Skip to the content

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ

คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีเพื่อกรอกเอกสารออนไลน์ของเราให้เรียบร้อย ซึ่งทั้งหมดประกอบด้วย:

 • รายการสิ่งของ บันทึกสิ่งที่อยู่ในชิปเมนต์ของคุณ;
 • การประกันภัยเพื่อปกป้องชิปเมนต์ของคุณในกรณีเกิดเหตุร้าย.
 • แบบฟอร์มสำหรับการดำเนินพิธีศุลกากรสำหรับนำชิปเมนต์ของคุณเข้าสิงคโปร์.

คุณจะต้องอัปโหลดภาพสำเนาหนังสือเดินทาง โดยได้แก่หน้าที่มีภาพถ่าย หน้าที่มีลายเซ็น และหน้าที่มีวีซ่าของคุณ หากเกี่ยวข้อง ในขั้นตอนสุดท้าย.

มีคำอธิบายที่เป็นประโยชน์อยู่ตลอดทุกขั้นตอน แต่คุณจะต้องกรอกข้อมูลให้ตรงตามความจริงมากที่สุด เนื่องจากจะต้องยื่นแบบฟอร์มเหล่านี้ให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อถึงปลายทาง
.

Couple moving to Singapore
Lady relocating to Singapore

การนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน

ชิปเมนต์ที่เป็นของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนสามารถนำเข้าได้โดยไม่เสียภาษี ในกรณีดังต่อไปนี้:

 1. หากคุณไม่ใช่พลเมืองสิงคโปร์ คุณจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:
  ก. ยื่นสำเนาทั้งสองด้านของ Employment Pass card (EP) หรือ Dependant Pass card (DP) หรือ Long Term Visit Pass card (LTVP) หรือ Student Pass card (SP) ที่ได้รับจากกระทรวงทรัพยากรมนุษย์หรือจดหมายอนุมัติในหลักการจากทางกระทรวงเพื่อแสดงว่าคุณมีข้อเสนอรับเข้าทำงานที่กำลังจะมาถึงหรือจดหมายระบุสถานะใบสมัครของคุณ.
  ข. คุณจะต้องนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนภายใน 6 เดือน นับจากการเดินทางมาถึงอย่างเป็นทางการ ชิปเมนต์ของคุณจึงจะได้รับสิทธิ์งดเว้นภาษีอากร GST.
 2. หากคุณเป็นพลเมืองสิงคโปร์หรือผู้มีถิ่นพำนักถาวร คุณจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:
  ก. แจ้งวันที่เดินทางออกจากสิงคโปร์ ว่าเป็นการเดินทางไปทำงานต่างประเทศหรือไปศึกษาต่อต่างประเทศ.
  ข. ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นพำนักถาวรและใบอนุญาตให้กลับเข้าเมืองล่าสุด Re-Entry Permit (REP).
  ค. คุณจะต้องอยู่ต่างประเทศเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน จึงจะได้รับสิทธิ์งดเว้นภาษีอากร GST.
 3. คุณจะต้องอยู่ในสิงคโปร์ เมื่อชิปเมนต์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนมาถึง หากคุณเป็นพลเมืองสิงคโปร์ที่เดินทางกลับถิ่นฐาน คุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในประเทศ แต่คุณจะต้องสามารถระบุวันที่เดินทางกลับมายังสิงคโปร์ได้.
 4. หากคุณเป็นพลเมืองสิงคโปร์ที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ คุณจะต้องยื่นสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนทั้งสองด้าน หรือวีซ่านักเรียนของคุณ.
 5. คุณจะได้รับยกเว้นภาษี GST 9% จากมูลค่าที่สำแดงทั้งหมดในแบบฟอร์มศุลกากร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น มูลค่าดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากกรมศุลกากรโดยอ้างอิงจากรายการสิ่งของที่สำแดงไป

การนำเข้าจะต้องดำเนินการภายใน 6 เดือน นับจากวันที่มาถึงสิงคโปร์ ไม่เช่นนั้นจะต้องเสียภาษี GST.

สิ่งของต้องห้าม

เราช่วยให้การนำสิ่งของเข้าสิงคโปร์เป็นเรื่องง่ายๆ ดูรายการสิ่งของที่ครอบคลุมของเราว่าอะไรบ้างที่คุณไม่สามารถส่งไปยังสิงคโปร์ได้ พร้อมกับข้อจำกัดของแต่ละบริการ.


หน้าเพจนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 01/07/2021