Skip to the content

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ

ในฐานะเจ้าของชิปเมนต์ คุณจะต้องอยู่ในประเทศจีนเมื่อชิปเมนต์ของคุณไปถึง คุณจะต้องยืนยันวันที่คุณเดินทางถึงประเทศจีนกับ Seven Seas Worldwide ก่อนที่จะจัดส่งสินค้าออก

คุณจะต้องกรอกเอกสารออนไลน์ของเรา ซึ่งประกอบด้วยแบบฟอร์มรายการสิ่งของในชิปเมนต์ของคุณ การทำประกันภัยชิปเมนต์ หนังสือมอบอำนาจ และสำหรับของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มศุลกากรที่เกี่ยวข้องด้วย

คุณจะต้องอัปโหลดภาพสแกนของหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูปถ่ายและหน้าที่มีวีซ่า หนังสือมอบอำนาจ และรูปถ่ายของคุณเองพร้อมเปิดหน้าหนังสือเดินทางที่มีหน้ารูปภาพ

เมื่อเดินทางถึงประเทศจีน คุณจะต้องสำแดงว่ามีสัมภาระที่ไม่ได้เดินทางมาพร้อมกัน ดังนั้นจะต้องเดินผ่านช่องสีแดงที่สนามบิน และยื่น “แบบฟอร์มสำแดงสัมภาระสำหรับผู้โดยสารขาเข้า” ที่กรอกเรียบร้อยแล้วให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรแบบฟอร์มสำแดงดังกล่าวจะต้องได้รับการประทับตราโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่สนามบิน.

Couple reading import rules
Students packing boxes to China

หน่วยงานศุลกากรของจีนอาจต้องตรวจสอบเอกสารฉบับจริงของคุณ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประชาชนของจีน และ/หรือใบอนุญาตให้ทำงาน/พักอาศัยของคุณ ในกรณีดังกล่าว สำนักงานท้องถิ่นสาขากวางโจวของ Seven Seas Worldwide จะติดต่อคุณเพื่อแจ้งให้ทราบว่าต้องใช้เอกสารใดบ้าง

หากคุณไม่สามารถยื่นเอกสารสำแดงศุลกากรและ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่หน่วยงานศุลกากรของจีนร้องขอได้ทันเวลา ชิปเมนต์ของคุณจะถูกนำส่งช้ากว่ากำหนดและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ยกเว้นภาษีอากร

หากคุณเดินทางมาถึงประเทศจีนในระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2564 คุณสามารถนำเข้าโดยไม่ต้องใช้แบบฟอร์มสำแดงสัมภาระ แต่คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการดำเนินการมูลค่า CNY200

หากคุณได้เดินทางกลับมายังประเทศจีนและถือหนังสือเดินทางจีน หากคุณต้องการส่งของแต่ไม่สามารถขอ “แบบฟอร์มสำแดงสัมภาระสำหรับผู้โดยสารขาเข้า” ฉบับจริงได้ คุณจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. จ่ายค่าภาษีอากรทั้งหมด โดยชิปเมนต์ของคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นมูลค่า CNY5000
  2. ยื่นตราประทับการเข้าเมืองและจดหมายแสดงเหตุผล ซึ่งจะต้องระบุวันที่คุณเดินทางถึงประเทศจีน เหตุผลที่ไม่ได้รับแบบฟอร์มสำแดง และคำรับรองว่าคุณจะชำระภาษีอากรสำหรับสิ่งของทั้งหมดของคุณ
  3. จ่ายค่าธรรมเนียมดำเนินพิธีทางศุลกากรแบบเรียกเก็บครั้งเดียวมูลค่า CNY200 ถ้าหากคุณเดินทางมาถึงหลังจากวันที่ 1 ธันวาคม 2562. คุณได้รับอนุญาตให้นำเข้าภายในปีนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ชิปเมนต์ที่ไม่ได้ผ่านพิธีการภายในวันดังกล่าวจะถูกส่งกลับไปยังต้นทางพร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้า

คำแนะนำสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางจีนและไม่ใช่ของจีน

ผู้ถือหนังสือเดินทางจีนจะต้องเสียภาษีอากรนำเข้า หากชิปเมนต์มีมูลค่าเกิน CNY5000

ผู้ถือหนังสือเดินทางจีนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลาน้อยกว่า 1 ปี จะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งเฟอร์นิเจอร์ใดๆ เข้ามายังประเทศจีน

ผู้ถือหนังสือเดินทางที่ไม่ใช่ของจีนซึ่งมีวีซ่าของจีนที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี จะต้องเสียภาษีอากรนำเข้า หากชิปเมนต์มีมูลค่าเกิน CNY2000 และคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งเฟอร์นิเจอร์ใดๆ เข้ามายังประเทศจีน

ผู้ถือหนังสือเดินทางที่ไม่ใช่ของจีนซึ่งมีวีซ่าของจีนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ขนสินค้าเข้่าโดยไม่ต้องเสียอากร หากมีใบอนุญาตทำงานหรือพักอาศัย โดยไม่รวมสิ่งของใหม่และหนังสือ

มูลค่ารวมของชิปเมนต์จะรวมทั้งสิ่งของที่เดินทางมาพร้อมกับเจ้าของและไม่ได้เดินทางมาพร้อมกับเจ้าของทั้งหมด

หน่วยงานศุลกากรของจีนอาจจำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารฉบับจริงของคุณ เช่น หนังสือเดินทางตัวจริง บัตรประชาชนจีน ใบอนุญาตทำงาน/พักอาศัย

ในกรณีดังกล่าว คุณจะได้รับแจ้งให้ทราบว่าต้องส่งเอกสารใดเพิ่มเติมบ้างผ่านทาง Seven Seas Worldwide (สำนักงานกวางโจว)

ผู้ถือหนังสือเดินทางที่ไม่ใช่ของจีนซึ่งขนสินค้าเข้ามากกว่า 2 ลบ.ม. หน่วยงานศุลกากรของจีนอาจจำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารฉบับจริงของคุณ เช่น หนังสือเดินทางตัวจริง บัตรประชาชนจีน และ/หรือใบอนุญาตทำงาน/พักอาศัย (1 ปี หรือมากกว่า) และเอกสารอื่นๆ

ในกรณีดังกล่าว สำนักงานท้องถิ่นสาขากวางโจวของ Seven Seas Worldwide จะติดต่อคุณเพื่อแจ้งให้ทราบว่าต้องใช้เอกสารใดบ้าง

สิ่งของต้องห้าม

อาจมีข้อห้ามบางประการที่ส่งผลต่อสิ่งของที่นำเข้าไปยังประเทศจีน เช่น ไม่อนุญาตให้ส่งนมผง และอาจทำให้คุณถูกดำเนินคดีและต้องโทษจำคุกได้ Seven Seas Worldwide มีเป้าหมายที่จะช่วยให้ขั้นตอนการจัดส่งขั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายดาย ด้วยเหตุนี้เราจึงได้จัดเตรียมรายการสิ่งของต้องห้ามที่ครอบคลุม พร้อมข้อจำกัดของประการแต่ละประเภท

สินค้าที่จำกัดปริมาณและมีอากรสูง


สินค้าบางประเภทที่จำกัดปริมาณ

หนังสือ ซีดี ดีวีดี และแผ่นเสียงสามารถนำเข้าได้สูงสุด 50 ชิ้นต่อประเภทที่นำเข้า เช่น หนังสือ 50 เล่ม หากมากกว่า 50 เล่ม จะถูกจัดประเภทว่าเป็นสินค้าพาณิชย์และไม่อนุญาตให้นำเข้า

 

สินค้าบางประเภทที่คิดภาษีอากรมูลค่าสูง

ภาษีอากรสำหรับทีวีและไม้กอล์ฟนั้นสูงมาก คุณจึงควรพิจารณาว่าคุ้มค้าที่จะนำส่งมาหรือไม่ หากต้องจ่ายภาษีอากรดังกล่าว

Lady packing boxes to move house

ความผิดจากการสำแดงข้อมูลเท็จและบทลงโทษ

การแจ้งบัญชีรายการสิ่งของที่เป็นเท็จอาจทำให้หน่วยงานศุลกากรของจีนเรียกเก็บค่าดำเนินการ หรือในกรณีร้ายแรง อาจมีการแจ้งข้อหาและดำเนินคดีกับคุณ. นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบเรื่องค่าเสียเวลา การกักกัน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ. ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจมีมูลค่าสูงกว่าค่าขนส่งที่จ่ายไปแล้ว และอาจเพิ่มสูงขึ้นเป็นหลายพัน หรือหลายหมื่นหยวนได้.

การปฏิเสธความรับผิด

โปรดทราบว่าข้อมูลในเอกสารนี้มีเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้คำแนะนำเท่านั้น. Seven Seas Worldwide ไม่รับผิดชอบถึงความถูกต้อง ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นใดๆ ที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้. สำหรับคำแนะนำอย่างเป็นทางการ โปรดดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกรมศุลกากรจีน.