Skip to the content

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ

ในฐานะเจ้าของพัสดุที่จัดส่ง คุณต้องอยู่ในประเทศจีนแล้วเมื่อของมาถึง และคุณต้องแจ้งวันที่เดินทางถึงให้บริษัท Seven Sea Worldwide ทราบก่อนท าการจัดส่ง โปรดทราบว่าหากพัสดุของคุณส่งถึงประเทศเกินกว่าหกเดือนนับตั้งแต่วันที่ คุณเข้าประเทศ เราจะไม่สามารถด าเนินการพิธีศุลกากรได้ และเราต้องส่งกลับไปยังประเทศต้นทาง อีกทั้งคุณยังต้องช าระ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


คุณจะต้องกรอกเอกสารออนไลน์ของเรา ซึ่งประกอบด้วยแบบฟอร์มรายการสิ่งของในชิปเมนต์ของคุณ การทำประกันภัยชิปเมนต์ หนังสือมอบอำนาจ และสำหรับของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มศุลกากรที่เกี่ยวข้องด้วย

คุณจะต้องอัปโหลดภาพสแกนของหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูปถ่ายและหน้าที่มีวีซ่า หนังสือมอบอำนาจ และรูปถ่ายของคุณเองพร้อมเปิดหน้าหนังสือเดินทางที่มีหน้ารูปภาพ นอกจากนี้ผูุ้มีสัญชาติจีนจากแผ่นดินใหญ่จะต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจีนเพื่อประกอบพิธีศุลกากร

เมื่อเดินทางถึงประเทศจีน คุณจะต้องสำแดงว่ามีสัมภาระที่ไม่ได้เดินทางมาพร้อมกัน ดังนั้นจะต้องเดินผ่านช่องสีแดงที่สนามบิน และยื่น “แบบฟอร์มสำแดงสัมภาระสำหรับผู้โดยสารขาเข้า” ที่กรอกเรียบร้อยแล้วให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรแบบฟอร์มสำแดงดังกล่าวจะต้องได้รับการประทับตราโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่สนามบิน.

Couple reading import rules
Students packing boxes to China

หน่วยงานศุลกากรของจีนอาจต้องตรวจสอบเอกสารฉบับจริงของคุณ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประชาชนของจีน และ/หรือใบอนุญาตให้ทำงาน/พักอาศัยของคุณ ในกรณีดังกล่าว สำนักงานท้องถิ่นสาขากวางโจวของ Seven Seas Worldwide จะติดต่อคุณเพื่อแจ้งให้ทราบว่าต้องใช้เอกสารใดบ้าง

หากคุณไม่สามารถยื่นเอกสารสำแดงศุลกากรและ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่หน่วยงานศุลกากรของจีนร้องขอได้ทันเวลา ชิปเมนต์ของคุณจะถูกนำส่งช้ากว่ากำหนดและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ยกเว้นภาษีอากร

หากคุณได้เดินทางกลับมายังประเทศจีนและถือหนังสือเดินทางจีน หากคุณต้องการส่งของแต่ไม่สามารถขอ “แบบฟอร์มสำแดงสัมภาระสำหรับผู้โดยสารขาเข้า” ฉบับจริงได้ คุณจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. จ่ายค่าภาษีอากรทั้งหมด โดยชิปเมนต์ของคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นมูลค่า CNY5000
  2. ยื่นตราประทับการเข้าเมืองและจดหมายแสดงเหตุผล ซึ่งจะต้องระบุวันที่คุณเดินทางถึงประเทศจีน เหตุผลที่ไม่ได้รับแบบฟอร์มสำแดง และคำรับรองว่าคุณจะชำระภาษีอากรสำหรับสิ่งของทั้งหมดของคุณ

คำแนะนำสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางจีนและไม่ใช่ของจีน

คำแนะนำสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางของจีน และได้รับวีซ่าต่างประเทศที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป

ผู้ถือหนังสือเดินทางของจีนจะต้องชำระภาษีและอากรหากมูลค่าของที่จัดส่งมากกว่า 5,000 หยวน

คำแนะนำสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางของจีน และได้รับวีซ่าต่างประเทศที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี

ผู้ถือหนังสือเดินทางของจีน และได้รับวีซ่าต่างประเทศที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี จะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งเฟอร์นิเจอร์กลับมายังจีน หากของที่จัดส่งมีมูลค่าสูงกว่า 5,000 หยวน จะต้องชำระภาษีและอากร

คำแนะนำสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางของจีน และได้รับวีซ่าต่างประเทศระยะสั้น (อนุญาตให้พำนักไม่เกิน 3 เดือน)

ผู้ถือหนังสือเดินทางของจีน และได้รับวีซ่าต่างประเทศระยะสั้น (อนุญาตให้พำนักไม่เกิน 3 เดือน) จะได้รับอนุญาตให้ส่งของใช้ส่วนตัวได้ไม่เกินสี่กล่องเท่านั้น หากของที่จัดส่งมีมูลค่าสูงกว่า 5,000 หยวน จะต้องชำระภาษีและอากร

คำแนะนำสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางของฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวันที่ถือใบอนุญาตเดินทางของจีน และใบอนุญาตพำนักเป็นระยะเวลา 5 ปีขึ้นไป

ผู้มีถิ่นพำนักจากฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวันที่ถือใบอนุญาตเดินทางของจีนและใบอนุญาตพำนักเป็นระยะเวลา 5 ปีขึ้นไป และจัดส่งของใช้ส่วนตัวเป็นครั้งแรกไปจีนแผ่นดินใหญ่จะได้รับการยกเว้นภาษี แต่ต้องชำระค่าอากรศุลกากร โดยไม่รวมสิ่งของใหม่และหนังสือ รวมทั้งของชิ้นที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 หยวน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ศุลกากรจีนจะต้องทำการตรวจสอบเอกสารตัวจริงของคุณ อาทิเช่น หนังสือเดินทางตัวจริง บัตรประจำตัวที่จีนออกให้ รวมทั้งใบอนุญาตพำนัก/ทำงาน ในกรณีดังกล่าว คุณจะได้รับแจ้งว่าบริษัท Seven Seas Worldwide (สำนักงานกวางโจว) จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

คำแนะนำสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางของฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวันที่ถือใบอนุญาตเดินทางของจีน และใบอนุญาตพำนักเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

ผู้มีถิ่นพำนักจากฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน แต่ไม่มีใบอนุญาตพำนักที่มีอายุมากกว่า 5 ปีขึ้นไปจะต้องชำระค่าภาษีและอากรสำหรับของที่จัดส่งที่มีมูลค่ามากกว่า 2,000 หยวน นอกจากนี้ ยังไม่สามารถจัดส่งเฟอร์นิเจอร์มายังจีน และส่งของได้ไม่เกิน 2 ลูกบาศก์เมตร

คำแนะนำสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศที่มีวีซ่าจีนประเภท Z

หากคุณถือวีซ่า Z คุณสามารถส่งของใช้ต่างๆได้ และเมื่อคุณมาถึงประเทศจีนแล้ว และได้รับการต่ออายุวีซ่า คุณต้องแสดงต่อศุลกากรเพื่อผ่านพิธีการ วีซ่าที่ได้รับการต่ออายุจะต้องมีอายุ 1 ปีขึ้นไป

คำแนะนำสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศที่มีวีซ่าจีนที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี

ผู้ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศที่มีวีซ่าจีนที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปีจะต้องชำระค่าภาษีและอากรหากมูลค่าของที่จัดส่งสูงกว่า 2,000 หยวน โดยคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งเฟอร์นิเจอร์มายังจีน สำหรับวีซ่าระยะสั้น คุณไม่สามารถจัดส่งของจำนวนที่มากกว่า 2 ลูกบาศก์เมครได้ เนื่องจากไม่สามารถนำผ่านพิธีการศุลกากรของจีนได้

คำแนะนำสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศที่มีวีซ่าจีนที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป

ผู้ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศที่มีวีซ่าจีนที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป ซึ่งรวมใบอนุญาตพำนักและทำงาน อีกทั้งยังจัดส่งของใช้ส่วนตัวเป็นครั้งแรกไปจีนแผ่นดินใหญ่จะได้รับการยกเว้นภาษี แต่ต้องชำระค่าอากรศุลกากร โดยไม่รวมสิ่งของใหม่และหนังสือ รวมทั้งของชิ้นที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 หยวน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ศุลกากรจีนจะต้องทำการตรวจสอบเอกสารตัวจริงของคุณ อาทิเช่น หนังสือเดินทางตัวจริง บัตรประจำตัวที่จีนออกให้ รวมทั้งใบอนุญาตพำนัก/ทำงาน ในกรณีดังกล่าว คุณจะได้รับแจ้งว่าบริษัท Seven Seas Worldwide (สำนักงานกวางโจว) จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

สิ่งของต้องห้าม

อาจมีข้อห้ามบางประการที่ส่งผลต่อสิ่งของที่นำเข้าไปยังประเทศจีน เช่น ไม่อนุญาตให้ส่งนมผง และอาจทำให้คุณถูกดำเนินคดีและต้องโทษจำคุกได้ Seven Seas Worldwide มีเป้าหมายที่จะช่วยให้ขั้นตอนการจัดส่งขั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายดาย ด้วยเหตุนี้เราจึงได้จัดเตรียมรายการสิ่งของต้องห้ามที่ครอบคลุม พร้อมข้อจำกัดของประการแต่ละประเภท

สินค้าที่จำกัดปริมาณและมีอากรสูง


สินค้าบางประเภทที่จำกัดปริมาณ

หนังสือ ซีดี ดีวีดี และแผ่นเสียงสามารถนำเข้าได้สูงสุด 50 ชิ้นต่อประเภทที่นำเข้า เช่น หนังสือ 50 เล่ม หากมากกว่า 50 เล่ม จะถูกจัดประเภทว่าเป็นสินค้าพาณิชย์และไม่อนุญาตให้นำเข้า

 

สินค้าบางประเภทที่คิดภาษีอากรมูลค่าสูง

ภาษีอากรสำหรับทีวีและไม้กอล์ฟนั้นสูงมาก คุณจึงควรพิจารณาว่าคุ้มค้าที่จะนำส่งมาหรือไม่ หากต้องจ่ายภาษีอากรดังกล่าว

Lady packing boxes to move house

ความผิดจากการสำแดงข้อมูลเท็จและบทลงโทษ

การแจ้งบัญชีรายการสิ่งของที่เป็นเท็จอาจทำให้หน่วยงานศุลกากรของจีนเรียกเก็บค่าดำเนินการ หรือในกรณีร้ายแรง อาจมีการแจ้งข้อหาและดำเนินคดีกับคุณ. นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบเรื่องค่าเสียเวลา การกักกัน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ. ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจมีมูลค่าสูงกว่าค่าขนส่งที่จ่ายไปแล้ว และอาจเพิ่มสูงขึ้นเป็นหลายพัน หรือหลายหมื่นหยวนได้.

ลูกเหม็น

กรุณาเลี่ยงการใส่ลูกเหม็นในกล่อง กระเป๋า และกระเป๋าเดินทางของคุณ เพราะส่งกลิ่นรบกวนสัมภาระอื่นๆที่จัดส่ง และอาจส่งผลต่อปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง ทั้งนี้ ลูกเหม็นทำจาก นาฟทาลีน (naphthalene) หรือ พาราดิกโลโรเบนซีน (paradichlorobenzene) ซึ่งเป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง หากสูดดมจะก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ ระคายเคืองตาและจมูก รวมทั้งไอ ในกรณีที่ร้ายแรง การรับพิษลูกเหม็นก่อให้เกิดโรคโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก (hemolytic anemia) รวมทั้งตับและปอดเสียหาย ยิ่งไปกว่า เด็กและสัตว์เลี้ยงอาจเข้าใจผิดว่าลูกเหม็นเป็นอาหาร และทานเข้าสู่ร่างกาย

 

การปฏิเสธความรับผิด

โปรดทราบว่าข้อมูลในเอกสารนี้มีเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้คำแนะนำเท่านั้น. Seven Seas Worldwide ไม่รับผิดชอบถึงความถูกต้อง ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นใดๆ ที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้. สำหรับคำแนะนำอย่างเป็นทางการ โปรดดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกรมศุลกากรจีน.