Skip to the content

Our general Terms and Conditions are outlined below.  We have specific terms and conditions which apply to our Shipping and Insurance services.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

เงื่อนไขการขนส่งมาตรฐาน (BIFA STC) ของสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเท
แห่งสหราชอาณาจักร (British International Freight Association - Bifa) © BIFA 2021

หมายเหตุ ลูกค้าพึงทราบไว้เสมอว่าหากเกิดกรณีเฉพาะตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ซึ่งยกเว้นหรือจำกัดต่อความรับผิด ของบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง กรณีต่างๆ ด้านล่างนี้จะต้องเป็นฝ่ายลูกค้าที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่บริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้องในระยะเวลาที่กำหนด อันระบุไว้ในวรรค 8, 10, รวมถึง 12-14, รวมถึง 18-20 และรวมถึง 24-27

บริษัทฯ อาจบังคับใช้เงื่อนไขการประกันภัยภายใต้วรรค 11(A) หากได้รับมอบอำนาจจากฝ่ายการเงิน หรือผู้สืบตำแหน่งของฝ่ายการเงินเท่านั้น

ทุกหัวข้อมีเนื้อหาเป็นของตัวเอง และไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นเงื่อนไขเหล่านี้

คำจำกัดความและการนำไปใช้

1. คำที่ปรากฏในเงื่อนไขเหล่านี้ ให้มีความหมาย ดังนี้

"บริษัทฯ" คือสมาชิกของ BIFA ที่ทำการขนส่งภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ “ผู้รับของ" คือบุคคลซึ่งรับของที่ถูกจัดส่ง

"ลูกค้า” คือบุคคลใดๆ ก็ตามหรือผู้ที่อยู่ในฐานะตัวแทน ซึ่งได้ทำการร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการ หรือมอบคำแนะนำ, ข้อมูล หรือบริการ

"ตัวแทนออกของ" คือบริษัทฯ ที่ปฏิบัติงานในนาม หรือในฐานะตัวแทนของลูกค้า และ/หรือเจ้าของผู้จ่ายภาษี กรมสรรพากรและศุลกากร (“HMRC”) มีความหมายเป็นไปตามการชำระภาษี (การค้าข้ามพรมแดน) พระราชบัญญัติ 2018, วรรค 21.1(a) หรือตามที่ปรับปรุง

"สินค้า" คือสินค้าที่บรรทุกบนเรือ ซึ่งดำเนินการภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ที่เกี่ยวข้อง

"บุคคล" คือบุคคลตามลักษณะธรรมชาติ หรือในรูปแบบบริษัท

"SDR" คือ Special Drawing Rights (สิทธิพิเศษถอนเงิน) มีความหมายตาม the International Monetary Fund (กองทุนการเงินระหว่างประเทศ)

"หน่วยที่ใช้ขนย้าย" คือหีบห่อที่ใช้, พาเล็ต, คอนเทนเนอร์, เทรลเลอร์, เรือบรรทุก, หรืออุปกรณ์ใดๆ ก็ตามที่ใช้และเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทั้งทางแผ่นดิน, ทะเล หรืออากาศ

"เจ้าของ” คือเจ้าของสินค้าหรือหน่วยที่ใช้ขนย้าย และบุคคลใดๆ ก็ตาม ผู้ให้ความสนใจหรืออาจสนใจสินค้านั้น

2. (A) เป็นไปตามเนื้อหาในย่อหน้าย่อย (B) กิจกรรมทั้งหมดหรือใดๆ ก็ตามของบริษัทฯ ด้านล่างนี้ ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจ, ไม่ว่าจะให้เปล่าหรือไม่ก็ตาม จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขเหล่านี้ (B) หากมีกฎหมายอื่นๆ เพิ่มเติมลงไปในกฎเกณฑ์หรือคำสั่ง จำเป็นจะต้องนำไปใช้กับการดำเนินธุรกิจ เงื่อนไขเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ จะต้องได้รับการตีความให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ และไม่มีสิ่งใดใน เงื่อนไขเหล่านี้ที่จะตีความให้บริษัทฯ เป็นฝ่ายยินยอมยกสิทธิ์หรือการพ้นจากภาระรับผิดชอบ หรือเพิ่ม ความรับผิดชอบหรือความรับผิดภายใต้กฎหมายนั้น และหากส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขนี้ขัดแย้งกับ กฎหมายดังกล่าว ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใด ส่วนนั้นในธุรกิจจะถูกยกเลิกให้เป็นไปตามที่กฎหมายระบุ โดยไม่มากไปกว่านั้น

3. ลูกค้ารับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของ หรือเป็นตัวแทนผู้มีอำนาจลงนามของเจ้าของ และยอมรับว่าเงื่อนไข เหล่านี้ครอบคลุมทั้งตนเองและตัวแทนในฐานะของเจ้าของ

บริษัทฯ

4. (A) ตามเงื่อนไขวรรค 11 และ 12 ที่ระบุด้านล่าง บริษัทฯ จะมีสิทธิ์ดำเนินการจัดหาบริการใด ๆ ก็ตาม ในฐานะตัวแทน หรือให้บริการต่างๆ เหล่านั้นในฐานะตัวการ (B) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีอิสระเต็มที่ ในวิธีการ การจัดเส้นทาง และกระบวนการที่ต้องปฎิบัติตามในการดำเนินงานบริการใด ๆ ในธุรกิจนั้นตามที่ ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้

5. เมื่อบริษัทฯ ทำสัญญาในฐานะตัวการสำหรับการบริการใดๆ นั้นแล้ว บริษัทฯ จะมีอิสระเต็มที่ในการ ปฏิบัติงานบริการนั้น หรือทำสัญญาช่วงตามเงื่อนไขใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกี่ยวข้อง กับบริการนั้น ๆ

6. (A) เมื่อบริษัทฯ ปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของลูกค้า บริษัทฯ จะต้องได้รับสิทธิ์ โดยลูกค้าในที่นี้จะต้อง ยินยอมให้อำนาจเต็มที่แก่บริษัท ในการเข้าทำสัญญาทั้งหมดหรือใดๆ ก็ตามในนามของลูกค้า ทั้งที่ จำเป็นหรือเป็นไปเพื่อทำให้คำสั่งของลูกค้าสมบูรณ์ และไม่ว่าสัญญานั้นๆ จะตกอยู่ภายใต้เงื่อนไข การขนส่งของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่ทำสัญญากันไว้หรือไม่ก็ตาม (B) บริษัทจะมอบหลักฐานของสัญญา ใดๆ ที่ได้ทำในฐานะตัวแทนของลูกค้าเมื่อลูกค้าร้องขอ ตราบเท่าที่บริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่หลักในการ มอบหลักฐานนั้น บริษัทฯ จะต้องถือว่าได้ทำสัญญากับลูกค้าในฐานะตัวการที่จะกระทำการภายใต้ คำสั่งของลูกค้า

7. หากต้องติดต่อกับกรมสรรพากรหรือศุลกากร ในนามของลูกค้าและ/หรือเจ้าของที่อยู่ในสหราชอาณาจักร บริษัทฯ จะต้องถือว่าได้รับแต่งตั้งและมีอำนาจเต็มที่ที่จะปฏิบัติงานแทนในฐานะตัวแทนออกของเท่านั้น เพื่อสำแดงสินค้าในนามของลูกค้า (ตัวการ) ในฐานะ “ตัวแทนออกของ”

8. (A) เป็นไปตามเนื้อหาในย่อหน้าย่อย (B) บริษัทฯ จะต้อง

(i) ได้รับสิทธิ์ยึดหน่วงทั่วไปในสินค้าและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในครอบครองของบริษัท การพิทักษ์ทรัพย์ และการควบคุมสำหรับยอดเงินทั้งหมดที่ต้องลูกค้า และ/หรือเจ้าของ ต้องชำระแก่บริษัทฯ ณ เวลาใด ๆ ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับสินค้าที่เป็นเจ้าของ หรือบริการที่มอบโดย บริษัทฯ หรือในตัวแทนของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้าหรือเจ้าของหรือไม่ก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะงอกเงย ขึ้นกับสินค้าใด ๆ ที่เก็บไว้ภายใต้สิทธิ์ยึดหน่วง

(ii) เมื่อได้แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วัน จะมีสิทธิ์ขายหรือจำหน่ายออก หรือจัดการสินค้าหรือเอกสารนั้นๆ ในฐานะตัวแทนให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้า และเป็นไปตาม ขั้นตอนตามการชำระเงินจำนวนนั้น;

(iii) เมื่อมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงยอดเงินที่คงเหลือหลังการชำระเงินใด ๆ ให้แก่บริษัท และต้นทุนขาย และ/หรือการจำหน่ายออก และ/หรือการจัดการแล้ว บริษัทฯ จะได้รับการปลดเปลื้องจากความรับผิดใด ๆ ทุกประการอันเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าว

(B) เมื่อสินค้าเสี่ยงต่อการเน่าเปื่อยหรือเสื่อมสภาพได้ สิทธิของบริษัทฯ ในการขายหรือจำหน่ายออก หรือจัดการกับสินค้านั้นจะเกิดขึ้นทันทีต่อจำนวนใด ๆ ที่จะต้องมอบให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ต้องดำเนินการ  ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมในการทำให้ลูกค้ารับทราบถึงเจตนาของบริษัทฯ ที่จะขายหรือจำหน่ายออกซึ่งสินค้าเหล่านั้น ก่อนที่จะขายหรือจำหน่ายออกดังกล่าว

9. บริษัทฯ จะมีสิทธิ์ในการเก็บและได้รับค่านายหน้า ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง และค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่โดยปรกติวิสัยแล้วตัวแทนของผู้ส่งสินค้าจะเก็บไว้หรือจะได้รับ

10. (A) หากลูกค้า ผู้รับของ หรือเจ้าของสินค้าไม่สามารถรับมอบสินค้า ณ เวลาและสถานที่ที่ได้นัดหมาย ในเวลาและสถานที่ที่บริษัทฯ มีสิทธิ์ส่งมอบได้ บริษัทฯ จะมีสิทธิ์จัดเก็บสินค้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ของสินค้า โดยลูกค้าหรือผู้รับของ หรือเจ้าของ จะต้องรับความเสี่ยงแต่เพียงฝ่ายเดียว ต่อจากนั้น ความรับผิดของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หรือส่วนหนึ่งส่วนในของสินค้า ที่จัดเก็บไว้ดังกล่าว จะยุติไปทั้งหมด ความรับผิดของบริษัทฯ อันเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บดังกล่าว หากมี จะอยู่ภายใต้เงื่อนไข ต่าง ๆ เหล่านี้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดกับบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการไม่สามารถรับมอบได้จะนับว่าเป็น ค่าขนส่งที่บริษัทฯ ต้องได้รับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าว ลูกค้าต้องชำระเมื่อมีการเรียกเก็บ

(B) บริษัทฯ จะมีสิทธิ์ในการจำหน่ายออกหรือจัดการ (โดยการขายหรือวิธีการอื่น ๆ ที่สมเหตุสมผลในทุก สถานการณ์) ด้วยค่าใช้จ่ายของลูกค้า:-

(i) หลังจากการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันแก่ลูกค้าแล้ว หรือ (ในกรณีที่ไม่สามารถติดตามลูกค้าได้และบริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามพอสมควรในการติดต่อฝ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทคาดว่าจะมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสินค้าโดยสมเหตุสมผลแล้ว) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า สินค้าใด ๆ ที่บริษัทฯ ได้ครอบครองไว้เป็นเวลา 90 วันและไม่สามารถส่งมอบตามคำสั่งได้ และ

(ii) โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า สินค้าใด ๆ ที่ได้เน่าเปื่อย เสื่อมสภาพ หรือถูกเปลี่ยนแปลง หรือใกล้จะเน่าเปื่อย เสื่อมสภาพ หรือถูกเปลี่ยนแปลง ในทางที่ได้ก่อให้เกิด หรือโดยเหตุผลแล้วคาดว่าจะก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายแก่บริษัท หรือบุคคลที่สาม หรือจะฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่มีอยู่

11. (A) จะไม่มีการประกันภัยใดที่มีผล เว้นแต่จะมีคำสั่งชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าและมีหลักฐานการรับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร จากบริษัทฯ และการประกันทั้งหมดที่บริษัทฯ บังคับใช้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นและเงื่อนไขกรมธรรม์ ต่าง ๆ ตามปกติของผู้รับประกันภัยต่าง ๆ หรือผู้พิจารณาการรับประกันภัยต่าง ๆ ที่ต้องรับความเสี่ยง หากไม่มีการตกลงอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทจะไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการทำประกันภัยแยก ต่างหากสำหรับสินค้า แต่อาจสำแดงสินค้าในกรมธรรม์ประกันภัยแบบเปิดหรือแบบทั่วไปที่บริษัทฯ มี

(B) ตราบเท่าที่บริษัทฯ ตกลงจะทำให้ประกันภัยมีผลบังคับใช้ บริษัทจะดำเนินการในฐานะตัวแทนของลูกค้า เท่านั้น และขอบเขตของความรับผิดภายใต้วรรค 26(A) (ii) ของเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้จะไม่นำมาบังคับใช้ กับหน้าที่ของบริษัทฯ ตามวรรค 11

12. (A) เว้นแต่จะอยู่ภายใต้การจัดการพิเศษที่ได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ก่อนหน้าโดยเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทฯ หรือได้มีขึ้นหลังจาก หรือภายใต้เงื่อนไขของเอกสารที่จัดพิมพ์ซึ่งลงนาม โดยบริษัทฯ บริษัทฯ จะยอมรับคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบหรือปลดเปลื้องซึ่งสินค้าใน สถานการณ์เฉพาะเจาะจงต่าง ๆ (เช่น เมื่อมีการชำระเงิน หรือส่งมอบเอกสารบางอย่าง) โดยบริษัทฯ ต้องเข้าเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามเพื่อให้การปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้น ในฐานะตัวแทนของลูกค้า เท่านั้น

(B) แม้ว่าบริษัทฯ จะยอมรับคำสั่งจากลูกค้าในการเก็บค่าขนส่ง ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผู้รับของ หรือบุคคลอื่นใด เมื่อได้รับหลักฐานการเรียกร้องที่เหมาะสมจากบริษัทฯ และ หากไม่มีหลักฐาน ในการจ่าย (ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด) จากฝ่ายผู้รับของดังกล่าว หรือบุคคลอื่นดังกล่าว ลูกค้าจะยังคงต้องรับผิดชอบ ค่าขนส่ง ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นั้นอยู่

(C) บริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับการจัดการที่ได้กล่าวถึงในย่อหน้าย่อย (A) และ (B) ในที่นี้ เว้นแต่หากการจัดการดังกล่าวจะมีการทำเป็นลายลักษณ์อักษร และในกรณีใด ๆ ความรับผิดของบริษัทฯ อันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ หรือการจัดให้มีการดำเนินการ ตามคำสั่งต่าง ๆ ดังกล่าว จะต้องไม่เกินขอบเขตที่ ได้กำหนดไว้ในวรรค 26(A) (ii) ของเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้

13. ข้อแนะนำและข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใด บริษัทฯ จะจัดหาให้แก่ลูกค้าเท่านั้น ลูกค้าจะชดใช้ ให้แก่บริษัทฯ สำหรับความสูญหายและเสียหายทั้งหมด ที่เป็นผลจากการส่งต่อข้อแนะนำหรือข้อมูล ดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สามใด ๆ

14. หากไม่มีการตกลงล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมาย บริษัทฯ จะไม่ยอมรับหรือจัดการสินค้าที่ต้องมีการจัดการพิเศษในการขนส่ง การควบคุมดูและ หรือการรักษา ความปลอดภัย ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติของสินค้าที่เสี่ยงต่อการโจรกรรมหรืออื่น ๆ เช่น ทองแท่ง เหรียญ เพชรพลอย อัญมณี ของมีค่า วัตถุโบราณ ภาพวาด ศพมนุษย์ ปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยง พืช เป็นต้น กระนั้น หากมีลูกค้ารายใดส่งมอบสินค้าต่าง ๆ ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ หรือเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องดูแล หรือจัดการสินค้าเหล่านั้น โดยที่ไม่ได้มีการตกลงล่วงหน้า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อสินค้า ดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม

15. เว้นแต่กรณีสืบเนื่องจากคำสั่งลายลักษณ์อักษรต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้รับไว้ก่อนหน้าและมีหลักฐาน การรับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทจะไม่ยอมรับหรือจัดการสินค้าที่มีลักษณะเป็นอันตรายหรือก่อให้ เกิดความเสียหายได้ หรือสินค้าที่น่าจะเป็นที่อยู่หรือดึงดูดพยาธิสัตว์หรือแมลงอันตรายอื่น ๆ หรือสินค้าที่ น่าจะทำให้สินค้าอื่นเปรอะเปื้อนหรือเสื่อมเสีย หากมีการรับสินค้าดังกล่าวด้วยการจัดการพิเศษแล้ว แต่หลังจากนั้น หากบริษัทฯ เห็นว่าจะเกิดความเสี่ยงต่อสินค้าอื่น ทรัพย์สิน ชีวิต หรือสุขภาพ หากเป็นไปได้ บริษัทฯ จะติดต่อลูกค้าเพื่อขอให้ลูกค้านำสินค้าไปหรือจัดการสินค้าด้วยวิธีอื่น ๆ แต่ในกรณีใด ๆ ก็ตาม บริษัทฯ จะสงวนสิทธิ์ในการจัดการดังกล่าวโดยให้ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่าย

16. ในกรณีที่มีอัตราราคาหลากหลายให้เลือกตามขอบเขตหรือระดับความรับผิดที่บริษัทฯ และ/หรือบุคคล ที่สามจะเข้ารับ จะไม่มีการสำแดงมูลค่า และ/หรือไม่มีการปฏิบัติเหมือนกับมีการสำแดงมูลค่า เว้นแต่จะ มีการจัดการพิเศษที่ทำไว้ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบอำนาจ ตามวรรค 26(D)

ลูกค้า

17. ลูกค้ารับรองว่า:

(A) (i) คำอธิบายและรายละเอียดสินค้าหรือข้อมูลใด ๆ ที่ลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้าจัดหาให้ หรือบริการใด ๆ ที่ลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้าต้องการนั้นครบถ้วนและถูกต้อง และ

(ii) หน่วยที่ใช้ขนย้าย และ/หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่จัดหาโดยลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้บริการใด ๆ ที่ร้องขอนั้นเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และ

(B) สินค้าทั้งหมดได้มีการตระเตรียม บรรจุหีบห่อ จัดเก็บ ติดป้าย และ/หรือทำเครื่องหมาย อย่างเหมาะสม เพียงพอแล้ว และการตระเตรียม บรรจุหีบห่อ จัดเก็บ ติดป้ายและทำเครื่องหมายเหล่านั้นเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานหรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและธรรมชาติของสินค้า

(C) กรณีที่บริษัทฯ ได้รับสินค้าที่จัดเก็บในหรือบนหน่วยที่ใช้ขนย้ายอยู่แล้วจากลูกค้า รับรองว่าหน่วยที่ใช้ ขนย้ายดังกล่าวอยู่ในสภาพดี และเหมาะสมกับการขนส่งสินค้าที่บรรทุกนั้น ๆ ไปยังจุดหมายที่ต้องการ และ

(D) กรณีที่บริษัทเป็นฝ่ายจัดหาหน่วยที่ใช้ขนย้าย โดยลูกค้าเป็นฝ่ายบรรจุสินค้า ว่าหน่วยที่ใช้ขนย้ายนั้นอยู่ ในสภาพดี และเหมาะสมสำหรับการขนส่งสินค้าที่บรรทุกดังกล่าวไปยังจุดหมายที่ต้องการ

18. โดยไม่กระทบต่อสิทธิใด ๆ ภายใต้วรรค 15 กรณีที่ลูกค้าส่งมอบแก่บริษัทฯ หรือเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องจัดการหรือดูแลสินค้ามีลักษณะเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือสินค้าที่น่าจะเป็นที่อยู่ หรือดึงดูดพยาธิสัตว์หรือแมลงอันตรายอื่น ๆ หรือสินค้าที่น่าจะทำให้สินค้าอื่นเปรอะเปื้อนหรือเสื่อมเสีย ไม่ว่าจะได้แจ้งแก่บริษัทฯ แล้วหรือไม่ ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นโดย เกี่ยวเนื่องกับสินค้านั้น และจะชดใช้ให้แก่บริษัทสำหรับเบี้ยปรับ ฟ้องร้อง ค่าเสียหาย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวเนื่องจากเหตุดังกล่าว และจะมีการจัดการสินค้าด้วยวิธีการ ที่บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดที่อาจครอบครองสินค้าดังกล่าวอยู่ ณ เวลาที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ เห็นสมควร

19. ลูกค้าสัญญาว่าจะไม่มีการเรียกร้องสิทธิใด ๆ ต่อกรรมการบริษัท ผู้ให้บริการ หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งจะบังคับหรือพยายามกำหนดให้บุคคลต่าง ๆ เหล่านั้นเข้ารับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการบริการใด ๆ ซึ่งเป็นวัตถุแห่งเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ และ หากกระนั้น ยังมีข้อเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้น ลูกค้าสัญญา จะชดใช้ให้แก่บริษัทฯ สำหรับผลกระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว

20. ลูกค้าจะป้องกันและชดใช้ให้บริษัทฯ ปราศจากค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งหมดที่ประสบโดยหรือเกิดขึ้นจาก

(A) ความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (รวมไปถึงภาษีนำเข้า อากร ภาษีศุลกากร มัดจำ และค่าโสหุ้ยทั้งหมดของการเรียกเก็บเงินลักษณะใดก็ตามที่เก็บโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับสินค้า โดยไม่กระทบหลักการทั่วไปของเงื่อนไขก่อนหน้า) ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ ปฏิบัติตาม คำสั่งของลูกค้า หรือเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าละเมิดการรับประกันใด ๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้ หรือจากความประมาท เลินเล่อของลูกค้า และ

(B) โดยไม่เป็นการยกเลิกเงื่อนไขใดจากย่อหน้าย่อย (A) ดังกล่าว ความรับผิดใด ๆ ที่บริษัทฯ เข้ารับหรือเกิดขึ้น จากบริษัทฯ หากมีเหตุมาจากการปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทฯ จะเข้ารับผิดชอบต่อฝ่ายอื่นใด ๆ และ

(C) การเรียกร้อง ต้นทุนและคำสั่งใด ๆ ทั้งหมดทั้งสิ้น และไม่ว่าจากใครก็ตาม ที่นอกเหนือจากความรับผิดของ บริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ว่าการเรียกร้อง ต้นทุน และ/หรือคำสั่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ การละเมิดสัญญา ความประมาทเลินเล่อ หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัทฯ ผู้ให้บริการ ของบริษัทฯ ผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทนของบริษัท และ

(D) การเรียกร้องความเสียหายร่วมทั่วไปใด ๆ ซึ่งเรียกเอาจากบริษัทฯ

21. (A) ลูกค้าจะจ่ายเงินสดให้แก่บริษัทฯ หรือตามที่ตกลงกันเป็นอย่างอื่น เป็นยอดรวมทั้งหมด เมื่อถึงกำหนดชำระ ทันทีโดยไม่มีการหักลดหรือเลื่อนเวลาเนื่องจากมีข้อเรียกร้อง การแย้งสิทธิ์ หรือฟ้องแย้งใด ๆ

(B) พระราชบัญญัติการชำระหนี้สินเชิงพาณิชย์ (ดอกเบี้ย) ล่าช้า ปี 1998 (The Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998) ตามฉบับปรับปรุง จะนำมาบังคับใช้กับทุก ๆ ยอดชำระที่ครบกำหนดที่ลูกค้าต้องจ่าย

22. ในกรณีที่เกิดความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายร่วมทั่วไปขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับสินค้า ลูกค้าจะให้ หลักทรัพย์ประกันแก่บริษัทฯ โดยทันที่ หรือให้หลักทรัพย์ประกันแก่ฝ่ายอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนด ในรูปแบบที่บริษัทฯ ยอมรับ

ความรับผิดและข้อจำกัด

23. บริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความใส่ใจ ระมัดระวัง ทักษะ และวิจารณญาณอย่างวิญญูชน

24. บริษัทฯ จะหลุดพ้นจากความรับผิดต่อความสูญเสียหรือเสียหาย หาก และเพียงเท่าที่ความสูญเสีย และเสียหายเช่นนั้นเกิดจาก

(A) การนัดหยุดงาน การปิดไม่ให้เข้าทำงาน การกีดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยวแรงงาน โดยส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการใช้ความระมัดระวังอย่างวิญญูชน หรือ

(B) เหตุหรือสถานการณ์ใด ๆ ที่บริษัทฯ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และมีผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถป้องกัน ได้โดยใช้ความระมัดระวังอย่างวิญญูชน

25. เว้นแต่จะอยู่ภายใต้การจัดการพิเศษที่ได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ก่อนหน้าโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบอำนาจจากบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไม่ทำตามนัดหมาย วันที่สินค้าออกจากต้นทางหรือไปถึงปลายทางที่ตกลงไว้

26. (A) ภายใต้ข้อบังคับวรรค 2(B) และ 11(B) ข้างต้น และย่อหน้าย่อย (D) ต่อไปนี้ ความรับผิดของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในลักษณะใด และแม้ว่าสาเหตุแห่งความสูญเสียหรือเสียหายจะไม่สามารถอธิบายได้ ความรับผิดของบริษัทฯ นั้นจะไม่เกินขอบเขตต่อไปนี้

(i) ในกรณีการเรียกร้องความสูญเสียหรือเสียหายของสินค้า (a) มูลค่าของความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ หรือ (b) จำนวนเงินในอัตรา 2 SDR ต่อกิโลกรัม ของน้ำหนักรวบยอดของสินค้าใด ๆ ที่สูญหายหรือเสียหาย โดยจะเลือกใช้ จำนวนที่น้อยกว่า

(ii) ตามข้อกำหนดของ (iii) ต่อไปนี้ ในกรณีการเรียกร้องอื่น ๆ ทั้งหมด (a) มูลค่าของวัตถุสินค้าของธุรกรรมที่ เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าของบริษัทฯ หรือ (b) ในกรณีที่น้ำหนักสามารถระบุได้ จำนวนเงินที่คำนวณ ตามอัตรา 2 SDR ต่อกิโลกรัมของน้ำหนักรวบยอดของวัตถุสินค้าในธุรกรรมดังกล่าว หรือ (c) 75,000 SDR ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหนึ่งใด โดยเลือกใช้จำนวนที่น้อยที่สุด

(iii) ในกรณีที่มีข้อผิดพลาด และ/หรือ การละเว้น หรือชุดความผิดพลาด และ/หรือการละเว้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการซ้ำหรือการแสดงออกซึ่งความต่อเนื่องของข้อผิดพลาดดั้งเดิม และ/หรือ การละเว้นดั้งเดิม (a) มูลค่าความสูญเสียที่เกิด หรือ (b) 75,000 SDR ในยอดรวมของหนึ่งปีการค้าใด ๆ นับแต่เวลาที่เกิดความผิดพลาด และ/หรือ การละเว้นดั้งเดิมขึ้น โดยเลือกใช้จำนวนที่น้อยกว่า เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ของวรรค 26(A) มูลค่าของ สินค้าจะเป็นมูลค่าของสินค้า ณ เวลาที่ขนส่ง หรือ ณ เวลาที่ควรจะได้ขนส่ง มูลค่าของ SDR จะต้องคำนวณตาม ณ วันที่บริษัทฯ ได้รับการเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษร

(B) ภายใต้ข้อบังคับของวรรค 2(B) ข้างต้นและย่อหน้าย่อย (D) ต่อไปนี้ ความรับผิดของบริษัทฯ ในกรณีสูญหาย หรือเสียหายอันเป็นผลจากการผิดนัดส่งมอบ หรือผิดพลาดในการจัดการส่งมอบสินค้า ในเวลาอันสมควรได้ หรือ (ในกรณีมีการจัดการพิเศษตามวรรค 25) ผิดนัดจากวันนัดหมายสินค้าออกจากต้นทางหรือไปถึงปลายทาง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่เกินสองเท่าของยอดค่าธรรมเนียมของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่เป็นประเด็น ดังกล่าว

(C) เว้นแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสูญหายหรือเสียหายที่กล่าวถึงในย่อหน้าย่อย (B) และภายใต้บังคับของวรรค 2(B) ข้างต้น และย่อหน้าย่อย (D) ต่อไปนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย โดยอ้อมหรือโดยสืบเนื่อง เช่น ขาดทุนกำไร ขาดทุนตลาด หรือผลจากความล่าช้าหรือเบี่ยงเบน ไม่ว่าจะเกิดจาก เหตุใด

(D) เมื่อมีคำสั่งชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรที่สำแดงโภคภัณฑ์และมูลค่าโภคภัณฑ์ จากฝ่ายลูกค้า และบริษัทฯ ได้รับแล้ว บริษัทฯ อาจยอมรับผิดเกินกว่าขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ในย่อหน้าย่อย (A) ถึง (C) ข้างต้นได้ หากลูกค้า ตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ สำหรับการยอมรับผิดที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว รายละเอียดสำหรับค่า ธรรมเนียมเพิ่มเติมของบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการร้องขอ

27. (A) การเรียกร้องใด ๆ ที่ลูกค้าเรียกร้องต่อบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการบริการใด ๆ ที่มอบให้ แก่ลูกค้า หรือที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อมอบให้ จะต้องทำเป็นหนังสือและแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่ลูกค้าได้รับทราบ หรือควรจะได้รับทราบ ถึงเหตุการณ์หรือการอุบัติใด ๆ ที่คาดว่าจะเป็น สาเหตุแห่งข้อเรียกร้องดังกล่าว และการเรียกร้องใด ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นหรือแจ้งให้ทราบตามที่ระบุไว้ข้างต้น  จะนับว่าเป็นการยกเว้นและหมดอายุความโดยเด็ดขาด เว้นแต่กรณีที่ลูกค้าสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เป็นไปไม่ได้ที่ลูกค้าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขเวลาดังกล่าว และลูกค้าได้เรียกร้องทันทีที่สามารถทำ ได้อย่างวิญญูชนแล้ว

(B) โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติในย่อหน้าย่อย (A) ข้างต้น ในกรณีใด ๆ ก็ตามบริษัทฯ จะหลุดพ้นจากความรับผิด ทั้งหมดทั้งสิ้น และไม่ว่าความรับผิดนั้นจะเกิดขึ้นอย่างไรโดยเกี่ยวข้องกับบริการใด ๆ ที่จัดหาให้ลูกค้า หรือที่ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อจัดหาให้ เว้นแต่จะมีการฟ้องร้องและแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทฯ ภายในเวลา 9 เดือนนับแต่วันที่เหตุการณ์หรือการอุบัติใด ๆ ที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุแห่งการฟ้องร้องบริษัทฯ ดังกล่าวเกิดขึ้น

เขตอำนาจศาลและกฎหมาย

28. ข้อบังคับเหล่านี้ และตัวบทกฎหมายหรือสัญญาที่ข้อบังคับเหล่านี้ปรับใช้ จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย สหราชอาณาจักร และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากตัวบทกฎหมายหรือสัญญาที่ข้อบังคับเหล่านี้ปรับใช้ จะต้องตกอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลแห่งสหราชอาณาจักรเพียงเท่านั้น

29. โปรดทราบว่าการโทรศัพท์ติดต่อศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเราทุกหมายเลขจะถูกบันทึกไว้เพื่อวัตถุประสงค์ ในการฝึกอบรมและควบคุมคุณภาพบริการ