Skip to the content

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ

คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีเพื่อกรอกเอกสารออนไลน์ของเราให้เรียบร้อย ซึ่งทั้งหมดประกอบด้วย:

 • รายการสิ่งของ บันทึกสิ่งที่อยู่ในชิปเมนต์ของคุณ;
 • การประกันภัยเพื่อปกป้องชิปเมนต์ของคุณในกรณีเกิดเหตุร้าย.

คุณจะต้องอัปโหลดภาพสำเนาหนังสือเดินทาง โดยได้แก่หน้าที่มีภาพถ่าย หน้าที่มีลายเซ็น และหน้าที่มีวีซ่าของคุณ หากเกี่ยวข้อง ในขั้นตอนสุดท้าย.

มีคำอธิบายที่เป็นประโยชน์อยู่ตลอดทุกขั้นตอน แต่คุณจะต้องกรอกข้อมูลให้ตรงตามความจริงมากที่สุด เนื่องจากจะต้องยื่นแบบฟอร์มเหล่านี้ให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อถึงปลายทาง.

Relocating to Canada
คุณทราบหรือไม่ว่า...?

คุณจะต้องอยู่ในแคนาดา เมื่อชิปเมนต์ของใช้ส่วนตัวของคุณมาถึงในประเทศ.

Student packing boxes to move home

การนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน

ชิปเมนต์ที่เป็นของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนสามารถนำเข้าได้โดยไม่เสียภาษี ในกรณีดังต่อไปนี้:

 1. คุณเป็นพลเมืองแคนาดาที่เดินทางกลับถิ่นฐานหรือเพิ่งเดินทางเข้าเมืองเมื่อไม่นานมานี้:
  คุณควรเป็นเจ้าของและใช้งานของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนทั้งหมดอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนการนำเข้า สิ่งของใหม่บางรายการอาจนำเข้าได้โดยไม่ต้องเสียอากร แต่สิ่งของบางชิ้นอาจต้องเสียภาษีอากร.
 2. เฉพาะพลเมืองแคนาดาเท่านั้น: คุณจะต้องอาศัยอยู่นอกแคนาดาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน คุณอาจจะต้องยื่นเอกสารยืนยัน เช่น:
    a. เอกสารการขายอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ.
    b. การสิ้นสุดการทำงาน
    c. หลักฐานการใช้ชีวิตประจำวัน:
      • ข้อมูลบัญชีธนาคาร;
      • ใบแจ้งหนี้สาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส);
      • ใบเสร็จค่าเช่าบ้าน;
      • เอกสารรับประกันสุขภาพ และ
      • เอกสารอื่นๆ ที่คุณคิดว่าเกี่ยวข้องและครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือน หรือนานกว่านั้น .
  โปรดเก็บเอกสารประเภทนี้ไว้ เผื่อในกรณีที่ศุลกากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติม.


 3. คุณเป็นนักเรียนหรือนักท่องเที่ยวหรือเดินทางเข้าประเทศด้วยวีซ่าทำงาน:
  ก. ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนทั้งหมดจะต้องเป็นสิ่งของสำหรับใช้งานส่วนบุคคลในระหว่างที่คุณพำนักอยู่ที่นี่เท่านั้น;
  ข. สิ่งของดังกล่าวจะต้องถูกส่งออกเมื่อการพำนักอาศัยชั่วคราวของคุณสิ้นสุดลง;
  ค. ห้ามไม่ให้ขายหรือกำจัดสิ่งของที่นำเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศุลกากร.

คุณเป็นพลเมืองแคนาดาที่เดินทางกลับถิ่นฐานหรือเพิ่งเดินทางเข้าเมืองเมื่อไม่นานมานี้ทุกคนควรกรอกแบบฟอร์ม BSF186 ซึ่งเป็นเอกสาร “รายการของใช้ส่วนตัว” และให้เจ้าหน้าที่ในช่องสีแดงประทับตราที่สนามบิน เพื่อจะไม่ต้องเสียภาษี/อากร.

สิ่งที่ต้องดำเนินการหลังจากนั้น

คุณจะต้องอยู่ในแคนาดา เมื่อชิปเมนต์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนมาถึง เมื่อชิปเมนต์ของคุณมาถึง สำนักงานในแคนาดาของเราจะติดต่อคุณเพื่อยืนยันวันที่และแจ้งให้ทราบว่าเรากำลังรอดำเนินพิธีการศุลกากร โดยคุณจะต้องเป็นผู้มาดำเนินการด้วยตัวเอง.

สำนักงานของเราแจ้งให้ทราบว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างทางอีเมล พร้อมขั้นตอนในการกรอกเอกสารเหล่านี้อย่างชัดเจน คุณจะต้องนำเอกสารไปยื่นให้กับสำนักงานศุลกากรในเมืองที่คาร์โกของคุณจัดเก็บอยู่ โดยสำนักงานศุลกากรดังกล่าวอาจไม่ใช่สาขาใกล้บ้านคุณ เมื่อชิปเมนต์ของคุณผ่านพิธีศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ทางศุลกากรจะประทับตรา “เอกสารควบคุมคาร์โก” ของคุณว่า “PARS PERMITTED”.

โปรดอีเมลเอกสารการดำเนินพิธีศุลกากรไปให้สำนักงานของเรา เว้นแต่หากคุณอยู่ในพื้นที่ออนแทรีโอ โปรดส่งเอกสารการดำเนินพิธีศุลกากรฉบับจริงให้เราทางไปรษณีย์ เมื่อเราได้รับแล้ว เราจะติดต่อเพื่อนัดหมายการจัดส่งชิปเมนต์ของคุณต่อไป.

การนำเข้าของขวัญงานแต่งงาน

คุณสามารถนำเข้าของขวัญงานแต่งงานได้โดยไม่เสียอากร หากคุณนำเข้าในฐานะส่วนหนึ่งของของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน นอกเหนือจากการกรอกเอกสารออนไลน์ของเราแล้ว คุณยังจะต้องยื่นสำเนาทะเบียนสมรสด้วย.

การนำเข้าสิ่งของที่ได้รับเป็นมรดก

คุณสามารถนำเข้าสิ่งของที่ได้รับเป็นมรดกได้โดยไม่เสียอากร หากคุณสามารถยื่นสำเนามรณบัตร และจดหมายจากผู้จัดการมรดกซึ่งระบุว่าคุณเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์พร้อมรายการสิ่งของที่ได้รับเป็นมรดก หรือสำเนาพินัยกรรมดังกล่าว.

การนำเข้าผลงานศิลปะหรือโบราณวัตถุ

คุณสามารถนำเข้าผลงานศิลปะได้โดยไม่เสียอากรในฐานะส่วนหนึ่งของของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน.

Antiques

สิ่งของต้องห้าม

เราช่วยให้การนำสิ่งของเข้าแคนาดาเป็นเรื่องง่ายๆ ดูรายการสิ่งของที่ครอบคลุมของเราว่าอะไรบ้างที่คุณไม่สามารถส่งไปยังแคนาดาได้ พร้อมกับข้อจำกัดของแต่ละบริการ.

สำนักงานศุลกากร Canada Border Services Agency (CBSA) ในแคนาดา

เราจะติดต่อคุณอีกครั้งในอีกไม่นานก่อนที่ชิปเมนต์จะมาถึงแคนาดาเพื่อแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องไปที่สำนักงาน CBSA แห่งใดเพื่อดำเนินพิธีศุลกากร สำนักงานนี้จะอยู่ในพื้นที่เดียวกับโกดังเก็บสินค้าที่จัดเก็บชิปเมนต์ของคุณ และอาจไม่ได้อยู่ในพื้นที่ “ในท้องถิ่น” ของคุณ หากคุณเป็นพลเมืองแคนาดา ผู้มีถิ่นพำนักถาวร หรือ ผู้ที่ “กำลังจะ” มีถิ่นพำนักถาวร คุณจะต้องกรอกเอกสารออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์ม BSF186 ออกมา ก่อนที่คุณจะเดินทางมาถึง และให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่สนามบินประทับตรา.

อัลเบอร์ตา

สำนักงานศุลกากรคาลการี
175 Aero Way Northeast, Unit 162,
Calgary, AB T2E 6K2
วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 น. - 16.00 น.
เสาร์และอาทิตย์ ปิดทำการ

สำนักงานศุลกากรเอ็ดมอนตัน
1727 35th Ave East Unit 100
Edmonton, AB T9E 0V6
1 800 461 9999
วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 น. - 16.00 น.
เสาร์และอาทิตย์ ปิดทำการ

บริติช โคลัมเบีย

สำนักงานศุลกากรแวนคูเวอร์
1611 Main Street Unit 412
Vancouver, BC V6A2W5
204 983 3500
วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 น. - 16.00 น.
เสาร์และอาทิตย์ ปิดทำการ

มานิโตบา

สำนักงานศุลกากรวินนิเพก
1821 Wellington Avenue Unit 130
Winnipeg MB R3H 0G4
204-983-3030
วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 น. - 16.00 น.
เสาร์และอาทิตย์ ปิดทำการ

โนวาสโกเทีย

สำนักงานศุลกากรฮาลิแฟกซ์
163 Susie Lake Crescent
Halifax, NS B3L 4V6
902 426 2072
วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 น. - 16.00 น.
เสาร์และอาทิตย์ ปิดทำการ

ออนแทรีโอ

สำนักงานศุลกากรโตรอนโต
2720 Britannia Road East
Toronto, Ontario L4W 2P7
เปิด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
905 676-3626

ควิเบก

สำนักงานศุลกากรมอนทรีออล
400 Place d'Youville
Montreal, QC
514 283 8700
วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 น. - 16.00 น.
เสาร์และอาทิตย์ ปิดทำการ

ซัสแคตเชวัน

สำนักงานศุลกากรซัสแคตเชวัน
2625 Airport Dr
Saskatoon, SK S7L 7L1
306 975 4755
วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 น. - 16.00 น.
เสาร์และอาทิตย์ ปิดทำการ

สำนักงานศุลกากรริไจนา
2510 Sandra Schmirler Way
Regina, SK S4W 1B7
1 800 461 9999
วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 น. - 16.00 น.
เสาร์และอาทิตย์ ปิดทำการ

ที่อยู่คลังสินค้าทัณฑ์บน

ที่อยู่คลังสินค้าทัณฑ์บนที่เราใช้บริการเพื่อจัดเก็บพัสดุของคุณอย่างปลอดภัยระหว่างรอดำเนินการพิธีการศุลกากร มีดังต่อไปนี้

คาลการี

Fastfrate
11440 – 54th Street SE
Calgary, Alberta
Canada T2C 4Y6
403.264.1687

เอดมันตัน

Fastfrate
10020-56th Avenue
Edmonton, Alberta
Canada T6E 5L7
780.439.0061

ซัสแคตเชวัน

Direct Distribution
3030 Cleveland Ave
Saskatoon, SK
306-956-1760 x 38804

มอนทรีออล

Lafrance Warehouse
7055 Notre-Dame St. East
Montreal, Quebec H1N 3R8
514 523 1127

Simard Warehouse
1212, 32nd Avenue
Lachine, QC H8T 3K7
514 636 9411

ฮาลิแฟกซ์

I. H. Mathers
165 Burbridge Ave.
Dartmouth, NS, Canada B3B 0G6


ข้อมูลในหน้านี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2022