Skip to the content

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ

คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีเพื่อกรอกเอกสารออนไลน์ของเราให้เรียบร้อย ซึ่งทั้งหมดประกอบด้วย:

 • รายการสิ่งของ บันทึกสิ่งที่อยู่ในชิปเมนต์ของคุณ
 • การประกันภัยเพื่อปกป้องชิปเมนต์ของคุณในกรณีเกิดเหตุร้าย
 • แบบฟอร์มสำหรับการดำเนินพิธีศุลกากรสำหรับนำชิปเมนต์ของคุณเข้าสหรัฐอเมริกา.

คุณจะต้องอัปโหลดภาพสำเนาหนังสือเดินทาง โดยได้แก่หน้าที่มีภาพถ่าย หน้าที่มีลายเซ็น และหน้าที่มีวีซ่าของคุณ หากเกี่ยวข้อง ในขั้นตอนสุดท้าย.

มีคำอธิบายที่เป็นประโยชน์อยู่ตลอดทุกขั้นตอน แต่คุณจะต้องกรอกข้อมูลให้ตรงตามความจริงมากที่สุด เนื่องจากจะต้องยื่นแบบฟอร์มเหล่านี้ให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อถึงปลายทาง
.

Couple packing boxes
Student packing boxes to be shipped

การนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน

ชิปเมนต์ที่เป็นของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนสามารถนำเข้าได้โดยไม่เสียภาษี ในกรณีดังต่อไปนี้:

 1. คุณเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาที่เดินทางกลับถิ่นฐาน:
  ก. คุณจะต้องเป็นเจ้าของและใช้งานของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนทั้งหมดอย่างน้อย 12 เดือน ก่อนการนำเข้า.

 2. คุณเป็นนักเรียนหรือนักท่องเที่ยวหรือเดินทางเข้าประเทศด้วยวีซ่าระยะยาว:
  ก. หากคุณเดินทางเข้ามายังสหรัฐอเมริกาโดยใช้ ETSA (ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอนุญาตการเดินทาง) ซึ่งมีผลบังคับใช้กับนักเดินทาง VWA (โปรแกรมยกเว้นวีซ่า) คุณจำเป็นต้องใช้เอกสารต่อไปนี้ในการนำเข้าชิปเมนต์ของคุณ:
  i. จำเป็นต้องมีหนังสือตอบรับ (ใบยื่นเรื่องที่ผ่านการอนุมัติแล้ว) ก่อนจะส่งชิปเมนต์ของคุณออกจากประเทศต้นทาง.
  ii. หน้าประทับตราการเดินทางเข้าประเทศในหนังสือเดินทางของคุณ เมื่อคุณมาถึงสหรัฐอเมริกา. คุณจะต้องส่งเอกสารนี้ให้เราอย่างน้อย 14 วัน ก่อนที่ชิปเมนต์ของคุณจะเดินทางมาถึง.
  ข. หากคุณเดินทางมายังสหรัฐอเมริกาภายใต้ข้อกำหนด I797 (ใบแจ้งอนุมัติคำร้อง) หรือ I29S (คำร้องสำหรับผู้ทำงานแบบคนอยู่ชั่วคราว) คุณจำเป็นต้องยื่นสำเนาหนึ่งในเอกสารต่อไปนี้ ก่อนจะส่งชิปเมนต์ของคุณออกจากประเทศต้นทาง.
  ค. หากคุณเดินทางมายังสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าประเภท K1 (วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวสำหรับคู่หมั้น) หากคุณเดินทางมาถึงหลังจาก 90 วัน คุณจะต้องยื่นทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการและหนังสือของเดินทางคู่สมรสด้วย.
  ง. ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนทั้งหมดจะต้องเป็นสิ่งของสำหรับใช้งานส่วนบุคคลในระหว่างที่คุณพำนักอยู่ที่นี่เท่านั้น.

คุณจะต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกา เมื่อชิปเมนต์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนมาถึง.

หากคุณเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาที่เดินทางกลับถิ่นฐาน คุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในประเทศ แต่คุณจะต้องให้รายละเอียดการเดินทางของคุณในอนาคตซึ่งรวมถึงวันที่ หมายเลขเที่ยวบิน และรายละเอียดสายการบินในเอกสารศุลกากรของคุณ.

การนำเข้าสิ่งของที่เป็นมรดกและผลงานศิลปะ

สิ่งของที่เป็นมรดกสามารถนำเข้าโดยไม่เสียภาษีได้ โดยคุณจะต้องแสดงว่าสิ่งของทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งในบ้านของคุณในระหว่างที่คุณเติบโต.

คุณสามารถนำเข้าผลงานศิลปะโดยไม่ต้องเสียภาษีได้ ในฐานะส่วนหนึ่งของชิปเมนต์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนในช่วงเวลาไม่เกิน 1 ปี และต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปขายต่อ.

สิ่งของต้องห้าม

เราช่วยให้การนำเข้าและย้ายประเทศไปยังสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องง่าย. ดูรายการสิ่งของที่ครอบคลุมของเราว่าอะไรบ้างที่คุณไม่สามารถส่งไปยังสหรัฐอเมริกาได้ พร้อมกับข้อจำกัดของแต่ละบริการ.


หน้าเพจนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 01/07/2021