Skip to the content

ทุกเรื่องที่คุณควรทราบเมื่อส่งของไปญี่ปุ่น

การนำเข้าของใช้ส่วนตัวมายังญี่ปุ่น เริ่มด้วยการเข้าระบบบัญชีออนไลน์และเตรียมเอกสารต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์:

 • รายการสิ่งของต้องระบุรายละเอียดของที่คุณจัดส่งทั้งหมด
 • ตัวเลือกประกันเสริมสำหรับกรณีที่สัมภาระของคุณสูญหายหรือเสียหาย
 • แบบฟอร์มศุลกากรในการผ่านพิธีการศุลกากรในญี่ปุ่น

คุณต้องทำการอัพโหลดสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และสำเนาวีซ่า หากมี

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะดูเอกสารทั้งหมด และอาจทำการตรวจสอบพัสดุ

Lady packing a suitcase
Couple writing a packing list

วิธีการนำเข้าของใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ในบ้าน

ณสามารถส่งของใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ในบ้านมายังญี่ปุ่นได้โดยได้รับการยกเว้นภาษี โดยแสดงเอกสารต่อไปนี้:

 1. พลเมืองญี่ปุ่นที่กลับภูมิลำเนา รวมทั้งนักการทูต:
  ก. แบบฟอร์ม C-5360 สำแดงของใช้ส่วนตัวและสิ่งของที่ไม่ได้เดินทางมาพร้อมกัน
  ข. รายการสิ่งของที่จัดส่งทั้งหมดโดยละเอียด
  ค. สำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าของพัสดุ หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีข้อมูล
  ง. สำเนาวีซ่าประเทศต้นทางของเจ้าของพัสดุ
  จ. สำเนาการตรวจลงตราเข้าประเทศญี่ปุ่นครั้งล่าสุดของเจ้าของพัสดุ ซึ่งต้องตรงกับการตรวจลงตราบนแบบฟอร์ม C-5360 และมีอายุไม่เกินหกเดือนนับจากพัสดุมาถึง
  ฉ. สำเนาการตรวจลงตราออกจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าประเทศต้นทาง
  ช. สำเนาการตรวจลงตราเข้าประเทศต้นทางของพัสดุของเจ้าของ
  ซ. สำเนาการตรวจลงตราออกจากประเทศต้นทาง
  ฌ. ของรับไหว้งานแต่งที่นำเข้าต้องแสดงทะเบียนสมรส (หากมี) และต้องรวมอยู่ในรายการสิ่งของและแบบฟอร์ม C-5360
 1. ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองญี่ปุ่น:
  ก. แบบฟอร์ม C-5360 – B สำแดงของใช้ส่วนตัวและสิ่งของที่ไม่ได้เดินทางมาพร้อมกัน
  ข. รายการสิ่งของที่จัดส่งทั้งหมดโดยละเอียด
  ค. สำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าของพัสดุ หน้าที่มีรูปถ่าย วีซ่า (วีซ่าทำงานญี่ปุ่น อายุหนึ่งปี) และหน้าที่มีข้อมูล
  ง. สำเนาวีซ่าของเจ้าของพัสดุหากมีสัญชาติแตกต่างจากประเทศต้นทางที่จัดส่ง
  จ. สำเนาการตรวจลงตราเข้าประเทศญี่ปุ่นครั้งล่าสุดของเจ้าของพัสดุ ซึ่งต้องตรงกับการตรวจลงตราบนแบบฟอร์ม C-5360 – B และมีอายุไม่เกินหกเดือนนับจากพัสดุมาถึง
  ฉ. สำเนาการตรวจลงตราออกจากประเทศต้นทางเพื่อเข้าญี่ปุ่น
  ช. สำเนาหน้าหลังของบัตรพำนักในญี่ปุ่นของเจ้าของพัสดุ
  ซ. ของรับไหว้งานแต่ง ที่นำเข้าต้องแสดงทะเบียนสมรส (หากมี) และต้องรวมอยู่ในรายการสิ่งของและแบบฟอร์ม C-5360-B
Man packing a box
Antique wrapped in packing paper

โปรดทราบว่าของรับไหว้งานแต่ง รวมทั้งของใช้ที่เจ้าสาวใช้ก่อน ระหว่างและหลังงานแต่ง อาทิเช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ผ้า เครื่องใช้ในบ้าน เป็นต้น

หากคุณไม่สามารถแสดงแบบฟอร์ม C-5360 และ C-5360-B ได้เมื่อมาถึงญี่ปุ่น คุณต้องส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังศุลกากรญี่ปุ่น

ของใช้ใหม่ทั้งหมดที่มีมูลค่าน้อยกว่า JPY200,000 (ประมาณ USD1,293) จะได้รับการยกเว้นภาษี

สิ่งของที่ต้องแสดงใบเสร็จ:

 • เฟอร์นิเจอร์ใหม่ ของขวัญ ของที่ระลึก
 • เครื่องจักร เครื่องใช้ และอุปกรณ์
 • งานศิลปะและของเก่า

งานศิลปะและของเก่าสำหรับใช้ส่วนตัวอาจได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าหากเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องใช้ในบ้าน มีอายุมากกว่า 100 ปี (มีหนังสือรับรอง) และคุณเป็นเจ้าของมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และไม่มีจุดประสงค์ในการนำไปจำหน่ายต่อ

กรุณา ติดต่อที่ปรึกษาลูกค้าอัธยาศัยดีของเรา หากคุณต้องการความช่วยเหลือในทุกขั้นตอน

สิ่งของต้องห้าม

เราทำให้การนำของเข้าญี่ปุ่นเป็นเรื่องง่าย ดูรายการสิ่งของต้องห้ามของเราว่ามีอะไรที่ส่งไปญี่ปุ่นไม่ได้บ้าง รวมทั้งข้อจำกัดการบริการ


หน้าเพจนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 07/05/2024