Skip to the content

สิ่งที่คุณควรทราบเมื่อจัดส่งสัมภาระไปสาธารณรัฐไอร์แลนด์

ในการนำเข้าสิ่งของมายังสาธารณรัฐไอร์แลนด์ อันดับแรก คุณต้องเข้าระบบบัญชีเพื่อกรอกเอกสารออนไลน์ให้เรียบร้อย โดยเอกสารต่างๆ มีดังนี้:

 • รายการสิ่งของ: บันทึกข้อมูลสิ่งของทั้งหมดที่จัดส่ง
 • ประกันการส่งสิ่งของ: คุ้มครองทรัพย์สินของคุณในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
 • ศุลกากร: แบบฟอร์มศุลกากรสำหรับพิธีการศุลกากรในการนำเข้าสิ่งของมายังสาธารณรัฐไอร์แลนด์

คุณต้องแนบสำเนาสแกนหนังสือเดินทางที่เห็นรายละเอียดต่อไปนี้อย่างชัดเจน:

 • ภาพถ่าย
 • ลายมือชื่อ และ
 • สำเนาวีซ่า ในขั้นตอนสุดท้าย หากมี

มีคำแนะนำช่วยเหลือตลอดขั้นตอนเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่กรอกถูกต้องทั้งหมดเนื่องจากต้องแสดงแบบฟอร์มทั้งหมดนี้ต่อเจ้าหน้าที่ในสาธารณรัฐไอร์แลนด์

หากคุณต้องการเรียกร้องค่าชดเชย ToR (การโอนที่อยู่อาศัย) ในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ และหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรเพิ่มเติม สิ่งของของคุณจะต้องมาถึงภายใน 12 เดือนนับจากที่คุณเดินทางมาถึงประเทศ

Couple booking shipping services

การนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านของคุณ

สำหรับพลเมืองไอร์แลนด์ และผู้ที่ไม่ได้เป็นพลเมืองไอร์แลนด์ คุณสามารถนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านของคุณได้โดยไม่ต้องชำระภาษี หากกรอกแบบฟอร์ม C&E 1076 เรียบร้อย พร้อมลงชื่อและได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานศุลกากร โดยคุณสามารถกรอกเอกสารได้ทางออนไลน์ หรือได้รับก่อนบริษัทมารับพัสดุของคุณที่ประเทศต้านทางเพื่อทำการกรอกเอกสารด้วยตัวเอง

หลักฐานถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ

 • เอกสารการจ่ายโอนอสังหาริมทรัพย์ หรือการสิ้นสุดการเช่า
 • เอกสารการสิ้นสุดการจ้างงาน
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน ก่อนเดินทางมาถึงไอร์แลนด์ โดยแบบฟอร์มดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย:
  • หนังสือจากนายจ้างหรือเอกสารที่มีตราของบริษัทของผู้ยื่นคำร้องที่ยืนยันการจ้างงานตลอดช่วงเวลานี้
  • หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือความเคลื่อนไหวของบัญชีบัตรเครดิตอย่างน้อยสี่ฉบับ ในช่วงเวลา 1, 4, 7 และ 12 เดือนก่อนที่ผู้ยื่นคำร้องจะเดินทางมาถึงไอร์แลนด์ พร้อมแสดงธุรกรรมรายวันหรือรายสัปดาห์
 • ขอเรียนให้ทราบว่าเราไม่ต้องการเห็นจำนวนเงิน เพียงรายละเอียดธุรกรรมที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจเช่นกันว่าเอกสารดังกล่าวไม่ได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
 • หลักฐานแสดงค่าใช้จ่ายประจำวัน อาทิเช่น ใบเสร็จสาธารณูปโภค หรือค่าไฟ ประกันสำหรับบ้านหรือรถยนต์

หลักฐานถิ่นพำนักในไอร์แลนด์

 • หนังสือยืนยันว่าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือสำเนาสัญญาเช่า หรือให้เช่า (เฉพาะหน้าที่เกี่ยวข้อง) หากอาศัยในบ้านครอบครัว เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะขอหนังสือ หรืออีเมลจากผู้ปกครอง หรือเจ้าของบ้านเพื่อยืนยันว่าผู้ยื่นคำร้องอาศัยอยู่ที่อยู่ดังกล่าวในปัจจุบัน
 • หนังสือจากนายจ้าง หรือสำเนาสัญญาจ้างงาน หากว่างงาน โปรดยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล
 • หลักฐานแสดงค่าใช้จ่ายประจำวัน อาทิเช่น ใบเสร็จสาธารณูปโภค หรือค่าไฟ ประกันสำหรับบ้านหรือรถยนต์
 • วันที่มาถึงหรือกลับมายังไอร์แลนด์
 • เลข PPS

หลักฐานเพิ่มเติม

 • หลักฐานว่าผู้ยื่นคำร้องเป็นเจ้าของพัสดุที่จัดส่งมาเป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือน อาทิเช่น ใบเสร็จ หรือเอกสารอื่นๆ
 • SAD (Single Administrative Document) สำหรับผู้ทำการค้าที่นำเข้าเครื่องมือ โดยคุณต้องแสดงหนังสือสำแดงที่ลงนามเรียบร้อยแล้วให้แก่เรา พร้อมทั้งมูลค่าเครื่องมือ และชำระภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง

มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

ท้องถิ่นของเราจะดำเนินการต่อไปนี้ก่อนที่พัสดุของคุณจะมาถึงสาธารณรัฐไอร์แลน์

 • ขอหลักฐานเอกสารถิ่นพำนักในต่างประเทศ พร้อมเอกสารที่ยืนยันที่อยู่ของคุณในสาธารณรัฐไอร์แลนด์
 • ตรวจสอบเอกสารและแบบฟอร์มที่จำเป็นทั้งหมดว่าเสร็จสมบูรณ์ และแจ้งข้อสงสัย หากมี
 • ส่งเอกสารของคุณไปยังศุลกากร และตอบคำถามเพิ่มเติมที่อาจมี
 • จัดสรรเวลาและวันที่กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อทำการตรวจสอบพัสดุที่คุณต้องการนำเข้ามายังสาธารณรัฐไอร์แลนด์
 • เมื่อพัสดุของคุณผ่านพิธีการศุลกากรแล้ว CFS International จะติดต่อคุณเพื่อนัดหมายการนำส่งพัสดุ
 • หากเราตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้ เราจะติดต่อคุณเพื่อขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม

หลักฐานเอกสารทั้งหมดที่คุณส่งไปยัง CFS Internationla ต้องระบุและสัมพันธ์กับผู้สำแดง (ตัวคุณเอง) เพื่อช่วยให้ขั้นตอนดำเนินอย่างราบรื่นมากที่สุด หากเป็นไปได้ คุณควรส่งเอกสารตัวจริงร่วมกับหลักฐานอื่นๆที่คุณอาจมี

มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

การนำเข้าเครื่องมือช่าง

หากมีการส่งออกเครื่องมือช่าง ศุลกากรกำหนดให้เราเตรียมเอกสาร Customs Entry (SAD Document) พร้อมชำระภาษีและอากร

สิ่งของต้องห้าม

สิ่งของต้องห้ามที่ไม่สามารถนำเข้าสาธารณรัฐไอร์แลนด์ได้ไม่ว่าจะทางทะเลหรือทางอากาศ ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหาร ยาสูบและน้ำหอมที่ยังไม่เปิดใช้


หน้าเพจนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 26/10/2023