Skip to the content

โปรดแจ้งเลข 16 หลัก Nomor Kartu Tanda Penduduk (Nomor KTL) จากบัตรประชาชน หรือประจำตัวชาวต่างชาติของคุณเพื่อดำเนินพิธีการศุลกากรพัสดุของคุณ

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ

ในการนำเข้าสิ่งของไปยังอินโดนีเซีย ก่อนอื่นคุณจะต้องล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณ แล้วกรอกเอกสารออนไลน์ซึ่งประกอบด้วย

 • รายการสิ่งของ บันทึกสิ่งที่อยู่ในชิปเมนต์ของคุณ
 • การประกันภัยเพื่อปกป้องชิปเมนต์ของคุณในกรณีเกิดเหตุร้าย

คุณจะต้องอัปโหลดภาพสแกนหนังสือเดินทาง โดยประกอบด้วย หน้าที่รูปภาพ หน้าที่มีลายเซ็น และสำเนาวีซ่าของคุณ (หากเกี่ยวข้อง) ในขั้นสุดท้ายของกระบวนการ

ในการใช้เครื่องมือกรอกเอกสารออนไลน์ของเรา จะมีข้อมูลชี้แนะตลอดทั้งกระบวนการ แต่คุณจะต้องกรอกข้อมูลให้ตรงความเป็นจริงมากที่สุด เนื่องจากแบบฟอร์มเหล่านี้จะถูกนำส่งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในประเทศปลายทางของคุณ

Couple moving to Singapore
Student relocating to Indonesia

การนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน

พลเมืองที่เดินทางกลับถิ่นฐานมีด้วยกัน 3 ประเภท และในการยื่นเรื่องขอนำเข้าแบบไม่เสียภาษีนั้นมีข้อกำหนดดังนี้

 1. ชาวต่างชาติ
  ก. สำเนาหนังสือเดินทาง
  ข. ใบอนุญาตให้พำนักอาศัยฉบับจริง (KITAS) ซึ่งจะต้องมีอายุ 12 เดือน
  ค. ใบอนุญาตทำงานฉบับจริง (IMTA) ซึ่งจะต้องมีอายุ 12 เดือน
  ง. สำเนาใบรับรองการพำนักอาศัย (ITAS)
  จ. จดหมายอนุญาตพร้อมตราประทับอากร
  ฉ. บอร์ดดิงพาสในการเดินทางเข้าอินโดนีเซียเพื่อพำนัก
 2. ผู้เกษียณอายุ
  ก. สำเนาหนังสือเดินทาง
  ข. ใบอนุญาตให้พำนักอาศัยฉบับจริง (KITAS) ซึ่งจะต้องมีอายุ 12 เดือน
  ค. สำเนาใบรับรองการพำนักอาศัย (ITAS)
  ง.. บอร์ดดิงพาสในการเดินทางเข้าอินโดนีเซียเพื่อพำนัก
 3. พลเมืองที่เดินทางกลับถิ่นฐาน
  ก. สำเนาหนังสือเดินทาง
  ข. จดหมายจากสถานทูตอินโดนีเซียในประเทศที่คุณอาศัยก่อนหน้านี้ฉบับจริง โดยระบุสิ่งต่อไปนี้
  i. วันที่คุณเดินทางไปถึงประเทศดังกล่าว
  ii. วันที่คุณเดินทางกลับมาถึงอินโดนีเซีย และ
  iii. การนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนกลับมายังอินโดนีเซีย

  ค. สำเนาการมอบหมายงาน / การมอบหมายงานใหม่จากนายจ้างของคุณ หรือ จดหมาย/ใบรับรองจากมหาวิทยาลัย/โรงเรียน
  ง. บอร์ดดิงพาสในการเดินทางเข้าอินโดนีเซียเพื่อพำนัก
 4. คุณจะต้องอยู่ในอินโดนีเซียเมื่อชิปเมนต์มาถึง
 5. สิ่งของที่คุณนำเข้าจะต้องถูกใช้งานมาแล้วเป็นเวลานาน 12 เดือน ขึ้นไป
 6. คุณมีสิทธิ์ส่งอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านและครุภัณฑ์อื่นๆ หนึ่งประเภทแบบไม่เสียอากร ส่วนสิ่งอื่นนอกเหนือจากนี้จะต้องเสียภาษีอากรตามอัตราที่กำหนด

สิ่งของต้องห้าม

ทั้งนี้ โปรดทราบว่าไม่อนุญาตให้นำเข้าจักรยานผู้ใหญ่และเด็ก พร้อมโทรทัศน์ไม่ว่าจะขนาดใดก็ตามมายังอินโดนีเซีย สำหรับรายการสิ่งของทั้งหมดที่ต้องห้าม โปรดดูหน้าสิ่งของต้องห้ามของเรา


หน้านี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2022