Skip to the content

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ

คุณจะต้องกรอกเอกสารออนไลน์ของเรา ซึ่งประกอบด้วยแบบฟอร์มรายการสิ่งของในชิปเมนต์ของคุณ การทำประกันภัยชิปเมนต์ และสำหรับของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มศุลกากรที่เกี่ยวข้องด้วย.

คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีเพื่อกรอกเอกสารออนไลน์ของเราให้เรียบร้อย จึงจะสามารถส่งชิปเมนต์ได้.

คุณจะต้องอัปโหลดภาพสำเนาหนังสือเดินทาง โดยได้แก่ หน้าที่มีภาพถ่าย หน้าที่มีลายเซ็น และหน้าที่มีวีซ่าของคุณ หากเกี่ยวข้อง ในขั้นตอนสุดท้าย. มีคำอธิบายที่เป็นประโยชน์อยู่ตลอดทุกขั้นตอน แต่คุณจะต้องกรอกข้อมูลให้ตรงตามความจริงมากที่สุด. เนื่องจากจะต้องยื่นแบบฟอร์มเหล่านี้ให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อถึงปลายทาง.

คุณจะต้องแจ้งรหัสอนุมัติ ToR (Transfer of Residence หรือหนังสือการโยกย้ายถิ่นพำนัก) ให้กับ Seven Seas Worldwide เพื่อให้เราสามารถดำเนินพิธีการทางศุลกากรให้นำสิ่งของเข้ามายังสหราชอาณาจักร. หากคุณไม่แจ้งรหัสอนุมัติ ToR เพื่อให้ทันเวลาการดำเนินพิธีการ สิ่งของที่จัดส่งมาทั้งหมดอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอากรและภาษีในสหราชอาณาจักร. 

Student packing boxes

การนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน

คุณสามารถนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้งานแล้วของคุณมายังสหราชอาณาจักรโดยไม่ต้องเสียภาษีตามข้อกำหนด “ข้อยกเว้นในการโยกย้ายถิ่นพำนัก (ToR01)” หากคุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

1. คุณเดินทางกลับมายังสหราชอาณาจักรในฐานะถิ่นพำนักตามปกติ;

2. คุณอยู่นอกสหราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน;

3. คุณได้ใช้งานสิ่งของทั้งหมดอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนการนำเข้า;

4. คุณไม่ได้ซื้อหรือได้รับสิ่งของชิ้นใดๆ มาจากการงดเว้นภาษี/อากร.

5. คุณจะเก็บสิ่งของทั้งหมดไว้เพื่อใช้งานส่วนตัวและจะไม่ขาย ให้เช่า หรือแจกจ่ายให้ผู้อื่นเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน หลังจากการนำเข้า.

6. หากคุณผ่านเกณฑ์ คุณจะไม่สามารถนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนล่วงหน้าก่อนเกินกว่า 6 เดือน ก่อนที่คุณจะเดินทางมาถึง หรือหลังจากที่คุณเดินทางมาถึงแล้ว 12 เดือน.

ขั้นตอนการดำเนินการ

คุณจะต้องยื่นเองให้เร็วที่สุดก่อนที่ชิปเมนต์ของคุณจะเดินทางมาถึงสหราชอาณาจักร เราจะช่วยในการยื่นเรื่องแต่ทั้งหมดนี้ยังเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณ สิ่งที่คุณต้องดำเนินการมีดังต่อไปนี้:

1. กรอกแบบฟอร์ม ToR01
กรอกแบบฟอร์ม “สำหรับการโยกย้ายถิ่นพำนักมายังสหราชอาณาจักร” ด้วยการคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง: : https://www.gov.uk/guidance/application-for-transfer-of-residence-relief-tor1.
คุณจะต้องกรอกและส่งแบบฟอร์มทางออนไลน์โดยตรงให้กับ HMRC เพื่อให้ทางหน่วยงานตัดสินใจว่าคุณจะผ่านเกณฑ์การส่งสิ่งของเข้าประเทศโดยไม่ต้องเสียภาษีหรือไม่.

2. เอกสารเพิ่มเติม
HMRC กำหนดให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมพร้อมกับการยื่นเรื่อง ToR ของคุณ:
ก. ภาพสำเนาสีของหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย (ผู้ส่ง/เจ้าของสินค้า).
ข. สำเนารายการสินค้า 2 ฉบับ.
ค. เอกสารยืนยันการลงทะเบียน โดยเอกสารนี้ควรแสดงว่าคุณได้มีถิ่นพำนักในสหราชอาณาจักรแล้ว. คุณยังสามารถส่งเอกสารอื่นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นหลักฐานที่สมควรแก่เหตุผลที่แสดงให้เห็นว่าคุณจะเดินทางมาอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร เช่น:
    i. สัญญาว่าจ้างงาน;
    ii. จดหมายรับรองจากนายจ้าง;
    iii. หนังสืออนุญาตให้ทำงาน;
    iv. ข้อตกลงการเช่าหรือซื้อบ้านที่คุณวางแผนว่าจะอาศัยอยู่.
ง. หลักฐานที่อยู่ในสหราชอาณาจักรของคุณ.

Lady packing suitcase
Couple sending package to the UK

ผู้ถือหนังสือเดินทางสหราชอาณาจักรที่เดินทางกลับถิ่นฐาน:

สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางสหราชอาณาจักรที่เดินทางกลับถิ่นฐานที่ไม่มีเอกสารยืนยันตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ ค. ข้างต้น เราแนะนำให้คุณเขียนจดหมายยืนยันว่าคุณได้ใช้ชีวิตอยู่นอกสหราชอาณาจักร พร้อมด้วยหลักฐานยืนยันการเดินทางของคุณ. หากคำร้องของคุณได้รับอนุมัติ HMRC จะให้รหัสอนุมัติเฉพาะสำหรับคุณภายใน 10 วัน นับตั้งแต่ยื่นคำร้อง. คุณจะต้องส่งรหัสอนุมัตินี้ให้กับ Seven Seas Worldwide ทันทีที่ [email protected].

หากคำร้องของคุณไม่ได้รับอนุมัติ หรือการยื่นเรื่องขอยกเว้นในการโยกย้ายถิ่นพำนัก (ToR01) ถูกปฏิเสธ สิ่งของทั้งหมดในชิปเมนต์ของคุณก็จะต้องเสียภาษีและอากรนำเข้าสหราชอาณาจักร สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ค่าธรรมเนียมการค้าของ HMRC: https://www.gov.uk/trade-tariff/sections.

การได้รับสิทธิ์ข้อยกเว้นสำหรับนักเรียน

การจะได้รับสิทธิ์ข้อยกเว้นสำหรับนักเรียนนั้น คุณจะต้องเดินทางมายังสหราชอาณาจักรเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาเต็มเวลาอย่างน้อย 12 เดือน. คุณจะต้องระบุรายละเอียดของหลักสูตรพร้อมสำเนาจดหมายรับเข้าเรียนจากสถาบันการศึกษาพร้อมการยื่นคำร้องของคุณ. คุณสามารถนำของใช้ส่วนตัวสำหรับสวมใส่ ตกแต่งห้อง หรือเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ด้านการเรียนของคุณ.

ข้อยกเว้นนี้ไม่สามารถใช้ได้กับ:

  • รถยนต์พาณิชย์
  • สิ่งของสำหรับใช้ในการประกอบการค้าหรืออาชีพ นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่สามารถพกพาได้สำหรับสาขาประยุกต์ศิลป์หรือศิลปศาสตร์
  • สิ่งของที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือใช้งานในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา

คุณไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มการโยกย้ายถิ่นพำนัก (ToR01) แต่คุณจะต้องแนบหลักฐานสำหรับระยะเวลาการศึกษาของคุณไปพร้อมกับการสำแดงสิ่งของของคุณ.

Chinese students
Lady importing wedding gifts

การนำเข้าสิ่งของอื่นๆ

การนำเข้าเครื่องมือประกอบอาชีพ: เครื่องมือประกอบอาชีพใดๆ ที่ไม่ได้ซื้อในสหราชอาณาจักรจะต้องชำระภาษีอากร หากสิ่งของดังกล่าวเป็นของคุณมานานไม่ถึง 6 เดือน ก็จะต้องเสียภาษีอากรโดยอัตโนมัติ.

การนำเข้าของขวัญงานแต่งงาน: คุณจะต้องแสดงสำเนาทะเบียนสมรส. คุณสามารถนำเข้าของขวัญได้โดยไม่เสียภาษีอากร หากคุณผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดสำหรับ “ข้อยกเว้นในการโยกย้ายถิ่นพำนัก (ToR01)” กล่าวคือ คุณจะย้ายไปยังบ้านตามปกติของคุณในสหราชอาณาจักร และคุณจะไม่ขาย ให้ยืม หรือกำจัดสิ่งของดังกล่าวภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่นำเข้ามา.

การนำเข้าสิ่งของที่ได้รับเป็นมรดก: หากคุณเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ นอกเหนือจากการกรอกเอกสารออนไลน์ของเราแล้ว คุณจะต้องแนบสำเนาใบมรณบัตรและสำเนาพินัยกรรมที่ระบุว่าคุณเป็นผู้รับผลประโยชน์ รวมทั้งกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ C1421. หากไม่ได้มีการระบุแยกสิ่งของที่เจาะจงแต่ละชิ้นเอาไว้ในพินัยกรรม คุณจะต้องแนบเอกสารภาคผนวกจากผู้จัดการมรดกเพื่อยืนยันว่าคุณได้รับสิ่งของดังกล่าวเป็นมรดกจริง.

สิ่งของต้องห้าม

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้การนำเข้าของใช้ส่วนตัวไปยังสหราชอาณาจักรของคุณนั้นง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้. ดูรายการสิ่งของที่ครอบคลุมของเราว่าอะไรบ้างที่คุณไม่สามารถส่งได้ พร้อมกับข้อจำกัดของแต่ละบริการ.


หน้าเพจนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 01/07/2021