิมเพื่อในกรณีที่ทางบริษัทฯ ต้องการขอรับสินค้ากลับไป
 • หากมีหลักฐานความเสียหายของบรรจุภัณฑ์ภายนอก กรุณาส่งมอบให้กับเรา
 • และจำเป็นต้องใช้หลักฐานของมูลค่าการซื้อหรือการทดแทน

ไม่ว่าคุณจะโทรศัพท์ เขียนจดหมาย ส่งโทรสาร หรืออีเมลข้อเรียกร้องของคุณมา กรุณาระบุข้อมูลต่อไปนี้

 • ชื่อนามสกุล และที่อยู่ของคุณในการติดต่อ
 • หมายเลขงานอ้างอิงของเซเว่น ซีส์ เวิลด์ไวด์ที่คุณได้รับ 
 • รายละเอียดทั้งหมดของข้อร้องเรียน

เราจะส่งเอกสารประกอบข้อร้องเรียนให้คุณทันที  ในขณะที่รอ กรุณาลองประเมินค่าซ่อมแซมหรือค่าทดแทน ตามที่จำเป็น