Skip to the content

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ

คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีเพื่อกรอกเอกสารออนไลน์ของเราให้เรียบร้อย ซึ่งทั้งหมดประกอบด้วย:

 • รายการสิ่งของ บันทึกสิ่งที่อยู่ในชิปเมนต์ของคุณ;
 • การประกันภัยเพื่อปกป้องชิปเมนต์ของคุณในกรณีเกิดเหตุร้าย.
 • แบบฟอร์มสำหรับการดำเนินพิธีศุลกากรสำหรับนำชิปเมนต์ของคุณเข้าแคนาดา.

คุณจะต้องอัปโหลดภาพสำเนาหนังสือเดินทาง โดยได้แก่หน้าที่มีภาพถ่าย หน้าที่มีลายเซ็น และหน้าที่มีวีซ่าของคุณ หากเกี่ยวข้อง ในขั้นตอนสุดท้าย.

มีคำอธิบายที่เป็นประโยชน์อยู่ตลอดทุกขั้นตอน แต่คุณจะต้องกรอกข้อมูลให้ตรงตามความจริงมากที่สุด เนื่องจากจะต้องยื่นแบบฟอร์มเหล่านี้ให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อถึงปลายทาง.

Relocating to Canada
คุณทราบหรือไม่ว่า...?

คุณจะต้องอยู่ในแคนาดา เมื่อชิปเมนต์ของใช้ส่วนตัวของคุณมาถึงในประเทศ.

Student packing boxes to move home

การนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน

ชิปเมนต์ที่เป็นของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนสามารถนำเข้าได้โดยไม่เสียภาษี ในกรณีดังต่อไปนี้:

 1. คุณเป็นพลเมืองแคนาดาที่เดินทางกลับถิ่นฐานหรือเพิ่งเดินทางเข้าเมืองเมื่อไม่นานมานี้:
  คุณควรเป็นเจ้าของและใช้งานของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนทั้งหมดอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนการนำเข้า สิ่งของใหม่บางรายการอาจนำเข้าได้โดยไม่ต้องเสียอากร แต่สิ่งของบางชิ้นอาจต้องเสียภาษีอากร.
 2. เฉพาะพลเมืองแคนาดาเท่านั้น: คุณจะต้องอาศัยอยู่นอกแคนาดาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน คุณอาจจะต้องยื่นเอกสารยืนยัน เช่น:
    a. เอกสารการขายอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ.
    b. การสิ้นสุดการทำงาน
    c. หลักฐานการใช้ชีวิตประจำวัน:
      • ข้อมูลบัญชีธนาคาร;
      • ใบแจ้งหนี้สาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส);
      • ใบเสร็จค่าเช่าบ้าน;
      • เอกสารรับประกันสุขภาพ และ
      • เอกสารอื่นๆ ที่คุณคิดว่าเกี่ยวข้องและครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือน หรือนานกว่านั้น .
  โปรดเก็บเอกสารประเภทนี้ไว้ เผื่อในกรณีที่ศุลกากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติม.


 3. คุณเป็นนักเรียนหรือนักท่องเที่ยวหรือเดินทางเข้าประเทศด้วยวีซ่าทำงาน:
  ก. ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนทั้งหมดจะต้องเป็นสิ่งของสำหรับใช้งานส่วนบุคคลในระหว่างที่คุณพำนักอยู่ที่นี่เท่านั้น;
  ข. สิ่งของดังกล่าวจะต้องถูกส่งออกเมื่อการพำนักอาศัยชั่วคราวของคุณสิ้นสุดลง;
  ค. ห้ามไม่ให้ขายหรือกำจัดสิ่งของที่นำเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศุลกากร.

คุณเป็นพลเมืองแคนาดาที่เดินทางกลับถิ่นฐานหรือเพิ่งเดินทางเข้าเมืองเมื่อไม่นานมานี้ทุกคนควรกรอกแบบฟอร์ม BSF186 ซึ่งเป็นเอกสาร “รายการของใช้ส่วนตัว” และให้เจ้าหน้าที่ในช่องสีแดงประทับตราที่สนามบิน เพื่อจะไม่ต้องเสียภาษี/อากร.

สิ่งที่ต้องดำเนินการหลังจากนั้น

คุณจะต้องอยู่ในแคนาดา เมื่อชิปเมนต์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนมาถึง เมื่อชิปเมนต์ของคุณมาถึง สำนักงานในแคนาดาของเราจะติดต่อคุณเพื่อยืนยันวันที่และแจ้งให้ทราบว่าเรากำลังรอดำเนินพิธีการศุลกากร โดยคุณจะต้องเป็นผู้มาดำเนินการด้วยตัวเอง.

สำนักงานของเราแจ้งให้ทราบว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างทางอีเมล พร้อมขั้นตอนในการกรอกเอกสารเหล่านี้อย่างชัดเจน คุณจะต้องนำเอกสารไปยื่นให้กับสำนักงานศุลกากรในเมืองที่คาร์โกของคุณจัดเก็บอยู่ โดยสำนักงานศุลกากรดังกล่าวอาจไม่ใช่สาขาใกล้บ้านคุณ เมื่อชิปเมนต์ของคุณผ่านพิธีศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ทางศุลกากรจะประทับตรา “เอกสารควบคุมคาร์โก” ของคุณว่า “PARS PERMITTED”.

โปรดอีเมลเอกสารการดำเนินพิธีศุลกากรไปให้สำนักงานของเรา เว้นแต่หากคุณอยู่ในพื้นที่ออนแทรีโอ โปรดส่งเอกสารการดำเนินพิธีศุลกากรฉบับจริงให้เราทางไปรษณีย์ เมื่อเราได้รับแล้ว เราจะติดต่อเพื่อนัดหมายการจัดส่งชิปเมนต์ของคุณต่อไป.

การนำเข้าของขวัญงานแต่งงาน

คุณสามารถนำเข้าของขวัญงานแต่งงานได้โดยไม่เสียอากร หากคุณนำเข้าในฐานะส่วนหนึ่งของของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน นอกเหนือจากการกรอกเอกสารออนไลน์ของเราแล้ว คุณยังจะต้องยื่นสำเนาทะเบียนสมรสด้วย.

การนำเข้าสิ่งของที่ได้รับเป็นมรดก

คุณสามารถนำเข้าสิ่งของที่ได้รับเป็นมรดกได้โดยไม่เสียอากร หากคุณสามารถยื่นสำเนามรณบัตร และจดหมายจากผู้จัดการมรดกซึ่งระบุว่าคุณเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์พร้อมรายการสิ่งของที่ได้รับเป็นมรดก หรือสำเนาพินัยกรรมดังกล่าว.

การนำเข้าผลงานศิลปะหรือโบราณวัตถุ

คุณสามารถนำเข้าผลงานศิลปะได้โดยไม่เสียอากรในฐานะส่วนหนึ่งของของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน.

Antiques

สิ่งของต้องห้าม

เราช่วยให้การนำสิ่งของเข้าแคนาดาเป็นเรื่องง่ายๆ ดูรายการสิ่งของที่ครอบคลุมของเราว่าอะไรบ้างที่คุณไม่สามารถส่งไปยังแคนาดาได้ พร้อมกับข้อจำกัดของแต่ละบริการ.

สำนักงานศุลกากร Canada Border Services Agency (CBSA) ในแคนาดา

เราจะติดต่อคุณอีกครั้งในอีกไม่นานก่อนที่ชิปเมนต์จะมาถึงแคนาดาเพื่อแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องไปที่สำนักงาน CBSA แห่งใดเพื่อดำเนินพิธีศุลกากร สำนักงานนี้จะอยู่ในพื้นที่เดียวกับโกดังเก็บสินค้าที่จัดเก็บชิปเมนต์ของคุณ และอาจไม่ได้อยู่ในพื้นที่ “ในท้องถิ่น” ของคุณ หากคุณเป็นพลเมืองแคนาดา ผู้มีถิ่นพำนักถาวร หรือ ผู้ที่ “กำลังจะ” มีถิ่นพำนักถาวร คุณจะต้องกรอกเอกสารออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์ม BSF186 ออกมา ก่อนที่คุณจะเดินทางมาถึง และให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่สนามบินประทับตรา.

อัลเบอร์ตา

สำนักงานศุลกากรคาลการี
175 Aero Way Northeast, Unit 162,
Calgary, AB T2E 6K2
วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 น. - 16.00 น.
เสาร์และอาทิตย์ ปิดทำการ

สำนักงานศุลกากรเอ็ดมอนตัน
1727 35th Ave East Unit 100
Edmonton, AB T9E 0V6
1 800 461 9999
วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 น. - 16.00 น.
เสาร์และอาทิตย์ ปิดทำการ

บริติช โคลัมเบีย

สำนักงานศุลกากรแวนคูเวอร์
1611 Main Street Unit 412
Vancouver, BC V6A2W5
204 983 3500
วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 น. - 16.00 น.
เสาร์และอาทิตย์ ปิดทำการ

มานิโตบา

สำนักงานศุลกากรวินนิเพก
1821 Wellington Avenue Unit 130
Winnipeg MB R3H 0G4
204-983-3030
วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 น. - 16.00 น.
เสาร์และอาทิตย์ ปิดทำการ

โนวาสโกเทีย

สำนักงานศุลกากรฮาลิแฟกซ์
163 Susie Lake Crescent
Halifax, NS B3L 4V6
902 426 2072
วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 น. - 16.00 น.
เสาร์และอาทิตย์ ปิดทำการ

ออนแทรีโอ

สำนักงานศุลกากรโตรอนโต
2720 Britannia Road East
Toronto, Ontario L4W 2P7
เปิด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
905 676-3626

ควิเบก

สำนักงานศุลกากรมอนทรีออล
400 Place d'Youville
Montreal, QC
514 283 8700
วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 น. - 16.00 น.
เสาร์และอาทิตย์ ปิดทำการ

ซัสแคตเชวัน

สำนักงานศุลกากรซัสแคตเชวัน
2625 Airport Dr
Saskatoon, SK S7L 7L1
306 975 4755
วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 น. - 16.00 น.
เสาร์และอาทิตย์ ปิดทำการ

สำนักงานศุลกากรริไจนา
2510 Sandra Schmirler Way
Regina, SK S4W 1B7
1 800 461 9999
วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 น. - 16.00 น.
เสาร์และอาทิตย์ ปิดทำการ


หน้าเพจนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 01/07/2021